Мобільна версія

Конституційно-правова відповідальність


Пріоритетним видом юридичної відповідальності у конституційному праві України є конституційно-правова відповідальність. На сьогодні конституційно-правова відповідальність сформувалася як інститут конституційного права та елемент системи гарантій конституційного права України.

Конституційно-правова відповідальність як і будь-яка інша юри­дична категорія потребує детермінації, визначення. Нині в консти­туційному праві не існує єдиного загальновизнаного визначення кон­ституційно-правової відповідальності, що зумовлюється різницею в методологічних підходах щодо дослідження цього правового явища та відсутністю нормативно-правового визначення конституційно-пра­вової відповідальності у чинному законодавстві.

Насамперед йдеться про дуалістичність оцінки конституційно-правової відповідальності. Її традиційно прийнято розглядати в позитивному (проспективному, або заохочувальному) та негативному (ре­троспективному, або охоронному) аспектах...

Категорія: Конституційне право (Семінари)
Детальніше

Конституційне право як галузь національного права


У всіх системах права і правових системах конституційне право як галузь права вважається, як правило, провідною, пріоритетною галуззю публічного права. Це властиво і системі права України.

Конституційне право України є провідною галуззю національного права, норми якої регулюють політичні та інші, тісно пов'язані з ни­ми, найважливіші суспільні відносини. На сьогодні в науці конституційного права існують різні визначення конституційного права як галузі права.

До сьогодні в різних країнах світу, поряд із поняттям «кон­ституційне право», поширене поняття «державне право», а в ряді країн ці терміни вживаються паралельно.

Термінологічні суперечності щодо понять «конституційне право» і «державне право» є переважно змістовними, а не атрибутивними. Ці дискусії відображають суперечливість поглядів правознавців на сутність і зміст, предмет і метод, систему та первинне джерело конституційного пра­ва — Конституцію...

Категорія: Конституційне право (Семінари)
Детальніше

Конституційне право як навчальна дисципліна

Конституційне (державне) пра­во як навчальна дисципліна починає викладатися в університетах європейських країн наприкінці XIX ст., а в Україні — з 1863 р. у Київському університеті, з 1865 р. — у Новоросійському університеті. Навчальні курси були обмежені у часі та за змістом викладення матеріалу. їх викладання передбачало переважно вивчення здобутків науки державного права Російської імперії та ознайомлення з конституційним правом країн Європи та США.

Ця навчальна дисципліна набуває якісно нового значення і на західноукраїнських землях у зв'язку з конституційною реформою 1861 р. На українських землях, що входили до складу Російської імперії, роль конституційного права як навчальної дисципліни підвищується після конституційних перетворень 1905 р. Якісні зміни у викладенні відповідного курсу при підготовці українських правознавців нівелювалися тим, що з огляду на відсутність національної державності не могло йтися і про вивчення конституційного права України. Майбутні юристи вивчали державне право Австро-Угорщини та Росії...

Категорія: Конституційне право (Семінари)
Детальніше

1. Верховна Рада України

2. Президент України

3. Система органів виконавчої влади

4. Судова система України

5. Прокуратура України

Категорія: Конституційне право (Семінари)
Детальніше

Поняття і особливості конституційних норм

Структура норми конституційного права

Класифікація конституційних норм

Правові позиції Конституційного Суду України

Нормативні акти органів виконавчої влади

Категорія: Конституційне право (Семінари)
Детальніше

Історія конституційного розвитку України

Конституційна реформа

Поняття і властивості конституції

Загальна характеристика КУ 1996 р., а також її правоохорона

Конституційний контроль та нагляд

Склад конституційних правовідносин

Категорія: Конституційне право (Семінари)
Детальніше

Поняття та загальні засади конституційного ладу України

Характеристика України як правової держави. Конституційна держава

Характеристика України як демократичної держави

Характеристика України, як соціальної держави

Поняття і сутність народовладдя

Поняття і конституційно-правова регламентація Референдумів в Україні

Концепція народного представництва. Український парламентаризм

Виборче право: поняття та принципи. Виборчі системи. Правове регулювання та порядок формування представ. органів і місц. самовряд.

Категорія: Конституційне право (Семінари)
Детальніше

1. Громадянство: принципи, підстави набуття і припинення

2. Правовий стан іноземців, людей без громадянства

3. Правовий статус біженців, а також осіб, що потребують додаткового тимчасового захисту

4. Правовий статус зарубіжних українців

Категорія: Конституційне право (Семінари)
Детальніше

1. Поняття та елементи к.-п. статусу людини та громадянина

2. Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина

3. Конституційні права і свободи людини і громадянина

4. Правовий статус громадян України визначається не тільки правами, а і юридичними обов’язками

5. Важливим засобом реалізації та захисту прав та свобод людини є гарантії

6. Міжнародно-правові стандарти у галузі прав людини

Категорія: Конституційне право (Семінари)
Детальніше