Пошук по сайту

Джерела (форми права)


Джерела (форми права)


Зміст:

Вступ

РОЗДІЛ 1. Поняття та сутність джерел права

РОЗДІЛ 2. Види джерел права, їх характеристика

2.1. Правовий звичай як головне джерело звичаєвого права

2.2. Поняття правового прецеденту як джерело англо-американського права

2.3. Нормативно-правовий договір як один із видів сучасного права

2.4. Поняття нормативно-правового акту

РОЗДІЛ 3. Нормативно-правовий акт – основне джерело системи права

3.1. Закон - нормативний акт вищої юридичної сили

3.2. Підзаконні нормативно-правові акти

Висновки

Список використаної літератури

 

 

Вступ

Актуальність. В умовах формування України як правової держави, одним з найважливіших питань, що потребує невідкладного вирішення при захисті прав і свобод осіб, є слідування принципу законності та застосування тільки визнаних джерел права.

Деякі проблемні питання джерел права України в різний час були об’єктом дослідження вчених, так як Нерсесянц В.С., Крестовська Н.М., Оборотов Ю.М., Марченко М.Н., Денисов В.Н., Опришко В.Ф., Лемак В.В., Малиновський І.О. Але ряд питань залишилось поза спеціальним дослідженням, інші не одержали в теорії та на практиці переконливого вирішення і мають дискусійний характер.

Актуальність і необхідність дослідження джерел права, їх поняття, видів, ознак виявляється в тому, що при реалізації прав і свобод особи дуже важливо користуватися саме тими джерелами права, що є визнаними та регулюють саме існуючі суспільні відносини. Тому постає нагальна вимога визначення основних джерел права, визначення їх характерних рис та подальша адаптація до права ЄС, вступ до якого є пріоритетною метою України.

Зазначені обставини свідчать про необхідність ґрунтовного, комплексного дослідження питань поняття джерел права, їх ознак, видів, що й обумовлює актуальність теми дослідження.

Основною метою курсової роботи є аналіз чинного законодавства, яке складає систему джерел права України, також джерел права інших країн.

Для досягнення цієї мети в процесі дослідження ставилися такі основні задачі:

– на основі дослідження доктрини виявити систему джерел права романо-германської правової сім`ї, частиною якої є Україна;

– визначити джерела права України;

– визначити поняття,зміст та види джерел права;

Об’єктом курсової роботи є право України з врахуванням об`єктивних форм його вираження.

Предметом дослідження є різноманітні форми вираження права.

Методологічну основу курсової роботи складають діалектичний метод наукового пізнання дійсності, а також окремі наукові методи: системно-структурний; історичний; порівняльно-правовий; статистичний та ін.

Теоретичною основою курсової роботи є наукові праці вітчизняних і закордонних учених у галузі загальної теорії права, історії держави і права, а також в інших галузях наукових знань.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, шести підрозділів, висновків та списку використаної літератури.


 

Список використаної літератури:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р., Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141.

2. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р., Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135.

3. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р., Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131.

4. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 27.02.2001 р., Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 36, ст.164.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права /видання 2-е; Харків: Еспада 2009 р.-752 с.

6. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т. – М.: Юрид. лит., 1982. – Т.2. – 360с.

7. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права. – Львів, 1997, с.19.

8. Витченко А.М. Метод правового регулирования социалистических общественных отношений. – Саратов, 1974,с.51.

9. Гайворонський В. Джерела права // Вісник Академії правових наук України. - №3. – с. 56-65.

10. Головченко В. Чи може бути правовий акт ненормативним? // Юридичний вісник України. – 1997. – 13-17 листопада (№46). – с.29-32.

11. Загальна теорія держави і права / М.В.Цвік, В.Д.Ткачеко, Л.Л.Богагова. – Х.: Право, 2002. – 432с.

12. Заєць А. Принцип верховенства права. – с.4.

13. Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. Ч.2.: Текст лекций. – Ярославль, 1996. – 100с.

14. Комаров А.С. Общая теория государства и права: Курс лекций (2-е издание испр. и доп.) – М., 1995. – 312с.

15. Котюк В. О. Теорія права: курс лекцій: Навчальний посібник для юридичних факультетів вузів. – К.: Вентурі, 1996. – 208с.

16. Мурашин О.Г. До питання про поняття правового акта // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - №12. – с.7-9.

17. Мурашин О.Г. Формула підзаконності: призначення та складові // Часопис Київського університету права. – 2002. – №4. – с.3-6.

18. Нечитайленко А. А. Основы теории права, - Х., 1998, с.78.

19. Новий тлумачний словник української мови: У 4-х т. – К.: Аконт,1998,с.99.

20. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. – СПб., 1910. – Т.II.,с.154.

21. Плечій О. Межі та сфери дії нормативно-правових актів: загальнотеоретичний аналіз // Митна справа. – 2003. – №1. – с.91-94.

22. Пронюк Н. Проблеми та перспективи законотворчості в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – №10. – с.3-7.

23. Рабинович П.М. Сферы и пределы правового регулирования // ХХVII Съезд КПСС и развитие теории государства и права. – Свердловск, 1987, с.99.

24. Скакун О. Ф. Теорія держави і права, - Х., 2001, с.111.

25. ТГП: Курс лекций (под ред. Н.И. Матузова и А.В.Малько). – М. – Юристъ, 2000. – 776с. С.375 .

26. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К.Бабаева. – М.: Юристъ, 1999. – с. 592.

27. Теорія держави і права (опорні конспекти) / Автор-упорядник Кравчук М.В. – К., Атіка, 2003. – с. 288.

28. Хропанюк В. Н. Теория государства и права, 1996, с.15.

29. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К.Бабаева. – М.: Юристъ, 1999. – с.592.

30. Теорія держави і права (опорні конспекти) / Автор-упорядник Кравчук М.В. – К., Атіка, 2003. –с. 288.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 21
2  
Користувачів 601
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?