Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Геополітика (Шпаргалки)

1. Об’єкт та предмет геополітики

2. Закони, категорії та методи геополітичної науки

3. Принцип «географічного детермінізму» та його вплив на виникнення та розвиток геополітики

4. Військово-стратегічні підходи як одне з науково-теоретичних джерел геополітики

5. Система «центр-периферійних відносин» у Венську епоху

6. Вестфальська система

7. Версальська геополітична епоха

8. Потсдамська епоха та глобалізація політики

9. Деколонізація та теорія “четвертого світу”

10. Біловежська епоха альтернатива біполярному світопорядку

11. «Світо-системи» та «світо-економіки» в концепціях (У. Валерстайна, С. Коена)

12. Поняття «простір», «кордон», «центр-периферійні відносини» та їх геокультурна інтерпретація

13. Біогеографічна концепція Ратцеля та його закони «просторової експансії»

14. Рудольф Челлен та його концепція «держави як органічної форми життя»

15. К. Хаусхофер та його концепція «панрегіоналізму»

16. Хаусхофер і теорія «нового європейського порядку»

17. Геополітика як геометодологія в працях А. Грабовські, М. Зам’ятіна

18. Теорія К. Шміта. Бегемот проти Левіафана та її інтерпретація сучасними ісламськими фундаменталістами (панісламізм)

19. Витоки «атлантизму» та загальні принципи англо-американської геополітики

20. Хелфорд Макіндер і теорія «Хартленда»

21. Концепція «Rimland» Н. Спікмена та її практична реалізація США

22. Концепція «морської сили» А. Мехена та її практична реалізація США

23. «Панамериканізм» та його концептуальні засади

24. Геополітичні теорії та витоки «американської політики стримувань СРСР»

25. Південно-Східна Азія в «холодній війні»: головні стратегії геополітичних суб’єктів

26. Бжезінський та його стратегії щодо американського панування в Євразії

27. План «Анаконда» та битва за «глобальні» цінності під час «холодної війни». Сучасні версії щодо закінчення «холодної війни»

28. Поль Відаль де ла Блаш та його «принципи географії людини» (концепція поссибилізму)

29. Антиекспансіонізм французької геополітики: історична обумовленість та концептуальне обґрунтування в працях Лакоста, Готтмана

30. Ж. Тіріар як представник європейських «нових правих» та його «континенталістська» концепція націонал-коммунотаризму як велико-європейського націонал-більшовизму

31. Сутність, структура та критерії національної та міжнародної безпеки

32. Національна безпека та права людини

33. Концептуальні особливості проекту «Європа від Владивостоку до Дубліна»

34. Шарль де Голль та його уявлення щодо «Європи від Атлантики до Уралу»

35. Геоекономіка нового світового порядку за прогнозами Ж. Атталі

36. Епоха Мейдзі підгрунття паназіазізму та японського націонал-соціалізму наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

37. Особливості Кіотської геополітичної школи

38. «Паназіазізм» та японське євразійство

39. Становлення та розвиток концепції «панславізму»

40. Категорії «місцерозвиток», «Туран» в концепції П. Савицького

41. Світовий політичний процес, поняття, особливості

42. Ідея пасіонарності та цикли євразійської історії за ідеєю Гумільова

43. Становлення та реалізація концепції ісламського економічного порядку

44. Поліцентричність та ієрархічність глобального устрою світу в сучасних геополітичних теоріях (С. Коен, А. Страус)

45. Теоретичні проблеми світових геополітичних циклів гегемонії у працях Кондратьєва

46. Теорія мондіалізму (Фукуяма)

47. Перспективи розвитку світової енергетики. Енергетична проблема геополітичних відносин

48. Міжнародні відносини: поняття, рівні та різновиди

49. Сучасна стратегія національної безпеки США

50. Південна Євразія в стратегії США

51. Нова військова доктрина, «ядерні ініціативи» США та еволюція НАТО

52. Військово-стратегічна співпраця США, Китаю, Росії в оцінках сучасних геополітиків

53. Ядерне стримування в політиці США та Росії в постбіполярний період. Еволюція теорії «контрфактуальної історії» Г.Алперовіца

54. БРІК (Бразілія, Росія, Індія, Китай), ШОС (Шанхайська Організація Співпраці) та інші форми східноєвропейської співпраці як геополітичні проекти: сумісність та перспективи

55. Україна в геополітичних концепціях євразійства

56. Об’єднана Європа як історичний та геополітичний проект

57. Єврорегіони як геополітична стратегія відтворення клаптевої Європи: концептуальне оформлення позиції

58. Балканська криза: геополітичний вимір

59. Загальні інструменти зовнішньої політики та політики безпеки ЄС: реальність та геополітичні проекти

60. Виникнення та еволюція пан-ісламізму. Геополітичний простір «ісламу»

61. Виникнення та розвиток пан-арабізму та ісламського націоналізму (наприклад пан-тюркізму) та їх протиріччя із пан-ісламізмом. Сучасний пан-ісламізм

62. Ісламізм, екстремізм та тероризм на Ближньому Сході: тлумачення понять та їх використання у геополітиці. (Хамас, Фатх, Хезболлах – втілення «непрямих екстремістських дій» під час національно-визвольної війни чи терористичні угруповання)

63. Зовнішня політика держави: поняття та сутність, основні риси та цілі

64. Проблема поширення ядерної зброї та зброї масового ураження (ЗМУ) в зоні ісламу

65. Система міжнародних відносин та їх типологізація

66. Володарі ядерної зброї та їх геополітичні наміри: сучасний стан

67. Латинська Америка: статус в геополітичних концепціях та можливості повернення на геополітичну арену

68. Різновиди, засоби та функції зовнішньої політики

69. Програми реконструкції та розвитку Африки в системі геополітичних відносин

70. Колоніальне минуле країн Африки та сучасні стратегії відновлення «безкорисного колоніалізму»

71. Виникнення, загальне спрямування та еволюція «руху неприєднання» в геополітичних координатах

72. Геополітична національна стратегія країн Західної Європи

73. Зовнішньоекономічна та геополітична стратегія Франції

74. Геополітичні виміри національної безпеки Великобританії

75. Субрегіони Азії: географічне розташування та геополітичне становище

76. Фундаменталізм в країнах Азії: сутність напрямки та прояви

77. Геополітичні стратегії співпраці Індії, Росії та Китаю

78. Етапи формування сучасної території української держави

79. Україна в польських геополітичних концепціях та доктринах (Р. Дмовський, С. Грабський)

80. «Чорноморська доктрина» для України (від Ю. Липи до Д. Корчинського)

81. «Стримування Росії» за сценарієм Ю. Тимошенко

82. «Євроатлантичне Причорномор’я» або новітня інтерпретація концепції «Міжмор’я»

83. Зовнішня політика України інтереси і пріоритети

84. Національна та міжнародна безпека України

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+