Поиск по сайту

74. Геополітичні виміри національної безпеки Великобританії


Геополітичні виміри національної безпеки Великобританії


Стратегія нацбезпеки переслідує наступні цілі:

- Забезпечення безпеки Англії - захист мирного населення, його способу життя, інфраструктури, економіки і території від ймовірних ризиків з безпосереднім впливом;

- Створення умов для підтримки стабільності у навколишньому світі за допомогою зниження цих ризиків, які можуть торкнутися держава або її інтересів за кордоном;

- Застосовувати інструменти впливу на формування глобальної безпеки з максимальною ефективністю;

- Завчасно усувати потенційні джерела загроз.

Реалізація закладених у стратегії національної безпеки планів повинна сприяти досягненню двох цілей: по-перше, забезпечити безпеку Великобританії шляхом захисту населення, економіки, інфраструктури, території і способу життя від усіх ризиків, які можуть впливати безпосередньо; по-друге, створити умови щодо підтримання стабільності у світі за допомогою зниження ймовірності ризиків, які зачіпають країну або її інтереси за кордоном, а також ефективного застосування інструментів впливу на процес формування безпечного глобального навколишнього середовища та завчасного усунення потенційних джерел загроз.

Основні концептуальні положення стратегії національної безпеки Великобританії розроблені радою національної безпеки (РНБ) держави, яка у своїх оцінках робить висновок про відсутність загрози нападу ззовні і одночасно про підвищення уразливості, викликаної досить великою відкритістю держави у світі.

Керівництво Великобританії розглядає ефективність стратегії національної безпеки в прямій залежності від стану економічної безпеки держави, що впливає на форми і способи, масштаби і зміст заходів антитерористичної та антикризової протидії, а також на рівень науково-технічного прогресу, який визначає якість і кількість озброєнь у національних силових структурах.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1029
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация