Поиск по сайту

Гендерні конфлікти, насильство в сім’ї


Гендерні конфлікти, насильство в сім’ї


Закріплення соціальних ролей за певною статтю впливає на виникнення гендерних конфліктів.

Під гендерним стереотипом розуміють культурно і соціально обумовлений набір уявлень (переконань, думок, суджень) про якості, ознаки, норми поведінки, які властиві «справжнім» чоловікам і жінкам. Гендерні стереотипи будуються за принципом «бінарної опозиції»: те, що приписується чоловікам, заперечується за жінками. Одним і тим же діям, якостям та ознакам даються різні оцінки в залежності від статі. Наприклад, сказати жінці, що у неї «чоловічий розум» – це зробити комплімент; але сказати чоловікові, що у нього «жіночий характер» – це означає образити його.

Вони являють собою взаємодію або психологічний стан, в основі якого лежить суперечливе сприйняття гендерних цінностей, відносин, ролей, що призводить до зіткнення інтересів і цілей. Відмінності в моделях поведінки чоловіків і жінок можуть стати причинами внутрішньоособистісних, міжособистісних і міжгрупових конфліктів. Так, дослідження чоловіків, що володіють зовнішніми ознаками ідеалу чоловічої краси, встановили, що у них частіше з’являється тривожність, депресія, зниження самооцінки і стрес, ніж у людей зі звичайною зовнішністю. Це приклад внутрішньоособистісного конфлікту, який виникає через невідповідність індивідуальних типів характерів стандартним очікуванням суспільства.

До міжособистісних можна віднести конфлікти у сім’ї та на роботі. Вони викликаються потребою перерозподілу традиційних жіночих і чоловічих ролей. Так, чоловіки, як правило, мають установки на традиційний тип сімейних відносин, за якого жінка виконує більшу частину домашніх робіт, а чоловік, якщо і допомагає дружині, то тільки виконуючи традиційні види «чоловічої роботи». Жінки притримуюься переважно егалітарного принципу в розподілі ролей у сім’ї, коли сімейні обов’язки поділяються порівну або в залежності від ситуації – коли хтось один з подружжя має більше вільного часу, він і виконує хатні справи. Що стосується роботи, то від жінок, що займають керівні посади очікують більше чуйності, співчуття та м’якості, ніж від чоловіка. А в разі відсутності таких рис, оточення реагує більш різко ніж у разі їх відсутності у чоловіка.

Гендерний міжгруповий конфлікт передбачає боротьбу чоловіків та жінок як соціальних груп. Вони виникають у результаті асиметрії між приватною та публічною сферами, коли до першої віднесена жінка, а до другої чоловік. Такий стан речей викликав боротьбу жінок за свої права, що розпочалась у кінці ХVIII ст.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1175
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация