Поиск по сайту

Політичний процес в ЄС


Політичний процес в ЄС: його особливості, характерні риси


Політичний процес - це форма функціонування політичної системи, яка змінюється у просторі й часі. Політичний процес є відображенням реальної взаємодії суб’єктів політики, яка здійснюється в результаті дії багатьох різнорідних внутрішніх і зовнішніх факторів.

Політичний процес в ЄС почав формуватися і розвиватися з 50-х рр. XX ст. у контексті процесу європейської інтеграції, ініційованого шістьма західноєвропейськими країнами. Деякі науковці для передачі динаміки його руху в межах Союзу та невизначеності використовують образ маятника, (інтеграція – дезінтеграція) який коливається від національної політичної арени держав-членів, з одного боку, до міждержавної арени з її загальноєвропейським та глобальними вимірами - з іншого.

Сила «тяжіння» («відштовхування») кожного з полюсів амплітуди коливання цього уявного маятника може змінюватися залежно від конкретно-історичної комбінації глобальних (стан світової економіки та динаміка світового політичного процесу), європейських (глибина інтеграційних процесів, внутрішня і зовнішня політика інститутів ЄС, стан громадської думки щодо європейської ідеї) і національних (політична і соціально-економічна ситуація в державах-членах) чинників.

В ряді періодів історії ЄС можна спостерігати тенденцію до поглиблення інтеграції, тобто зростання зацікавленості у виробленні політики на рівні Спільноти. Результатом цієї тенденції стали формування єдиного ринку та економічного і валютного союзу, вироблення спільних галузевих політик ЄС, розробка та прийняття Конституції ЄС.

Рух у протилежному - дезінтеграційному - напрямку поки що жодного разу не був потужним, але випадки переважання національного інтересу над загальноєвропейським (союзним) не такі вже й поодинокі. Тривалий, непослідовний і часто безрезультатний рух у напрямку формування спільної оборонної та соціальної політик, провал ратифікації Конституції ЄС - є наочними прикладами таких випадків.

Особливості:

СОДЕРЖАНИЕ і структура процесу вироблення політики ЄС змінюється з часом і значною мірою відрізняється для різних країн;

існують сталі та істотні відмінності між різними державами-членами у способах реагування на політичні процеси в межах ЄС та участі в них;

за роки існування ЄС на європейському політичному рівні накопичений значний досвід, завдяки якому в межах Союзу створені такі можливості, яких не мають більшість міждержавних організацій;

політика ЄС часто має екстратериторіальний вплив на інші європейські країни, особливо на ті, які є або кандидатами на вступ, або державами, що визначили європейську інтеграцію як національній зовнішньополітичний пріоритет.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 962
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация