Поиск по сайту

Правові ідеї Яківа Козельского та Семена Десницького


Тема 4. Державно-правові концепції українського Відродження

Правові ідеї Яківа Козельского та Семена Десницького


Політико-правову думку українського відродження розвивали ви­значні вітчизняні мислителі. Серед них виділявся Яків Козельський (1729-1794) — автор роботи «Філософічні пропозиції». Він був при­хильником ідей соціального договору кі природного права, палким проповідником демократії.

Яків Павлович Ковельський народився в родині козака в Полтавській губернії. Освіту здобував у Київській духовній семінарії, а потім гімназії при Академії наук в Петербурзі. В 1757 р. вступив у військово-інженер­ний корпус, потім працював у артилерійській школі, а потім перейшов на службу в Сенат. У 1766 р. виходить у відставку і повністю присвячує себе філософії, просвітництву, політиці та праву. Вивчає різні форми правління в державі, проявляє інтерес і симпатію до республіки. Мріяв та створював теоретичну модель суспільства, де не буде багатих і бід­них, а всі люди будуть жити своєю працею і працювати тільки 8 годин на добу. Приватна власність буде обмеженою.

Право ділить на чотири види:

1. Божественне.

2. Натуральне (природне),

3. Світове (міжнародне),

4. Цивільне (державне).

Відстоював рівноправність всіх народів в Російській імперії, вимагав відмінити кріпосне право. Для вирішення цих проблем потрібно:

1. Поширювати просвітництво.

2. «Добра воля» монарха.

Засуджував загарбницькі війни. «Армія в державі потрібна для за­хисту від ворогів». На перше місце ставив мирні домовленості та мирні договори, міжнародне право. Дуже поважав Німецьке та Французь­ке просвітництво (Пуфендорфа, Вольфа, Томазія, Руссо, Монтеск’є та Вольтера).

Семен Юфимович Десницький (бл. 1740-1789) народився в м. Ні­жин на Чернігівщині. Український та російський просвітник, вчений- правознавець, колезький асесор, доктор римського і російського права, публічний ординарний професор юриспруденції Російської академії наук. Його ще називають "Прабатьком російської юридичної професу­ри". Семен Десницький - автор роботи «Подання про запровадження законодавчої, судової і каральної влади в Російській імперії» (1768).

Семен з явився на світ у простій козацькій сім’ї. Освіту здобув у се­мінарії Троїцької лаври В 1759 р. студент Московського університету, потім студент Російської академії наук у Санкт-Петербурзі. За відмінне навчання та як кращий студент отримав право та був направлений на на­вчання до Великої Британії (в Шотландію), в університет міста Глазго, де вивчав юриспруденцію.

У 1765 р. захищає ступінь магістра права, а в 1767 р. отримав звання доктора цивільного і церковного права. При цьому Десницький отримує спеціальний «привілей англійського громадянства».

Після повернення до Москви з 1767 по 1787 рр. він обіймав посаду професора права Московського університету. Читає лекції з римсько­го права і перший почав розробляти російське право, та відповідно вперше починає викладати його російською мовою. Це викликає кон­флікт, тому що право в університеті викладають тільки латинською і німецькою мовами і робили це професори-іноземці. Ця проблема ді­йшла до Катерини II, яка підтримала Десницького і видала спеціальний указ: «В університеті пристойніше читати лекцію російською мовою, а надто по юриспруденції».

Десницькому подобалися закони і суди Великої Британії. Німецьке право вважав «надмірним захопленням схоластичними тонкощами в пра­ві». Був експертом Кодексної комісії 1767-1768 рр. У травні 1768 р. йому присвоєно звання екстраординарного професора і допущено до засідань Кодексної комісії. З 1773 р. Десницький ординарний професор. Його вважають засновником Петербурзької масонської ложі Озіріса (з 1781 р. діяла в Москві) - один із трьох ораторів ложі. Історики вважають, що масоном він став, ще перебуваючи в Шотландії.

У 1783 р. при заснуванні Літературної російської академії Десницького, як видатного оратора, було обрано її дійсним членом. Він створив російський словник - вибірку правових термінів, починаючи зі старо­винних законодавчих пам'яток Київської Русі і закінчуючи «Кодексом» царя Олексія Михайловича. Починаючи з 1783 і по 1786 рр. Десниць­кий крім правових дисциплін став викладати англійську мову. Весною 1787 р. Десницький став себе погано почувати, залишив всі посади, кафедру права і 26 червня 1789 р. помер у Москві.

Він поділяв права людини у галузі «природної юриспруденції» на:

1. Права природні (які людина мас для захисту свого тіла, честі, гідності і власності).

2. Права набуті (які виникають у суспільстві від різного ста­ну і звання людей у сферах влади: «законодавчої, судової та каральної»),

3. Права, що «виникають від різних і взаємних справ між обивателями: власність, право дозволене, спадкоємство, застава, особливі та інші пер­сональні привілеї, контракт і подібне контрактове право».

4. Права, що «належать до благоустрою і добробуту, зручного утримання і безпеки обивателів..., до запобігання внутрішнім заворушенням і до захисту від ворожих нападів».

Держава, на думку Десницького, виникла з первісного стану на осно­ві «суспільного договору». Розробив проект нового «Положення», як ре­формувати владу в державі з мстою захисту «прав людини», та право людини на всебічний розвиток, задоволення її потреб. Десницький засудив кріпосне право і вимагав поступового і остаточного звільнення селян від кріпацтва. Доводив необхідність встановлення юридичної, формальної рівності всіх людей.

Семен Десницький - перший на Наддніпрянщині вітчизняний док­тор і професор права. Він започаткував українську та російську юри­спруденцію, був палким прихильником природних прав людини та ідеї договірного походження держави.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1175
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация