Пошук по сайту
Конституційно-правова відповідальність

Конституційно-правова відповідальність

Конституційно-правова відповідальність Пріоритетним видом юридичної відповідальності у конституційному праві України є конституційно-правова відповідальність. На сьогодні конституційно-правова відповідальність сформувалася як інститут конституційного права та елемент системи гарантій конституційного права України. Конституційно-правова відповідальність як і будь-яка інша юри­дична категорія потребує детермінації, визначення. Нині в консти­туційному праві не існує єдиного загальновизнаного
Конституційне право як галузь національного права

Конституційне право як галузь національного права

Конституційне право як галузь національного права У всіх системах права і правових системах конституційне право як галузь права вважається, як правило, провідною, пріоритетною галуззю публічного права. Це властиво і системі права України. Конституційне право України є провідною галуззю національного права, норми якої регулюють політичні та інші, тісно пов'язані з ни­ми, найважливіші суспільні відносини. На сьогодні в науці конституційного права існують різні визначення конституційного права як
Конституційне право як навчальна дисципліна

Конституційне право як навчальна дисципліна

Конституційне право як навчальна дисципліна Конституційне (державне) пра­во як навчальна дисципліна починає викладатися в університетах європейських країн наприкінці XIX ст., а в Україні — з 1863 р. у Київському університеті, з 1865 р. — у Новоросійському університеті. Навчальні курси були обмежені у часі та за змістом викладення матеріалу. їх викладання передбачало переважно вивчення здобутків науки державного права Російської імперії та ознайомлення з конституційним правом
Органи державної влади

Органи державної влади

1. Верховна Рада України 2. Президент України 3. Система органів виконавчої влади 4. Судова система України 5. Прокуратура України
Конституційні норми

Конституційні норми

Поняття і особливості конституційних норм Структура норми конституційного права Класифікація конституційних норм Правові позиції Конституційного Суду України Нормативні акти органів виконавчої влади
Історія конституційного розвитку України

Історія конституційного розвитку України

Історія конституційного розвитку України Конституційна реформа Поняття і властивості конституції Загальна характеристика КУ 1996 р., а також її правоохорона Конституційний контроль та нагляд Склад конституційних правовідносин
Засади конституційного ладу України

Засади конституційного ладу України

Поняття та загальні засади конституційного ладу України Характеристика України як правової держави. Конституційна держава Характеристика України як демократичної держави Характеристика України, як соціальної держави Поняття і сутність народовладдя Поняття і конституційно-правова регламентація Референдумів в Україні Концепція народного представництва. Український парламентаризм Виборче право: поняття та принципи. Виборчі системи. Правове регулювання та порядок формування представ. органів і
Громадянство

Громадянство

1. Громадянство: принципи, підстави набуття і припинення 2. Правовий стан іноземців, людей без громадянства 3. Правовий статус біженців, а також осіб, що потребують додаткового тимчасового захисту 4. Правовий статус зарубіжних українців
Правовий статус людини і громадянина

Правовий статус людини і громадянина

1. Поняття та елементи к.-п. статусу людини та громадянина 2. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина 3. Конституційні права і свободи людини і громадянина 4. Правовий статус громадян України визначається не тільки правами, а і юридичними обов’язками 5. Важливим засобом реалізації та захисту прав та свобод людини є гарантії 6. Міжнародно-правові стандарти у галузі прав людини
Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1533
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація