Поиск по сайту

42. Ідея пасіонарності та цикли євразійської історії за ідеєю Гумільова


Ідея пасіонарності та цикли євразійської історії за ідеєю Гумільова


Наприкінці 60-70-х років XX ст. розрізнені течії євразійства сформувалися в якісно нову течію — неоєвразійство. Ця течія пов'язана з ідеєю пасіонарності Льва Гумільова.

Гумільов вперше створив невідому до того часу в Росії нову науку - етнологію. За Гумільовим етнологія як наука ставить своєю метою «вивчення взаємовпливу і взаємозв'язку географічного, історичного і людського факторів у біосфері».

Гумільов вважав, що в біосфері відбуваються деякі зміни – хімічні процеси, різного роду космічні випромінювання та інші зовнішні впливи, які дають пасіонарний поштовх подіям на планеті (його можна розуміти як природну енергію, яка створює у людини особливе бажання до ще більшої активності). В результаті цього поштовху люди (народи, етноси) свідомо направляють отриману із зовнішнього світу природну енергію на яку-небудь активну діяльність. Це і становить основу як творчих, так і руйнівних процесів на планеті. Гумільов пише, що в результаті пасіонарних поштовхів люди готові жертвувати собою заради різних ідеалів, створюють, або руйнують поселення, цивілізації і культури.

У статті «Горе від ілюзій» Гумільов, виходить з того, що народи, культури, суспільства і цивілізації, подібні живим організмам - вони проходять періоди народження, юності, зрілості і старіння, а потім зникають з історичної арени. Розглядаючи цей процес на прикладі Євразії, він приходить до висновку, що саме «пасіонарні поштовхи визначили ритми життя мегаконтиненту Євразії, зумовили в різні періоди ті чи інші пріоритети її етнічного та культурного розвитку, формування її як геополітичної реальності».

Період від моменту пасіонарного поштовху (появи перших пасіонаріїв в спокійній популяції) до повернення в новий стан рівноваги Гумільов називає гомеостазом. Цей період займає близько 1200-1500 років. За цей час пасіонарність різко зростає і починається фаза підйому. Структура етнічної системи постійно ускладнюється і з розрізнених суб'єктів (станів) виникає єдиний новий етнос. Коли пасіонарність досягає вершини, створюється єдиний етнічний світ - суперетнос, що складається з окремих, близьких один до одного по поведінці і культурі етносів. Вся подальша етнічна історія пов'язана із зворотним процесом - руйнуванням створеного суперетносу внаслідок спаду пасіонарності.

Етнос у своєму життєвому циклі (тобто в процесі етногенезу) проходить 7 стадій:

- фазу підйому пасіонарності

- фазу граничної пасіонарності

- фазу надлому (тобто різкого спаду пасіонарності)

- інерційну фазу (поступовий спад пасіонарності)

- фазу втрати пасіонарності

- меморіальну фазу, коли після деякої регенерації пасіонарності етнос перетворюється на релікт,

Загальна тривалість циклу етногенезу становить близько 1200-1500 років.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 745
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация