Поиск по сайту

Взаємодія природи і суспільства


Взаємодія природи і суспільства


Людина і суспільство не можуть існувати і розвиватися поза природою. Звідси виникає проблема взаємодії природи і суспільства, суспільного і природного. В широкому розумінні під природою мають на увазі весь навколишній матеріальний світ. Проте природа відрізняється від суспільства. Вона завжди існувала, а суспільство виникає на її основі в певний історичний проміжок часу. Природа існувала і далі може існувати без суспільства. А суспільство без природи існувати не може. Тому, що воно є об’єктивним середовищем життя людей ( повітря, вода, земля тощо). Щоб жити, люди повинні задовольняти свої матеріальні та духовні потреби, а вони можуть їх задовольняти лише перетворюючи природу на основі суспільного виробництва. В процесі виробництва між суспільством і природою відбувається обмін речовиною, енергією і інформацією.

 

 


Соціально-історичний детермінізм


Детермінізм означає, що всі події, які відбуваються у світі, відбуваються за певних умов, що поза цими умовами вони відбутися не можуть. Вихідний принцип детермінізму звучить так: всі речі і події навколишнього світу знаходяться в найрізноманітніших зв'язках і відносинах.

Соціально-історичний детермінізм висловлює специфіку конкретно-історичного буття суспільства. Суспільство являє собою таку соціальну цілісність, яка існує, функціонує і розвивається за посередництвом людини та її діяльності.

Соціальний детермінізм дає ймовірне знання про те, що конкретна поведінка певного класу об'єктів залежить від їх властивостей і якостей, а також від умов, в межах яких ця поведінка має місце.

Головна особливість соціально-історичного детермінізму полягає в тому, що його об'єктом є діяльність людей, які в той же час виступають суб'єктом діяльності.

 

 


Суспільство як соціальна система


Соціальна система — цілісне утворення, головним елементом якого є люди, їх зв'язки, взаємини та взаємодії, а також соціальні інститути та організації, соціальні групи, спільноти, норми і цінності.

Суспільство є системою, яка сама відтворюється. Самовідтворення є об'єктивною властивістю соціальної системи — хоча вона відтворюється через взаємодії людей, але цей процес не визначається бажаннями окремих людей.

Відтворюючи себе, суспільство не тільки зберігає свою цілісність, але й змінюється. Виникають нові структурні елементи, норми і цінності.

Існує багато різних визначень терміну "суспільство":

 • певну групу людей, які об'єдналися для спілкування та спільного виконання будь-якої діяльності.
 • складно організовану систему взаємодії людей, що має свою структуру і інститути.

Суспільство як соціальна система є сукупніс­тю різноманітних соціальних утворень, які функціонують згід­но із певними законами і закономірностями суспільного розвитку.

Соціальну систему можна визначити як множинність інди­відів, груп, спільностей, які знаходяться у певних типах взаємо­дій і відносин, що утворюють у своїй сукупності якісну ціліс­ність.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 1088
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация