Поиск по сайту

Аналіз дихотомії «публічний» / «приватний» Г. Арендт


Аналіз дихотомії «публічний» / «приватний» Г. Арендт


Розгортання антитези «публічне - приватне», існує з часів античної філософії, воно знайшло своє відображення в роботах Г. Арендт, де під приватним автор розуміла сферу домашнього господарства, в якому домінують праця та виготовлення речей; до публічного відносила сферу людського вчинку / дії.

У концепції Г. Арендт публічна сфера, розглянута в контексті полісної державності, представляється фундаментальним аспектом життя людини, середовищем для людського розвитку - формування кращого і унікального в ньому, а держава - продуктом публічної діяльності людей. Універсальні характеристики публічної сфери як простору, в якому можлива діяльність людини у взаємодії з іншими суб'єктами на основі загальнозначущих норм і цінностей, виділені Х. Арендт, стали відправною теоретичною тезою для дослідження взаємообумовленості і взаємозалежності публічної сфери і публічної політики.

Аналіз грецької дихотомії публічного і приватного, зроблений Ганною Арендт, можна підсумувати таким набором антонімів:

Публічний

Приватний

Поліс

Помешкання

Свобода

Необхідність

Чоловік

Жінка

Рівність

Нерівність

Безсмертність

Смертність

Х. Арендт протиставляє публічності сферу приватного життя, що підкорена необхідності підтримувати біологічне існування і пов’язаним із нею ризикам корисливості та егоїзму. Приватне життя людина має просто тому, що існує, а ось щось специфічно людське можна вбачати тільки у житті публічному. Все «домогосподарство» опиняється у сфері приватного тому, що воно завдячує своїм існуванням лише співжиттю людей, а от для існування публічного потрібно щось більше.

Х. Арендт наголошує на тому, що публічна сфера повинна бути чітко відмежована від приватної ? разом із приватною власністю та мотивами приватного збагачення. «Просте розрізнення між приватним і публічним відповідає сфері домогосподарства з одного боку, простору політичного з іншого, а ці області існували як різні, строго відокремлені одна від одної одиниці щонайменше з початку античного міста-держави», ? вважає Х. Арендт. Публічне набуває всіх рис омріяної афінської демократії як сфера, де люди захищають інтереси суспільства в цілому, а власні справи, пов’язані із необхідністю забезпечувати життєдіяльність індивідів, залишають осторонь. При цьому приватне описується як життя у власному домі, тобто дещо таке, що має просторову форму ? що можна залишити позаду, із чого можна вийти. Власне «Відсутність прірви, яку давні повинні були перетинати, щоб перевершити вузьку область домогосподарства і "піднестись" до області політики є сутнісно сучасний феномен». Таким чином, визначення публічного як сфери політичної дії включає в себе і вимогу існування такої прірви, а значить ? чіткої межі із приватним.

Х. Арендт вважає, що криза публічного виникає разом із виходом домогосподарства із приватної сфери у простір суспільного. Таку конфігурацію суспільства, коли економічна діяльність виходить за межі приватного та стає головним спільним інтересом, тим єдиним, що хвилює всіх, вона називає соціумом: «Соціум є та форма спільного життя, де залежність людини від їй подібних заради самого життя і нічого іншого досягає публічної значущості і де внаслідок цього види діяльності, що служать лише підтриманню життя, не тільки виступають на відкритій публічній сцені, а й сміють визначати собою обличчя публічного простору». За допомогою такого термінологічного повороту сучасне нам суспільне життя характеризується як таке, що позбавлене публічного.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 391
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Якою пошуковою системою Ви користуєтесь ?