Поиск по сайту

Функції та прерогативи держави. Форма держави


Функції та прерогативи держави. Форма держави


Суть держави виявляється у її функціях, які традиційно поділяються на внутрішні та зовнішні.

До внутрішніх функцій держави відносять:

 • економічно-господарську, яка реалізується через визначення державою стратегії економічного розвитку, його планування чи програмування;
 • культурно-виховну - регулювання і розвиток системи освіти, культури, науки, фізичної культури і спорту;
 • правотворчу - творення і прийняття законів та інших юридичних норм (законодавство);
 • правоохоронну - контроль і нагляд за виконанням правових норм;
 • соціальну - регулювання відносин між соціальними та етнічними спільнотами, запобігання соціальним конфліктам і протистоянням та їх усунення;
 • екологічну - захист довкілля, розумне використання природних ресурсів, формування екологічної культури.

Зовнішні функції держави виокремлюють такі як:

 • оборонна - захист країни від зовнішнього нападу, посягань на територіальну цілісність держави, розвиток військового потенціалу;
 • дипломатична - спрямована на створення сприятливих зовнішніх умов для розвитку держави;
 • інтеграція у світове товариство - поглиблення інтеграційних процесів на загальнолюдській, регіональній та політичній основах.

Прерогатива державице перевага, виключне право яке належить державі в якій-небудь галузі або питаннях.

Прерогативи держави:

1. право на організований примус, яке може застосовуватись не лише стосовно громадян держави, а й щодо всіх, хто знаходиться на її території.;

2. збирання податків, мита, випуск грошей;

3. монопольне право на видання законів, що поширюються на всю територію і є загальнообов’язковими для всіх громадян;

4. використання всіх суспільних ресурсів для здійснення внутрішньої і зовнішньої політики.

Форма держави — це спосіб організації і здійснення державної влади.

Вона включає у себе три елементи:

 1. форма державного правління — спосіб організації та взаємодії вищих органів державної влади;
 2. форма державного устрою — порядок організації територіального устрою, тобто поділу держави на певні складові частини, та співвідношення держави, як цілого, з її складовими частинами;
 3. форма державного режиму — порядок здійснення державної влади певними способами і методами.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 1080
Обновления new
 • Представление доказательств в гражданском процессе
 • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
 • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
 • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
 • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
 • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
 • Достаточность доказательств в гражданском процессе
 • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
 • Допустимость доказательств в гражданском процессе
 • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация