Поиск по сайту

Поняття та вимоги до політичного менеджера


Поняття та вимоги до політичного менеджера


Політичним менеджером називають фахівця у сфері вироблення та реалізації управлінських рішень, який володіє рядом якостей і характеристик, які визначають його професійний рівень. Політичний менеджер - це керуючий, який здійснює свою діяльність в політичній сфері.

Політичного менеджера, який здатний досягати значних результатів, характеризує наявність таких професійних якостей:

 • компетентності;
 • відповідальності;
 • вміння ризикувати;
 • досить висока працездатність;
 • відповідності вимогам сучасного політичного середовища та ін.

Успішний сучасний політичний менеджер повинен володіти і такими якостями, як:

 • рішучість;
 • наполегливість;
 • вміння знайти компроміс;
 • терпимість до інших рішень, точкам зору, поглядів, позицій, принципів;
 • глибока залученість в управління;
 • вміння налагоджувати і підтримувати взаємини з людьми і колективом тощо.

Для політичного менеджера важливим аспектом його діяльності є розуміння ним самим соціальної значущості прийнятих ним рішень. Політичними менеджерами повинні вироблятися рішення, здатні надати позитивний вплив на стан суспільства, на його розвиток.

Високий ступінь впливу політичних менеджерів на суспільство говорить не тільки про значимість їх соціального статусу, а й про наявність у них підвищеної відповідальності за вироблення і реалізацію тих чи інших управлінських рішень. Приймаючи рішення, політичний менеджер повинен зробити оцінку його впливу на людей, на процеси, що відбуваються в суспільстві, співвіднести користь і можливі негативні наслідки, врахувати всі чинники, здатні спотворити його рішення і перешкодити їх реалізації. Політичний менеджер при здійсненні своєї професійної діяльності орієнтується на пошук найбільш раціональних шляхів використання наявних ресурсів.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
0  
Користувачів 1029
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация