Пошук по сайту

Система права Європейського Союзу


2. Система права Європейського Союзу


Система права Європейського Союзу – це новий правовий порядок, утворений засновницькими договорами, характеризується своєю автономністю та внутрішнім узгодженням власної системи правових джерел, а також специфічною природою взаємовідносин, що існують між правовими нормами Європейського Союзу та національними правовими системами держав-учасниць.

Необхідно вказати, що право ЄС є самостійною системою, яка функціонує поряд з національними системами права, а також системою універсального міжнародного права.

Суд ЄС зробив з цього приводу два принципові висновки:

1) це особлива система права, інтегрована в систему права держав-учасниць (і має обов’язковий характер для їх судових органів);

2) право ЄС – масив норм, що застосовується як до вихідців з цих країн так і до самих держав.

Згідно з рішенням суду ЄС Право Співтовариств утворює самостійну особливу систему, норми якої у рівній мірі є обов’язковими, як для держав-учасниць, так і для фізичних та юридичних осіб.

Право ЄС характеризується низкою ознак:

 • це правові норми, породжені інтеграційними процесами, які знайшли свій вираз у джерелах права Європейської Співтовариства та Європейського Союзу;
 • це правові норми, які об’єднують те, через що вони повинні забезпечити досягнення його цілей і вирішення завдань.

Система права ЄС включає галузі, інститути, принципи і норми.

До галузей права ЄС належать:

 • сукупність правових норм, які визначають правове становище Євросоюзу;
 • правове регулювання внутрішнього ринку;
 • торгівельне та комерційне право;
 • право конкуренції;
 • право охорони навколишнього середовища;
 • право щодо державних замовлень;
 • трудове право;
 • право зовнішніх відносин тощо.

Щодо інститутів права Євросоюзу, то можна говорити про два їх види. По-перше, це інститути, що є загальними для всієї системи права ЄС. До них належать інститути визнання, правонаступництва, відповідальності.

По-друге, у кожній галузі права Євросоюзу формуються свої інститути.

Наприклад, в межах правового регулювання внутрішнього ринку ЄС існують такі інститути, як:

 • свобода пересування товарів;
 • вільний рух людей;
 • свобода економічної діяльності і надання послуг;
 • вільний рух капіталів.

Право конкуренції охоплює:

 • інститут забезпечення рівних можливостей для суб'єктів підприємницької діяльності на ринку ЄС;
 • інститут державної допомоги.

У галузі торгівельного та комерційного права сформовані такі інститути, як:

 • право компаній;
 • право на промислову та інтелектуальну власність;
 • банківське право;
 • страхове право тощо.

Законодавство ЄС щодо захисту довкілля містить такі інститути:

 • охорони живої природи;
 • боротьби із забрудненням повітря та шумом;
 • обмеження хімічного забруднення та утилізацію відходів;
 • боротьби за чистоту води тощо.

У рамках права ЄС щодо державних замовлень є групи норм, які утворюють окремі інститути як:

 • регулювання діяльності державних та комунальних установ у сферах виконання робіт;
 • поставок та надання послуг.

Право зовнішніх відносин ЄС охоплює такі інститути:

 • договірне право ЄС;
 • дипломатичне право ЄС;
 • норми, що регулюють здійснення СЗППБ (соціальної зовнішньої політики і політики безпеки), СПБО (соціальної політики безпеки і оборони), СТП (спільної торговельної політики).

Названі галузі та інститути права Євросоюзу, як правило, не охоплюють повністю правовідносини у тій чи іншій сфері правового регулювання, а лише доповнюють відповідні галузі національного права держав-учасниць. Винятками з цього правила є норми, що визначають правовий стан (статус) ЄС та право зовнішніх відносин ЄС.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 1089
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація