Поиск по сайту

Соціальні традиції українського народного життя і менталітет українця


Соціальні традиції українського народного життя і менталітет українця


Починаючи з середини 80-х рр. XX ст., перебудова поклала початок складного і суперечливого процесу переходу України до нової системи суспільних відносин. Спочатку вона проходила під гаслом зростання ролі «людського фактору» в суспільному житті. Певною мірою на перших порах це гасло зіграло роль стимулятора соціальної активності. Зараз поняття «людський фактор» практично зникло з соціально-політичної публіцистики і науки, оскільки тоді воно пов'язувалося з удосконаленням соціалізму.

Менталітет означає соціальну самосвідомість особистості, її спосіб мислення. Яскраву картину менталітету створює художня література та її типові образи. Актуалізація проблем менталітету пов'язана також з кризовими, перехідними ситуаціями, якими зазвичай вона супроводжується.

Менталітет володіє значною стійкістю саме в силу того, що він пов'язаний з соціальними традиціями народу.

Зага­лом для ментальності українського етносу характерні такі системотворчі властивості, як:

 • зосередженість на проблемах особистісно-родинного світу;
 • закоханість у природу рідного краю, рідної землі;
 • анархічний індивідуалізм, що проявляється в безпідстав­них претензіях на отаманство, та недостатньо розвинені національно-державницькі устремління;
 • переважання в поведінці і діях емоційного, чуттєвого над вольовим, інтелектуальним, розумним і практичним і та ін.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
4  
Користувачів 1079
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация