Поиск по сайту

Бюджетна система України та її структура


Бюджетна система України та її структура. Зведений бюджет України


Бюджетна система України - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права;

Стаття 5. Структура бюджетної системи України

1. Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.

2. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.

3. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах).

У ст. 2 Закону України «Про бюджетну систему України» у редакції від 29 червня 1995 р., який діяв до прийняття Бюджетного кодексу України, бюджетна система України визначалась як поєднан­ня Державного бюджету України, республіканського бюджету Авто­номної Республіки Крим та місцевих бюджетів, визначення зведеного бюджету з подальшою деталізацією складових зведених бюджетів різного рівня (ст. 2 Закону України від 29 червня 1995 р.). Показово, що у ст. 3 цього самого Закону було визначено поняття бюджетного устрою як організації і принципів побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв’язку між окремими ланками бюджетної системи. Чинне бюджетне законодавство не дає подібного визначення.

Ці положення є відображенням конституційних норм, що містяться в статтях 132 та 133 Конституції України, які визначають засади тери­торіального устрою України (ст. 132), систему адміністративно-терито­ріального устрою (ст. 133). Фактично відповідно до ст. 133 Конституції України і побудовано склад бюджетної системи України, яка включає:

- Державний бюджет України;

- місцеві бюджети:

а) бюджет Автономної Республіки Крим;

б) обласні бюджети;

в) районні бюджети;

г) бюджети місцевого самоврядування:

- бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань;

- бюджети територіальних громад селищ;

- бюджети територіальних громад міст (районів у містах).

Підставами розмежування бюджетів на місцеві та місцевого само­врядування є повноваження певних органів влади щодо їх прийняття та виконання і особливості формування дохідної частини. Доходи місцевих бюджетів містять переважно закріплені доходи (ст. 66 Кодек­су), тобто ті, що надходять за рахунок розподілу загальнодержавних податків і зборів. Бюджети місцевого самоврядування містять як подіб­ні доходи (ст. 64 Кодексу), так і значне коло надходжень власного ха­рактеру, доходів, що формуються за рахунок власних джерел відповід­них територіальних громад: місцевих податків та зборів; плати за землю; коштів від відчуження майна; плати за оренду майнових комп­лексів, що знаходяться у комунальній власності та ін. (ст. 69 Кодексу). Бюджети місцевого самоврядування - є базовими бюджетами.

На відміну від Закону України «Про бюджетну систему України» в редакції від 29 червня 1995 р., де визначення складу бюджетної сис­теми та зведеного бюджету містилось в одній статті (ст. 2), у чинному Бюджетному кодексі України - це дві статті: ст. 5 «Структура бюджет­ної системи України» та ст. 6 «Зведений бюджет». Незважаючи на те, що ст. 6 містить сім частин, фактично вони об’ єднуються у дві скла­дові цієї статті: поняття зведеного бюджету та склад відповідних зве­дених бюджетів (України, Автономної Республіки Крим, області, ра­йону, міста з районним поділом), що побудовані за однотипною схемою.

Зведений бюджет є сукупністю бюджетних показників усіх бю­джетів, що існують на відповідній території. Зведені бюджети вико­ристовуються для аналізу і прогнозування економічного та соціально­го розвитку держави, територіальних громад. Зведені бюджети існують на рівні держави, Автономної Республіки Крим, області, району, міста з районним поділом. Частини 2-6 ст. 6 Кодексу побудовані за єдиною схемою, згідно з якою дається визначення відповідного зведеного бю­джету як сукупності показників бюджетів, що існують на території дії зведеного бюджету. Так, зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Респу­бліки Крим, зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя. Відповідним чином визначено й інші зведені бюджети.

Зведені бюджети створено з метою:

а) розрахунків соціальних та фінансових нормативів, норм для складання проектів бюджетів;

б) аналіз ефективності бюджетних витрат;

в) з’ясування підстав надання трансфертів.

Зведені бюджети не затверджуються, а мають розрахунково-інфор­маційний характер.

Бюджетний період для всіх бюджетів бюджетної системи становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчу­ється 31 грудня того ж року. Сам закон про Державний бюджет України має бути прийнятий до 1 грудня року, що передує плановому. Неприйнят­тя Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.

Бюджетний період для Державного бюджету України за особливих обставин може бути інший. Такими особливими обставинами є:

1) введення воєнного стану;

2) оголошення надзвичайного стану в Україні.

У разі, якщо Державний бюджет України прийнято на інший бю­джетний період, місцеві бюджети можуть бути прийняті на такий самий період.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 889
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация