Поиск по сайту

Загальнолюдські аспекти громадського виховання


Загальнолюдські аспекти громадського виховання


Сутність загальнолюдських аспектів громадського виховання полягає у формуванні у дітей розуміння єдності і взаємозалежності світу, однакової значущості для всіх народів збереження миру і роззброєння; проблем екології; захисту і збереження світової художньої культури; економічного, наукового, культурного співробітництва, а також громадської активності в справі вирішення глобальних протиріч.

Для школи та педагогіки загальнолюдське виховання є органічною частиною громадського, обумовлена гуманізмом наукового світогляду і його ідеалом - всебічним розвитком людини.

Історична суперечка про соціальну справедливість може бути вирішена тільки в умовах мирного співіснування взаємовигідного співробітництва, взаєморозуміння, суперництва в економічній, культурній області, поваги суверенітету, права кожного народу самостійно обирати шлях соціально-економічного розвитку.

У зміст загальнолюдського виховання входить, насамперед, роззброєння, боротьба за мир, проти ядерної загрози, за виживання людей на Землі, а також ліквідація наслідків стихійних лих. У цій боротьбі об'єднуються люди різного соціального стану, політичних переконань, світогляду, релігійних поглядів. Разом з громадськими організаціями, батьками, наставниками в неї включаються і діти.

Інша проблема - забруднення навколишнього середовища, повітряного басейну і океанів, виснаження природних ресурсів, боротьба з голодом та епідеміями. Ці негативні явища промислового виробництва, убогості і антисанітарних станів можуть завдати непоправної шкоди глобальній екологічній систем.

Громадяни різних країн беруть участь у широких економічних зв'язках, у науковій співпраці з ученими багатьох країн, в культурному обміні. У всій цій діяльності вони виступають як носії справжнього гуманізму та людяності.

Функціями загальнолюдського виховання є: розвиток в дітях свідомості об'єктивного характеру глобальних суперечностей, неминучою причетності всіх і кожного до їх подолання; налагодження контактів і співробітництва між дітьми всіх країн з метою спільної боротьби за світ, за збереження навколишнього середовища, за співпрацю художньої культури.

Основне протиріччя суспільного виховання проявляється як наростання, з одного боку, вимог до підростаючого покоління бути активними учасниками боротьби за мир, розуміти загальнолюдські проблеми і вміти здійснювати міжнародне співробітництво. З іншого боку, серед частини молоді існує бездумне, байдуже ставлення до проблем людства, пасивна свідомість того, ніби світ, природа, культура, взаємозв'язок між людьми різних країн існуватиме і зберігатиметься самі по собі, без активних зусиль у цьому напрямку кожної людини.

З метою загальнолюдського виховання корисно знайомити школярів з економічними і культурними зв'язками своєї держави в світі: з ким іде торгівля, що ввозиться і вивозиться, як налагоджено міжнародний поділ праці. Особливої уваги заслуговує вивчення учнями діяльності ООН і її міжнародних організацій: ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та ін. Це дає уявлення про зусилля світової спільноти у вирішенні глобальних загальнолюдських проблем.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1080
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация