Поиск по сайту

Всеукраїнська Рада Церков та її роль в досягненні паритетної демократії


Всеукраїнська Рада Церков та її роль в досягненні паритетної демократії


Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій була утворена у грудні 1996 року, як представницький міжконфесійний консультативно-дорадчий орган з метою об’єднання зусиль Церков і релігійних організацій з духовного відродження України, координації міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами, участі в розробці проектів нормативних актів з питань державно-конфесійних відносин, здійснення комплексних заходів добродійного характеру.

ВРЦіРО функціонує на засадах рівності і рівноправ’я, поваги до внутрішніх настанов і традицій усіх діючих в рамках Конституцій України релігійних організацій і є незалежною від органів державної влади України, політичних партій, інших громадських формувань та їх керівних органів.

ВРЦіРО не втручається у внутрішні справи релігійних і громадських організацій, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації", іншими актами законодавства, своїм Положенням та міжнародними договорами України у тій частині, що стосується релігійних організацій.

Основні завдання Ради:

 • обговорення актуальних питань релігійного життя та підготовка взаємоузгоджених пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства щодо свободи совісті та релігійних організацій;
 • об’єднання зусиль релігійних організацій у добродійній діяльності;
 • сприяння міжконфесійному взаєморозумінню та злагоді;
 • активізація участі релігійних організацій у духовному відродженні України, зміцненні гуманістичних засад суспільства;
 • організація та проведення конференцій, семінарів, нарад тощо з питань духовності, застосування і додержання законодавства про свободу совісті та релігійні організації;
 • сприяння всебічному висвітленню релігійного життя в Україні засобами масової інформації.

Для забезпечення виконання своїх завдань ВРЦ:

 • входить до центральних і місцевих державних органів, а також до керівних органів громадських і релігійних організацій з відповідними пропозиціями;
 • одержує в установленому порядку від органів державної влади всіх рівнів інформацію з питань, які виносяться на розгляд Ради;
 • звертається за необхідною інформацією до керівних органів громадських і релігійних організацій;
 • залучає до роботи на громадських засадах релігієзнавців, експертів-правників, інших фахівців з питань, що виносяться на розгляд Ради;
 • приймає звернення до громадськості;
 • використовує для підготовки питань, що виносяться на розгляд Ради, теоретичні розробки відповідних релігійних, громадських чи державних інституцій, інші матеріали інформаційного, консультативного чи рекомендаційного характеру;
 • створює на громадських засадах робочі групи з актуальних напрямків діяльності (відродження духовності, морального виховання, експертно-консультативної роботи, добродійництва та милосердя, міжцерковної злагоди, видавничої діяльності та зв’язків із засобами масової інформації тощо.

Основною формою роботи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій є засідання. На засідання Ради можуть запрошуватися з правом дорадчого голосу представники релігійних центрів, які не увійшли до складу ВРЦіРО, а також представники відповідних органів державної влади України чи громадських організацій. Головують на засіданнях члени Ради почергово. Засідання вважається правомочним, якщо усі члени Ради повідомлені і на ньому присутні більше половини її членів.

ВРЦ приймає ухвали, що мають рекомендаційний характер. Ухвали вважаються прийнятими, якщо рішення ухвалено усіма керівниками (повноважними представниками) релігійних організацій-членів Ради, шляхом консенсусу.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 745
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация