Поиск по сайту

Правнича допомога та основні положення досудового врегулювання спору

Учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво у суді як вид правничої допомоги здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом. Безоплатна правнича допомога надається в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правничої допомоги.

З приводу визначення поняття «правнича допомога» треба зазначити, що чинне законодавство взагалі не містить будь-яких роз’яснень - законодавець разом і введенням в дію такого нового терміну з невідомих причин не виклав своє розуміння його змісту. Тим не менш, законодавство України містить визначення іншого сталого юридичного поняття «правова допомога» - надання правових послуг (правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення.

Введення в дію поняття (і юридичного терміну, який його визначає) «правнича допомога»:

 • створило неоднозначну і суперечливу ситуацію щодо розуміння одночасного існування в законодавстві понять «правнича допомога» та «правова допомога» без роз’яснення розмежування їх змісту, визначення їх точного і логічного місця серед інших правових явищ,
 • сформувало дисбаланс між гарантіями, наданими відповідними положеннями процесуальних кодексів, та засадничими гарантіями, задекларованими в Конституції України (ч. 1 ст. 15 ЦПК України містить гарантії щодо прав учасників судових процесів користуватись «правничою допомогою», а ч. 1 ст. 59 Конституції України містить гарантії виключно щодо права особи на «професійну правничу допомогу»).

Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом. Особи, які порушили права і законні інтереси інших осіб, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову.

Досудове врегулювання спору — не легкий процес, який допоможе вирішити спірні питання, не доводячи справу до суду за допомогою домовленостей. Досудове врегулювання включає в себе договірний процес, який супроводжується претензійним листуванням. Одна сторона висуває свої вимоги у вигляді претензії, в якій все детально обґрунтовує юридичною мовою, а відповідач, в свою чергу, надає мотивоване заперечення. Претензія - це пропозиція щодо врегулювання спору. Воно може бути прийнято і виконано іншою стороною, а може бути проігноровано. В такому випадку нічого не залишається, окрім як йти в суд. Претензії складаються у вільній формі. Якщо законом буде визначений обов'язковий досудовий порядок врегулювання спору, то слід додати відповідні документи про таке врегулювання. Разом з тим, ще у 2002 року Конституційним Судом України було прийнято рішення № 15-рп/2002 де зазначено, що: «…обов'язкове досудове врегулювання спорів, яке виключає можливість прийнятті позовної заяви до розгляду і здійснення за нею правосуддя, порушує право особи на судовий захист... Обрання певного засобу правового захисту, у тому числі і досудового врегулювання спору, є правом, а не обов'язком особи».

Гость, оставишь комментарий?
Имя:*
E-Mail:


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 831
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация