Мобільна версія

Характеристика


П.І.Б студента/ки

рік народження, курс,

факультет,

ВНЗ

 

Студент/ка 5 курсу (факультет, ВНЗ, Прізвище та ініціали студента/ки) проходив/ла виробничу практику у (місце проходження практики) з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері міста (назва міста) в період з ХХ червня по ХХ липня 201… року.

Під час практики (Прізвище та ініціали студента/ки) ознайомився/лась з законодавчими та іншими нормативними актами, що регулюють діяльність органів прокуратури України, а саме з Законом України „Про прокуратуру”, наказами Генерального прокурора України, методичними рекомендаціями щодо організації прокурорського нагляду, схвалених науково-методичною радою при Генеральній прокуратурі...

Категорія: Поради
Детальніше

Загальні положення про кваліфікаційні роботи


Кваліфікаційна робота

Кваліфікаційна (магістерська, дипломна) робота є самостійним теоретико-прикладним науковим дослідженням студента, що виконуєть­ся ним на завершальному етапі здобуття повної вищої освіти в універ­ситеті. Її виконання є обов’язковою складовою навчального процесу на рівні підготовки за ОПП «магістр» та «спеціаліст».

Кваліфікаційна робота повинна засвідчити професійну зрілість ви­пускника, виявити його загальнонаукову, загальнотеоретичну та спеці­альну підготовку, уміння застосовувати здобуті в університеті знання для розв’язання конкретних наукових та практичних завдань і, відпо­відно, готовність до самостійної професійної діяльності.

Кваліфікаційна робота є роботою, на підставі якої ДЕК приймає рішення про присвоєння кваліфікації «магістр» («спеціаліст») з від­повідної спеціальності та видачу державного документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) і повну вищу осві­ту. Результат виконання кваліфікаційної роботи є одним з основних критеріїв для оцінки якості реалізації завдань відповідної освітньо- професійної (або освітньо-наукової) програми.

Теми кваліфікаційних робіт у поточному навчальному році не мо­жуть дублювати теми у попередньому році...

Категорія: Поради
Детальніше

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ СТУДЕНТА ЮРИСТА (ЗРАЗОК)

 

___________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________________________________________________

_________________________________

Спеціальність ____юриспруденція________

_____________________курсу ___________________________групи

Терміни практики: із _________________ до ______________

Керівник практики _________________________________________

__________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

200_ / 200_ навчального року

Категорія: Поради
Детальніше

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИБакалаврська робота – це вид науково-дослідної роботи студентів, форма самостійного пошуку, поглибленого вивчення відповідної теми навчальної дисципліни. Бакалаврська робота потребує глибокого вивчення нормативно-правових актів, навчальної та спеціальної літератури, матеріалів практики.

Необхідним елементом самостійності та науковості бакалаврської роботи є аналіз чинного законодавства України та зарубіжних країн із застосуванням порівняльно-правового, історичного, логіко-юридичного та інших методів дослідження із формулюванням студентом власних висновків, оцінок стосовно тих явищ, які стали предметом дослідження.

Метою написання і захисту бакалаврської роботи є перевірка рівня професійної підготовленості студента за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», здобуття навичок підготовки дипломної або магістерської роботи.

Бакалаврська робота виконується у восьмому семестрі, як правило, на кафедрах відповідного факультету (інституту) з навчальних дисциплін, які є базовими для спеціальності «Правознавство», з урахуванням спеціалізації, за якою навчається студент. Бакалаврська робота захищається у визначені навчальним відділом терміни до початку заліково-екзаменаційної сесії...

Категорія: Поради
Детальніше

Створення автоматичного змісту в MS Word 2010


1 - Головні розділи робите як "Заголовок 1"

2 - Підрозділи як "Заголовок 2"

3 - Вибираєте місце куди потрібно вставити план ... натискаєте на верхній панелі на вкладку Посилання - Зміст ... Після вставки плану текст втратить необхідний формат, тому потрібно буде трохи його відформатувати...

Категорія: Поради
Детальніше

Приклади оформлення бібліографічного опису джерел в списку літератури

Категорія: Поради
Детальніше

Вимоги до оформлення курсової роботи

Структура курсової роботи

Курсову роботу умовно поділяють на: 1 – вступну частину, 2 – основну частину, 3 – список джерел та літератури, 4 – додатки (факультативно).

Вступна частина повинна мати такі структурні елементи: титульний лист (Додаток А), зміст.

Основна частина містить такі структурні одиниці: вступ, текст курсової роботи, висновки, рекомендації, список літератури (не входить до основної частини курсової роботи).

Додатки розміщують після списку літератури курсової роботи і також не входить в обсяг курсової роботи.

Обсяг курсової роботи – 20-30 сторінок машинописного тексту; 30-40 рукописних сторінок, шрифт Times New Roman кегль 14, інтервал полуторний, поля: ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, зверху і знизу – по 2 см.; кількість використаних джерел – не менше 15.

У вступі (обсяг – 2-3 сторінки):

- визначається актуальність теми (наскільки її розробка є потрібною і важливою у контексті вітчизняної науки і практики)...

Категорія: Поради
Детальніше

Як писати тези?

Попередження: тези на конференціях - це не план курсової  роботи і не список основних положень. Тези – це  маленька, але  амбітна і самодостатня стаття!


1. Тема 

Із чого починається робота над тезами та доповіддю? З вибору теми, зрозуміло. По-перше, тема тез має відповідати тематиці конференції і містити щось нове. Краще не брати тему, на яку існує сотня досліджень.

По-друге, вона має бути в міру вузькою: вам потрібно робити  доповідь на 10-15 хвилин, і вмістити у цей час усе на світі навряд чи вийде. Доповідач зазвичай розривається між прагненням викласти глобальні висновки та необхідністю наводити конкретні приклади. У поганих тезах конкретні приклади або відсутні, або бовтаються де-небудь збоку отаким бантиком. У гарних тезах глобальні висновки виконуються  на основі аналізу конкретних прикладів. Виклад глобальних ідей без конкретного аналізу виглядає бездоказовим. Аналіз матеріалу без загальної ідеї виглядає шкільним переліченням фактів.

Тепер найскладніше. Не піти убік від теми та дотримати логіки її розвитку...

Категорія: Поради
Детальніше