Поиск по сайту

ПЕРЕДМОВА

ПЕРЕДМОВА

Теорія держави і права є навчальною дисципліною, з вивчення якої починається, а складанням державного іс­питу завершується базова професійна підготовка юриста.

Знання закономірностей виникнення і функціонування державно-правових інститутів, освоєння понятійно-кате­горіального апарату юриспруденції необхідні студенту як база для вивчення галузевого законодавства та юридичних процедур, а також для вироблення і закріплення навиків та умінь тлумачення та практичного застосування права.

Теорія держави і права містить абстрактні правові по­няття, освоєння яких є вельми непростим для першокурс­ника. При всій великій кількості і різноманітності підруч­ників і навчальних посібників з цієї дисципліни, авторам посібника очевидною була нагальна потреба студентів в елементарному курсі, що стисло і доступно описує та роз'яс­нює загальнотеоретичні поняття та категорії.

Автори посібника прагнули максимальної наукової об­ґрунтованості та об'єктивності, при необхідності виклада­ючи різні точки зору на проблеми теорії держави і права. Разом із тим дидактичні цілі — а саме доступний для сту­дентів, ясний і разом з тим повний виклад основного мате­ріалу навчальної дисципліни «Теорія держави і права» — стали для нас головними.

Посібник можна з успіхом використовувати для само­стійної підготовки та роботи на семінарських заняттях, для чого наприкінці кожного розділу розміщені питання, за­вдання та тести для самоконтролю та самопідготовки. Крім того, автори впевнені, що складений ними посібник допо­може студенту (курсанту) успішно скласти як семестровий, так і державний іспит з теорії держави і права, оскільки він включає стислі і разом з тим змістовні відповіді практично на всі питання, які виносяться на контрольні підсумкові рубежі.

Для підготовки посібника були використані матеріали академічних та інших підручників із теорії держави і пра­ва, перелік яких наводиться наприкінці посібника. Ці під­ручники стануть у пригоді при підготовці до всіх форм за­нять, для самопідготовки та написання курсових і диплом­них робіт із теорії держави і права. Крім того, рекомендує­мо звертатися до Інтернет-сайтів, на яких розміщені нормативно-правові акти та велика кількість навчальної та наукової літератури. Для отримання додаткових знань, особливо зі спірних питань, наприкінці кожного розділу ми наводимо список додаткової літератури.


< Попередня   СОДЕРЖАНИЕ   Дальше >

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1275
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация