Топологія політичного і соціального простору


Топологія політичного і соціального простору


Зміст:

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи розуміння топології в соціології

Розділ 2. Основні підходи дослідження соціального і політичного простору

Розділ 3. Якісні властивості соціального і політичного простору

Висновки

Список використаної літератури

 

 

Вступ

Актуальність курсової роботи. В останні десятиліття в науці відбувається все більша зацікавленість в дослідженні такого явища як топології політичного і соціального простору. Проблематика простору є предметом вивчення не лише соціологів, а й політологів, філософів, географів, істориків, культурологів та представників ряду інших наук.

Дослідження феномену своїми коріннями йде ще в період Античності і триває дотепер. Все більше вчених прагнуть внести щось нове в дослідженні цієї проблеми. З’являються нові погляди, теорії, відбувається нове бачення такого соціального феномену як «простір». Теоретична актуальність роботи полягає в тому, що хоч й існують багаточисельні окремі спроби аналізу просторової локалізації соціальних та політичних явищ, але вони не мають методологічної засади.

Рівень дослідження даної теми досить високий. Цією проблематикою займалися такі відомі соціологи, філософи, як П.Сорокін, Г.Зіммель, П. Штомпка, М.Вебер, А.Філіппов, Н.Шматко, О.Ю.Рибаков та багато інших вчених. Та найбільша заслуга в розробці цієї проблеми, на мою думку, належить відомому сучасному французькому соціологу і філософу П’єру Бурдьє. Саме він в своїх працях «Соціологія політики» та «Соціологія соціального простору» дає нам повне уявлення поставленого перед нами завдання.

Мета курсової роботи полягає в дослідженні сутності топології соціального і політичного простору, Досягнення мети обумовлено вирішенням наступних дослідницьких завдань:

 • дослідити теоретичні основи аналізу топології в соціології;
 • проаналізувати теореосновні підходи дослідження соціального і політичного простору;
 • виявити якісні властивості соціального і політичного простору.

Обєктом роботи виступає такий соціальний феномен як «простір».

Предметом даної роботи є дослідження топології політичного і соціального простору.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

У розділі 1 розглядаються теоретичні основи розуміння топології в соціології. Взагалі, хто перший ввів термін «топологія» в науковий обіг, що він означав у початковому варіанті, і що означає зараз.

У розділі 2 сформульовано основні підходи дослідження соціального і політичного простору. Спочатку сказано, що представляє собою такий соціальний феномен як «простір». Дається його детальна характеристика. А також досліджуються роботи вчених, в яких розкривається дана тема.

У розділі 3 показано якісні властивості соціального і політичного простору. Розкриваються їх важливі характеристики. Подана структура політичного простору. Представлені взаємопов’язаність політичного і соціального простору.

 

 

 

Список використаної літератури

1. Азаренко С. А. Топология культурного воспроизводства: Методология и социально-этнический аспект исследования: Автореф. Дис. Д-ра филос. Наук : 09.00.11 / Сергей Александрович Азаренко. – Екатеринбург, 2000. – 50 с.

2. Аксенов, К.Э. Пространство и политика: Концептуальные подходы к изучению особой предметной области / К.Э.Аксенов. — С-Пб.: 1993. — 124 с.

3. Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы / М.Д. Ахундов. - М.: наука, 1982. - 222 с.

4. Бауман 3. Пьер Бурдье, Или диалектика Vita contemplativa и Vita activa / 3. Бауман // Социологический журнал. - 2002. -№ 3. - С. 5-19.

5. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: трактат по социологии знания/ П. Бергер, Т. Лукман. - М.: Медиум, 1995.-323 с.

6. Бурдье П. Социология политики / П. Бурдье М.: Socio-logos, 1993. — 333 с.

7. БурдьеП. Социальное пространство и генезис классов. Пер. Н.А.Шматко// БурдьеП. Социология политики: пер. С фр./ сост., общ. Ред. И предисл. Н.А.Шматко. М.: Socio-Logos, 1993.с.55.

8. Бурдье П. Социология социального пространства / П. Бурдье. - М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. - 288 с.

9. Верлен Б. Общество, действие и пространство [Электронный ресурс] // Социологическое обозрение.2001. - №2. - Режим доступа: Http://www.sociologica.net/journal/02tra1.pdf

10. Грабельных Т. И. Концепция ментальности в закрытых социальных пространствах / Т. И. Грабельных. М. : Прометей, 2000. – 284 с.

11. Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: англо-русский толковый словарь концепций и терминов. 2004, с. 334. М.: изд-во моск. Ун-та, 2004. - 416 с.

12. Зиммель Г. Из экскурса по социологии чувств // НЛО. 2000. № 4344 c.

13. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура\ мануэль кастельс ; [пер с англ. Под ред. О.И.Шкаратана]. – м.:ГУ ВШЭ, 2000. – 608 с.

14. КачановЮ.Л. Начало социологии. М.: изд-во «Институт экспериментальной социологии»; спб.: Алетейя, 2000. – 176 c.

15. Качанов Ю.Л. Практическая топология социальных групп/ Ю.Л. Качанов // Socio-Logos'96. Альманах российско-французского центра социологических исследований ис ран. - М.: Socio-Logos, 1996. — с. 93

16. Колмогоров А. Н., Юшкевич А. П., Математика XIX века. Геометрия. Теория аналитических функций — М.:Наука, 1981, с. 98

17. Левин К. Психологическое поле / К. Левин // Психология Социальных ситуаций / сост. Н. В. Гришина. –СПБ. : Питер, 2001. – с. 362

18. Рыбаков О.Ю. Пространство как атрибут политического бытия человека // человек, общество, право. Сб. науч. ст. под ред. О.Ю. Рыбакова. Саратов: 1996. - с. 353.

19. Филиппов А. Ф. Элементарная социология пространства // Социологический журнал. 1995. № 1. – с.75

20. Филиппов А. Ф. Теоретические основания социологии пространства. М.: канон-пресс-ц, 2003. – 270 с.

21. Шматко Н. А. Плюрализация социального порядка и социальная Топология / Н. А. Шматко // Социологические исследования. – 2001. – № 9. – с.275

 

Статистика
2  
Всього матеріалів 4342
0  
Всього коментарів 8
0  
Користувачів 59
Наші партнери
Оновлення new
 • Процесуальні права та обов’язки сторін
 • Процесуальні права - це права, які має суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин і які визначають його правові та фактичні можливості у справі.
 • Сторони у цивільному процесі
 • Сторони у цивільному процесі – ймовірні суб’єкти спірних матеріальних  правовідносин, які беруть участь у справі з метою захисту власних прав,
 • Цивільна процесуальна правоздатність та дієздатність
 • Здатність мати цивільні процесуальні права та обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна процесуальна
 • Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи
 • Малолітньою є фізична особа до досягнення 14 років. Неповнолітньою є фізична особа, що не досягла 18 років. Статус неповнолітньої особи не
 • Неприпустимість зловживання процесуальними правами
 • Зловживання процесуальними правами завдає шкоди як інтересам правосуддя, так і правам осіб, які беруть участь у цивільній справі і вчиняються з
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?