Поиск по сайту

Технологія паблік рілейшинз (ПР)


Технологія паблік рілейшинз (ПР)


Технології паблік рілейшнз (ПР) являють собою систему інформаційно-аналітичних дій, принципом яких є забезпечення реалізації політичних цілей на основі чесного і шанобливого ставлення до реципієнта. В цілому ці технології націлені на принципову відмову від обману і фальсифікації фактів і припускають наявність зворотних зв'язків реципієнта з комунікатором.

Завдяки такій принциповій спрямованості, технології ПР націлені на всебічне роз'яснення реципієнтам існуючих політичних проблем, на створення позитивного в їхніх очах образу (іміджу) комунікатора, на забезпечення сприятливої суспільної атмосфери для реалізації передбачених дій, а також на завоювання і збереження високого авторитету центру прийняття рішень.

У кінцевому рахунку це веде до формування у людей стійкої ціннісної орієнтації на політичні події, спонукає їх до свідомих дій. Таким чином, між комунікаторами і реципієнтами усуваються багато перешкод, в результаті чого рядові громадяни активно і послідовно долучаються до політичного процесу, залучаються до прийняття і здійснення рішень.

Принципи ПР:

 • відкритість інформації;
 • взаємна вигода комунікатора і реципієнта;
 • опора на громадську думку; шанобливе ставлення до громадськості.

Комунікатори по суті справи звертаються не просто до споживача інформації, а до особистості, яка має власні погляди на світ і політику.

ПР-технології розрізняються залежно від того, які завдання вони виконують. Ці завдання досить різноманітні: обслуговування зв'язків комунікатора з державними та громадськими організаціями (public affairs), створення сприятливого образу особистості (image making), побудова відносин із ЗМІ (media relations), управління кризовими ситуаціями (crisis management) і т.д.

Кожне з цих напрямків ПР являє собою певну систему управління інформацією, пов'язану з тими чи іншими способами виробництва новин, залучення уваги аудиторії, інтерпретації криз, з розглядом кожного інформаційного проекту з урахуванням його специфічних рис, з трансформацією шаблонних технологій в нестандартні і творчі і т. д.

У цілому така комунікативна інженерія висловлює прагнення політичних комунікаторів не нав'язувати людям ті чи інші позиції, а завойовувати, підкоряти їх свідомість ідейними методами. У такому випадку інформаційні технології перетворюються на інструмент демократичного суспільства, за допомогою якого має досягатися згода, встановлюватися консенсус між владою і суспільством.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 745
Наши партнеры
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация