Поиск по сайту

Закон єдності і боротьби протилежностей і його співвідношення з іншими законами діалектики


Закон єдності і боротьби протилежностей і його співвідношення з іншими законами діалектики


Будь-яке явище має два елементи, начала, які є взаємопротилежними та перебувають в стані боротьби. Доки вони співіснують в певному предметі чи явищі, доти й існує це явище або предмет. Якщо один з цих елементів відсутній, то явище або предмет зникають. Н-д: лежить камінь: на нього діє сила тяжіння і сила відштовхування, якщо забрати одну з цих сил, то рівновага зникне. Наприклад, якщо помістити камінь в космос, де немає сили тяжіння, то камінь буде літати. Ще 1 приклад: капіталістичне суспільство: в ньому є робочий пролетаріат і підприємці. Буржуа мають потужні фабрики, заводи, на яких працюють робітники і створюють продукт, який привласнюють власники засобів виробництва. Це їхня єдність. А їхня боротьба полягає в тому, що в інтересах буржуа є платити менші зарплати, робити так щоб створення якогось продукту мало меншу собівартість. А інтереси робітників – щоб їм платили більшу зарплату, кращі умови праці. Таким чином склалися загальні поняття антагонізму(перемоги чогось одного, тобто в конкретному випадку пролетаріату, якщо брати до уваги ситуацію, що склалася в умовах СРСР) та неантогонізму(тобто примирення інтересів, якщо брати конкретним випадком виникнення в країнах західної Європи капіталістичного устрою).

Взаємодія трьох законів: заперечення заперечення – студент 1го курсу, 2го і т.д., перехід кількісних змін у якісні – накопичення знань при підготовці до екзамену, а якісна зміна – його оцінка, а бо-ба протилежностей – це вагання :вчити йому питання на екзамен(лінь і бажання чогось досягти) чи ні.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 962
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация