Поиск по сайту

Типи соціальних систем


Типи соціальних систем


Соціальна система — цілісне утворення, головним елементом якого є люди, їх зв'язки, взаємини та взаємодії, а також соціальні інститути та організації, соціальні групи, спільноти, норми і цінності.

Соціальні системи можуть бути представлені на двох основних рівнях - соцієтальному і соціальному.

Соцієтальний - означає розгляд суспільства як сукупності найбільш складних і великих систем з розвиненими і розгалуженими соціальними структурами, інститутами та організаціями.

Соціальний рівень характеризується взаємозв'язком явищ і процесів у рамках конкретних соціальних структур - спільнот, інститутів, організацій.

За ступенем гомогенності соціальні системи можуть бути гомогенними або гетерогенними.

Гомогенними називаються однорідні соціальні системи, елементи яких володіють одними і тими ж або близькими властивостями. Такі системи не мають глибоких відмінностей у своїй структурі. Прикладом гомогенної соціальної системи може виступати студентство як соціальна група.

Гетерогенними називаються різнорідні соціальні системи, які складаються з елементів із різними властивостями і структурами. Прикладом гомогенної соціальної системи може служити будь-яке конкретне суспільство (російське, американське).

Соціальні системи можуть відрізнятися за ступенем складності. Ступінь складності залежить не від масштабів системи, не від її «величини», а від структури, організації, характеру зв'язку елементів та інших факторів. Так, наприклад, особистість є більш складною соціальною системою, ніж інші, набагато більш «великі» за розміром соціальні системи.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1064
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация