Поиск по сайту

Основні теоретичні процедури


Основні теоретичні процедури


Системний аналіз об'єкта дослідження. Одне із завдань початкового етапу соціологічного дослідження полягає в тому, щоб дати гіпотетичний розгорнутий опис соціального об'єкта як системи. Таким чином фіксуються певні елементи і зв'язки, характерні для досліджуваного об'єкта. Соціальний об'єкт розглядається з двох сторін: як частина цілого і як ціле, що складається з частин. У першому випадку він характеризується зовнішніми зв'язками, у другому - внутрішніми.

Системний аналіз об'єкту дозволяє прояснити предмет дослідження, виділити основні поняття і дати їх інтерпретацію, а також висунути робочі гіпотези. Часто системний аналіз, інтерпретація понять і висунення гіпотез здійснюються одночасно, тому їх називають не етапами, а частинами програми соціологічного дослідження.

Теоретична і емпірична інтерпретація понять. При складанні будь-якої частини програми використовується певний понятійний апарат, або система понять. Важливо, щоб дослідники ясно уявляли собі зміст понять, з якими вони працюють, вживали їх однозначно, не допускали різних тлумачень одного і того ж поняття. Ці вимоги виконуються за допомогою спеціальних логічних операцій: теоретичної та емпіричної інтерпретації понять.

Висування і перевірка гіпотез. Гіпотеза в соціологічному дослідженні - це науково обґрунтоване припущення про структуру соціальних об'єктів, про характер елементів і зв'язків, що утворюють ці об'єкти, про механізм їх функціонування та розвитку. Наукова гіпотеза може бути сформульована тільки в результаті попереднього аналізу досліджуваного об'єкта.

Інтерпретація даних. Після того як вивчені результати дослідження, дані спостереження та вимірювання, проводиться теоретична інтерпретація емпіричних даних.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 831
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация