Поиск по сайту

Квантифіковані методики обробки і аналізу соціально-політичної інформації


Квантифіковані методики обробки і аналізу соціально-політичної інформації: визначення та типологія


Квантифікація - кількісне вираження, вимір якісних ознак.

До найбільш поширених квантифікованих методик обробки і аналізу соціально-політичної інформації, належать: аналіз за допомогою простих і складних індикаторів, факторний аналіз, аналіз кореляцій, регресій, тенденцій, спектральний аналіз і екстраполяція.

Аналіз за допомогою простих і складних індикаторів. Даний метод покладений в основу створення більшості сучасних інформаційних банків, в які постійно вносяться відомості про події, що відбуваються у певній країні, регіоні чи світі. Часто одному абстрактному поняттю відповідає кілька індикаторів, в такому випадку на базі цих простих індикаторів формується складний індикатор або індекс.

Факторний аналіз. Застосовується в тих випадках, коли є причини для обмеження кількості індикаторів (змінних). Основна ідея методу полягає в тому, що індикатори, тісно скорельовані один з одним, вказують на одну і ту ж причину. Серед наявних індикаторів за допомогою комп'ютера відшукуються такі їх групи, які мають високий рівень (значення) кореляції, і на їх базі створюються так звані комплексні змінні, які об'єднані єдиним коефіцієнтом кореляції. Для виконання будь-якого різновиду факторного аналізу необхідна ЕОМ зі спеціальною програмою, яка здатна на базі індикаторів сформувати фактори.

Аналіз кореляцій. У ряді випадків виникає необхідність довести наявність або відсутність залежності між двома змінними. При цьому первісне значення матиме сам факт наявності відносин залежності, а також її ступінь. Якщо дослідник має у своєму розпорядженні достатній обсяг інформації, то за допомогою ЕОМ він в змозі з'ясувати наявність кореляції і вирахувати її коефіцієнт, тобто ступінь взаємодії. На практиці завдання зазвичай буває ускладнене тим, що потрібно з'ясувати стосунки між трьома, чотирма і більше незалежними змінними або визначити вплив однієї змінної або цілої групи на іншу групу змінних, що значно ускладнює математичні розрахунки.

Аналіз регресій. Даний метод використовується в тих випадках, коли необхідно не тільки з'ясувати наявність залежності, але і показати її характер, тобто з'ясувати, що є причиною (незалежної змінної), а що - наслідком (залежної змінної). У таких випадках складається рівняння функціональної залежності, де х залежимо від у з відповідними коефіцієнтами регресії. Регресія може бути лінійною (чим більше х, тим більше у; графік виражений прямою, яка йде вгору). Таким чином, наприклад, розраховується рівень мілітаризації - витрати на оборону є функцією від валового національного продукту. У ряді випадків залежність буває непрямий, і тоді ми маємо справу з аналізом нелінійних регресій (тобто функцією, яка описує більш складні відносини залежності, графік має форму параболи).

Аналіз тенденцій. Використовується в основному в прогностичних цілях для опису майбутніх відносин причини і наслідку (взаємозв'язку двох змінних, одна з яких є незалежною). Оскільки кількісні показники відносин для характеристики майбутнього невідомі, у рівнянні регресії, що описує їх відносини в сьогоденні, незалежна змінна замінюється на час, числові значення якого в майбутньому відомі. Даний прийом має свої недоліки, оскільки ігноруються майбутні значення показника причини, і виникає можливість зміни залежності між змінними. Для аналізу тенденції збирають можливо більше число даних з можливо малими інтервалами часу і обчислюють швидкість еволюції системи, після чого будують графік, на основі якого складають рівняння регресії і оцінюють його параметри. Далі приступають безпосередньо до прогнозу, тобто обчислюють майбутні значення показника слідства за допомогою рівняння регресії, і продовжують графік, після чого здійснюють інтерпретацію результатів.

Спектральний аналіз. Ця методика показує фундаментальні коливання в складних структурах, які еволюціонують, з її допомогою обчислюється частота і тривалість фази. Основою методу служить виділення структури коливального процесу (наприклад, популярність уряду) і побудова графіка синусоїдальних коливань. Для цього збирають хронологічні дані, обчислюють рівняння коливання і створюють цикли, на базі яких будуються графіки.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
3  
Користувачів 329
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?