Поиск по сайту

Порядок надання і проведення побачень особам, узятим під варту, і засудженим

Порядок надання і проведення побачень особам, узятим під варту, і засудженим


Особам, узятим під варту, надаються короткострокові побачення з родичами або іншими особами тільки з дозво­лу особи або органу, у провадженні яких перебуває кримінальна справа. Дозвіл слідчого, органу дізнання або суду, завірений гербовою печаткою, дійсний тільки на од­не побачення. На підставі письмового дозволу слідчого, органу дізнання або суду, а також письмової заяви особи, яка прибула на побачення, начальник слідчого ізолятора або його заступник надає письмовий дозвіл і розпоряд­ження черговому на його проведення.

Громадянам, які прибули на побачення без документів, що засвідчують їх особу, а також особам, не вказаним у дозволі, поба­чення не надається. Про причини відмови в наданні побачення оголошується особі, яка прибула на побачення.

У разі тимчасової заборони побачень (карантинні заходи, уск­ладнення оперативної обстановки та ін.) начальник слідчого ізоля­тора повідомляє про це прокурора, який здійснює нагляд за додер­жанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, слідчі та судові органи, а в приймальні для відвідувачів вивішується відповідне оголошення.

Побачення громадян з особами, які тримаються у слідчому ізоляторі, здійснюється у присутності молодшого інспектора або іншого спеціально виділеного працівника. Розмова під час поба­чення повинна вестись мовою, обраною ув'язненим чи засудже­ним і особою, яка прибула на побачення. При потребі запро­шується перекладач. Особам, які прибули на побачення, а також ув'язненим і засудженим не дозволяється передавати будь-які документи, предмети й речі і, за винятком глухонімих — перемовлятися жестами або умовними знаками. Правила поведінки під час побачення роз'яснюються як особі, яка прибула на побачення, так і ув'язненому або засудженому. Вони повідомляються про припинення побачення у разі порушення ними встановлених правил. Якщо при побаченні буде помічено порушення вищевка­заного порядку, то працівник, який проводить побачення, попе­реджує осіб про це, а при допущенні нового порушення припиняє побачення, про що доповідає рапортом начальнику відділу режи­му та охорони із зазначенням причини припинення побачення.

З моменту допуску захисника до участі в справі, підтвердже­ного письмовим повідомленням особи або органу, у провад­женні яких перебуває справа, ув'язнений має право на побачен­ня із захисником наодинці без обмеження числа побачень та їх тривалості у вільний від виконання слідчих дій час. Цим самим правом користуються засуджені, вироки щодо яких набрали за­конної сили.

Адміністрація слідчого ізолятора повинна забезпечити умови для проведення побачень, у тому числі які виключають при поба­ченні із захисником можливість третіх осіб мати доступ до інфор­мації, що надається в процесі побачення. Особи, які виводяться на побачення, повинні мати охайний зовнішній вигляд. Перед по­баченням і після його закінчення вони обшукуються.

 

 


Надання прогулянки особам, узятим під варту, і засудженим

Особам, узятим під варту, і засудженим щоденно надається прогулянка. Прогулянка може бути відмінена або скорочена на­чальником слідчого ізолятора за висновком начальника медичної частини з урахуванням метеорологічних умов. Особи, які виво­дяться на прогулянку, повинні бути одягнені за сезоном. Особам, які порушують правила прогулянки, термін перебування в прогу­лянкових дворах може бути скорочено за розпорядженням чергового. Для проведення прогулянки обладнуються прогулянкові двори.

 


Порядок листування осіб, узятих під варту, і засуджених

Особи, узяті під варту, і засуджені до набрання вироком за­конної сили можуть листуватися з родичами та іншими громадя­нами тільки з дозволу особи чи органу, у провадженні яких пере­буває справа. Відправлення листів здійснюється тільки через адміністрацію слідчого ізолятора. У приміщеннях, де розміщу­ються засуджені, залишені для роботи з господарського обслуго­вування, благоустрою слідчого ізолятора, вивішуються поштові скриньки, які щоденно відкриваються уповноваженими на це по­садовими особами.

Листи від ув'язнених, яким дозволено листування, прийма­ються в незаклеєних конвертах і пересилаються утриденний строк особі або органу, у провадженні яких перебуває справа, для їх перегляду і подальшого направлення за призначенням.

Кореспонденція, що надійшла на адресу ув'язненого, також направляється для перегляду особі чи органу, у провадженні яких знаходиться справа, і після повернення вручається ув'язне­ному.

Листи засуджених, щодо яких вироки набрали законної сили, підлягають перегляду адміністрацією слідчого ізолятора і в три­денний строк направляються адресатам.

Кореспонденція, що надходить після перегляду, адміністрацією слідчого ізолятора вручається засудженим не пізніше триденного строку.

Усі листи, що надійшли на ім'я осіб, які вибули із слідчого ізо­лятора, не пізніше триденного строку пересилаються за місцем їх вибуття. Доплатні листи, які надійшли на ім'я ув’язнених і засу­джених, оплачуються за рахунок адресатів.

 


Пропозиції, заяви та скорій осіб, узятих під варту, і засуджених

Адміністрація слідчого ізолятора забезпечує порядок розгляду і направлення скарг, заяв, листів і пропозицій, а також організацію особистого приймання осіб, узятих під варту, відповідно до вимог Закону України «Про попереднє ув'язнення», а засуджених — відповідно до вимог Кримінально-виконавчого кодексу України.

