Поиск по сайту

Поняття та класифікація фінансового контролю


Поняття та класифікація фінансового контролю


Фін. контроль – це особлива сфера державного контролю, що являє собою діяльність фінансових органів по виявленню порушень законності, фін. дисципліни і доцільності при формуванні, розподілі і використанні централізованих і децентралізованих грошових фондів.

Фін. контроль є засобом досягнення конкретного завдання, що стоїть перед державою, установлення правопорядку і законності.

Класифікація:

1. Залежно від часу:

- попередній – передує здійсненню фін-господарських операцій.

- поточний – проводиться к короткі відрізки часу в процесі здійснення фін-господарських операцій.

- наступний – здійснюється по завершенню конкретної фін-господарської операції чи по закінченню певного звітного періоду.

2. Залежно від суб’єкта, що здійснює контроль:

- державний – здійснюють органи держ. влади. 1) загальної компетенції – ВРУ, КМУ, НБУ. 2) спеціальної компетенції – Рахункова палата, Держ казначейська служба, Контр-рев служба.

- муніципальний – органи місцевого самоврядування.

- громадський – здійснюється представниками громадськості на добровільній і безоплатній основі.

- аудиторський – незалежний, професійний контроль, що здійснюється аудиторами та аудиторськими фірмами.

3. Залежно від сфери фінансової діяльності:

- бюджетний

- податковий

- валютний

- банківський

- страховий

4. Заледно від джерела інформації:

- фактичний – визначення реального стану об’єкта, що перевіряється, встановлення дійсної плановості грошових і матеріальних ресурсів.

- документальний – первірка і аналіз первинних документів, що містять відомості про рух коштів.

5. Залежно від періодичності:

- постійний

- систематичний

- епізодичний

6. Заледно від форми проведення:

- обовязковий – коли чинне законодавство містить відповідну вимогу.

- ініціативний – здійснюється за самостійним і добровільним рішенням господарюючого суб’єкта.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1029
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация