Поиск по сайту

Складові частини і моделі побудови культури


Складові частини і моделі побудови культури


Складові частини культури

Найпростіша модель побудови культури, яка широко використовується як у повсякденній практиці, так і в науці, поділяє культуру на матеріальну і духовну.

Матеріальна культура складається з усіх штучних предметів, тобто з усіх фізичних об'єктів, які люди створюють або яким вони надають значення - колесо, одяг, будинки, міста, книги, космічні кораблі, але також не створені людьми, але поставлені ними у штучні (неприродні) зв'язки із собою - тотемні рослини, тотемні тварини або сузір'я зірок.

Під духовною культурою розуміються всі абстрактні творіння людей - такі як цінності, вірування, норми, звички, міфи, вміння, устрої сім'ї, політичні організації, інші соціальних інститути.

Морфологічна модель культури

Дана модель складається з двох горизонтальних рівнів. Два рівня представлені буденною і спеціалізованою культурою.

На тому й іншому рівні різноманітні способи організації людей, різні методи збереження та використання культурного досвіду.

Буденна культура пов'язана з підтриманням безпосередньої життєдіяльності, повсякденного життєвого світу людей. З першого і до останнього дня життя, людина розвивається в рамках - сім'ї, серед близьких друзів, в процесі неформальних взаємодій із соціальним оточенням.

Спеціалізована культура пов'язана з суспільним поділом праці і припускає наявність системно-інституційних сфер діяльності - сфери індустріальної праці, область управлінської діяльності, сфери обслуговування, освіти, професійного мистецтва та ін.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1275
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация