Поиск по сайту

Правові основи розміщення інформації органів державної влади в Інтернет


Правові основи розміщення інформації органів державної влади в Інтернет


Правову основу розміщення в Інтернет інформації органів вико­навчої влади було створено з прийняттям на початку 2002 р. Постано­ви Кабінету Міністрів "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтер­нет інформації про діяльність органів виконавчої влади". Головною метою оприлюднення інформації органів виконавчої влади в Інтернет є підвищення ефективності та прозорості діяльності цих органів шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних тех­нологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі.

Шляхами оприлюднення відповідної інформації є:

 • розміщення і періодичне оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади інформації відповідно до вимог цього Порядку на власних всб-сайтах;
 • створення Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України, при­значеного для інтеграції веб-сайтів органів виконавчої влади та роз­міщення інформаційних ресурсів відповідно до потреб громадян.

Було визначено також норми визначення порядку захисту інформації, розміщеної в Інтернет. Зокрема, передбачено, що інфор­мація, яка розміщується на веб-сайтах органів виконавчої влади та Веб-порталі, повинна мати захист від несанкціонованої модифікації. Інформаційне наповнення, захист інформації від несанкціонованої модифікації іі технічне забезпечення функціонування веб-сайтів мі­ністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади як складових частин веб-порталу зазначені органи здійснюють само­стійно. Контроль за дотриманням вимог захисту інформації, доступ­ної через веб-портал, здійснюється Департаментом спеціальних теле­комунікаційних систем та захисту інформації СБУ.

Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності цих органів шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються у державі.

Законодавством також визначено особливий порядок використання органами виконавчої влади послуг Інтернет, який визначається По­становою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних". Зокрема, цією постановою встановлено правовий статус домену gov.ua як офіційної Інтернет-адреси органів державної виконавчої влади.

Органи виконавчої влади та інші державні органи зобов'язані реєструвати свою адресу виключно на домені gov.ua.

Інші державні підприємства, установи та організації, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством, реє­струють свої адреси в домені ua.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация