Поиск по сайту

Основні напрями вдосконалення законодавства щодо моделі паритетної демократії в Україні


Основні напрями вдосконалення законодавства щодо моделі паритетної демократії в Україні


В рамках вдосконалення політико-правового механізму реалізації гендерної політики пропонуємо законодавче впровадження гендерного квотування за зразком скандинавських країн, мова про яке йшла у попередньому підрозділі, а також внесення змін до Закону України «Про державну службу», спрямованих на реалізацію вищезазначених заходів:

– запровадити механізм «м’якого» квотування під час проведення конкурсу на заміщення посад керівників всіх рівнів (під яким розуміється обов’язкова участь у конкурсі представників обох статей), а також чітко визначити санкції за їх недотримання та механізми притягнення до відповідальності (внести відповідні зміни до ст. 15 «Прийняття на державну службу»);

– визначити обов’язковість включення до статутів, які регламентують роботу державних службовців, принципів недискримінації або позитивної дискримінації так, щоб представництво кожної групи усередині служби було егалітарним, а гендерний баланс був би дотриманий навіть при їх реструктуризації. З цією метою можливе включення принципу недискримінації до ст. 3 «Основні принципи державної служби», або ж доповнення Закону статтею про необхідність включення до статутів, які регламентують роботу державних службовців, принципів недискримінації або позитивної дискримінації.

Для подолання дискримінації щодо чоловіків в галузі кримінального права пропонуємо зміну формулювань ст. 79 («Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років») на жінок і чоловіків.

Серед спеціальних механізмів пропонуємо вдосконалювати гендерно-статистичну звітність та здійснювати постійний моніторинг гендерних показників, а також гендерний аналіз. Останній може проводитись у наступних напрямах: з’ясування гендерного розподілу тих, хто приймає політичні та управлінські рішення; оцінка різних впливів запропонованих та існуючих програм і законодавчих актів на жінок та чоловіків;

Включення до освітніх та навчальних програм жіночої та гендерної проблематики сприятиме зламу існуючих стереотипів.

Потребує подальшого розвитку підтримка збирання гендерної статистики для «Гендерної мапи України», Відомості цієї програми містять дані щорічної деталізації щодо більше 30 показників, які групуються у категорії «населення», «сім’я та господарство», «робота та зайнятість», «освіта та навчання», «жінки та прийняття рішень», «охорона здоров’я», «правопорушення» та надають можливості для проведення всебічних досліджень відносно гендера.

Слід зазначити, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства спостерігається ломка гендерних стереотипів. Під час впровадження принципу гендерної рівності та проведення гендерної експертизи законодавства, слід перевіряти та гарантувати права як жінок, так і чоловіків.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 730
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация