Пошук по сайту

Бази та банки даних соціально-політичної інформації


Бази та банки даних соціально-політичної інформації


Банки та бази даних є сучасною формою організації зберігання та до­ступу до інформації, яка, переживає зараз своє друге народження у зв'язку із надстрімким здешевінням та відповідно, розповсюдженням комп'ютерної технології.

Цікаві визначення баз даних містяться у сучасному законодавстві України. «База даних - сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі - електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів».

Згідно Закону України «Про Національну програму інформатизації», база даних - іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області.

Подібного визначення дотримується і Державний комітет статисти­ки України: «База даних - пойменована структурована сукупність даних, що відносяться до конкретної предметної галузі». Державний комітет статистики також уточнює, що база даних є формою організації інформації на машинних носіях. Для використання або модифікації баз даних однією чи кількома особами необхідна система керування базами даних або про­грамне забезпечення.

«База даних - сукупність даних (цифрових, текстових файлів тощо), що відображає стан об'єктів, явищ, процесів та їх відношення».

Існує багато визначень банку даних. Одне з ранніх та досить попу­лярних в технічній літературі визначень стверджує, що «Банк даних - це система спеціальним чином організованих даних (баз даних), програмних, технічних, мовних, організаційно-методичних засобів, призначених для забезпечення централізованого накопичення та колективного багатоцільо­вого використання даних».

У цьому визначенні підкреслюється, що банк даних є складною сис­темою, яка включає усі підсистеми забезпечення його роботи, необхідні для функціонування будь-якої системи автоматизованої обробки даних.

Загальновизнано, що бази даних (БД) створюються зазвичай не для вирішення лише одного завдання для одного користувача, а для багато­цільового використання. БД в інформаційному сенсі відбивають певну час­тину реального світу. Інформація повинна, по можливості, фіксуватися в базі даних одноразово, і усі користувачі, яким ця інформація потрібна, по­винні мати можливість працювати з нею.

Досвід застосування баз та банків даних для аналізу політичних про­цесів показує, що їх створення, як правило, не є кінцевою метою дослід­ника. Бази та банки даних створюються з метою подальшого багатократ­ного аналізу інформації, що міститься в них, причому формат зберігання інформації саме у вигляді баз даних забезпечує принципову можливість по-перше, верифікації отриманих висновків іншими дослідниками, та, по-друге, можливість подальшого вивчення зібраної до бази даних первинної емпіричної інформації. Причому, цілком очевидною є можливість поста­новки інших дослідницьких питань до бази даних та інших методик ана­лізу її даних. В цьому полягає первинний характер банків та баз даних у відношенні моделювання політичних процесів.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4383
0  
Всього коментарів 21
3  
Користувачів 620
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?