Якщо в зверненнях з питань, не пов'язаних з провадженням кримінальної справи, містяться законні вимоги або пропозиції, які можуть бути вирішені на місці адміністрацією слідчого ізолятора, то вони розглядаються і вирішуються у встановленому порядку і адресатам не направляються. Результати розгляду і вжиті заходи адміністрацією оголошуються автору під розписку. Якщо адміністрація не компетентна розв'язувати питання, що порушені у зверненні, або автор наполягає на його відправленні адресату, то таке звернення направляється за належністю. У такому разі до скарго, заяви, листа адміністрація слідчого ізолятора долучає лист (довідку), у якому дає пояснення по суті порушених питань і вжи­тих заходів для їх розв'язання. До первинних скарг і заяв у судові органи та органи прокуратури, у яких містяться прохання про пом'якшення міри покарання, а також заяви про переведення до іншої установи виконання покарань, додаються короткі довідки — характеристики.

Кореспонденція, у якій є погрози, нецензурні висловлювання або інші образи, адресатам не надсилаються. Такі заяви долуча­ються до особової справи, а винні особи притягуються до дис­циплінарної відповідальності.

Якщо в скаргах, заявах, листах, адресованих до державних ор­ганів, громадських організацій або до посадових осіб, містяться питання, які ці органи, громадські організації чи посадові особи за своїм становищем і правочинністю вирішувати не компетентні, то хакі звернення адресатам не направляються. Особі, яка подала скаргу, пояснюється про це під розписку і рекомендується зверну­тися до органів, що правочинні вирішувати поставлені питання.

Листування осіб, взятих під варту, і засуджених з Уповноваже­ним Верховної Ради України з прав людини, Європейським судом з прав людини, іншими відповідними органами міжнародних ор­ганізацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженими особами таких міжнародних організацій та прокурором, перегля­ду не підлягає та не пізніше як у добовий термін надсилається за належністю або вручається особам, взятим під варту, і засудже­ним. Таке листування адміністрація слідчого ізолятора приймає від осіб, взятих під варту, і засуджених та вручає їм у запечатано­му вигляді (конверті).

Для написання листів, скарг і заяв особам, узятим під варту, та засудженим на їх прохання видається письмове приладдя (папір, чорнило, ручка). Оплата витрат за пересилку листів, скарг і заяв (за винятком касаційних) здійснюється за рахунок відправника. У разі відсутності в нього марки і конверта або грошей для їх прид­бання витрати здійснюються за рахунок слідчого ізолятора.

Особи, взяті під варту, і засуджені за їх згодою та з дозволу особи або органу, у провадженні яких перебуває справа, можуть залучатися до праці в межах території слідчого ізолятора у ви­робничих майстернях, у камерах або на ремонтно-будівельних роботах.

Особи, узяті під варту, і засуджені не допускаються до роботи у відділах (відділеннях, групах) спеціального обліку, фотолабо­раторіях, радіотрансляційних вузлах, з розмножувальною апара­турою, до управління транспортними засобами, що виїжджають за межі слідчого ізолятора, а також до ремонту та експлуатації за­собів охоронно-тривожної сигналізації, зв'язку та догляду за службовими собаками.

 


Матеріально-побутові умови тримання осіб, узятих під варту, і засуджених

Особам, узятим під варту, і засудженим забезпечуються побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни. їм надаються індивідуальне спальне місце і постільні речі: матрац, подушка, наволочка, два простирадла, ковдра і рушник.

Особи, які тримаються в слідчому ізоляторі, розміщуються в камерах з розрахунку не менше 2,5 м2 житлової площі на одну особу і не менше 4,5 м2 для вагітних жінок (з вагітністю понад 5 місяців) і жінок, які мають при собі дітей. Вагітні жінки і жінки з дітьми розміщуються в камерах, які обладнуються одноярусними ліжками. Для дітей установлюються дитячі ліжка.


Харчування осіб, взятих під варту, і засуджених

Особи, узяті під варту, і засуджені щоденно забезпечуються триразовим харчуванням за встановленими нормами і приймають їжу, як правило, в камерах. Засуджені, залишені для роботи з господарського обслуговування чи благоустрою слідчого ізолятора, харчуються в їдальні. Особи, які працюють у виробничих майстернях, можуть приймати їжу в їдальні або за місцем роботи в обладнаному для цього приміщенні.

Харчування ув'язнених під час перебування в судах забезпечується адміністрацією слідчого ізолятора в такому порядку:

1. При тривалості судового процесу до трьох днів замість обіду видається сухий пайок.

2. При тривалості процесу більше трьох днів без перерви надається триразове харчування з доставкою обіду в суд. Якщо судовий процес переривався більше ніж на 1 добу, то відлік тривалості судового процесу поновлюється.


Медичне обслуговування осіб, узятих під варту, гігієнічні та протиепідемічні правила тримання їх у слідчих ізоляторах

Медичне обслуговування, а також лікувально-профілактична та протиепідемічна робота організовується згідно з вимогами чинного законодавства України про охорону здоров'я, а також наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров'я України від 18 січня 2000 року № 3/6 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та виправно-трудових установах Державного департаменту України з питань виконання покарань», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 березня 2000 року за № 143/4364. Для цього в слідчому ізоляторі організується медична частина.

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
1  
Користувачів 745
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация