Характеристика статичних та динамічних елементів правової системи


2. Характеристика статичних та динамічних елементів правової системи


До складових елементів правової системи суспільства, що найбільш повно відображають всі сторони цієї системи входять:

постійні елементи:

 • суб’єкти права;
 • система права;
 • система законодавства;
 • правові принципи;
 • правова культура;
 • правова свідомість;
 • юридичні установи;
 • юридична техніка;
 • юридичні терміни;
 • правова політика;

змінні елементи:

 • правотворчість;
 • правореалізація;
 • правовідносини;
 • юридична практика.

Перш, ніж переходити до конкретизації і пояснення кожного із запропонованих елементів у структурі правової системи суспільства, необхідне пояснити поділ елементів на постійні та змінні, а не на статичні та динамічні, як це робить чимало науковців. Використовуючи термін «постійні», ми розуміємо, що ці компоненти у структурі правової системи суспільства розглядаються як явища, що завжди мають місце і складають своєрідний кістяк правової системи суспільства. В той час, як поняття «статичні» передбачає собою, так звану, нерухому модель. Насправді ж, ті самі система права, система законодавства не є нерухомими елементами, навпаки, це ті елементи, що постійно змінюються в залежності від подій, які відбуваються у суспільному житті країни. Тому, на нашу думку, більш коректним буде віднесення цих правових явищ до «постійно діючих елементів правової системи». Щодо «змінних елементів», то вони об’єднують своєрідні правові процеси.

Система праваце об’єктивно зумовлена внутрішня організація права певного суспільства, що полягає в єдності та узгодженості всіх норм права, їх розподілі (диференціації) за галузями, підгалузями та інститутами.

Система законодавствацілісна сукупність усіх упорядкованих певним чином нормативно-правових актів, що являє собою зовнішній вираз системи права.

Правові принципиоб’єктивно властиві праву відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов’язання), що висуваються до учасників суспільних відносин із метою гармонічного поєднання індивідуальних, групових і суспільних інтересів. Іншими словами, це своєрідна система координат, у межах якої розвивається право, і одночасно вектор, що визначає напрямок його розвитку.

Правова культурарізновид загальної культури, який становить систему цінностей, що досягнуті людством у галузі права і стосується правової реальності даного суспільства. Правова культура поєднує соціальні ідеали і практику, моральні та правові цінності з практично корисною діяльністю по втіленню в життя вимог законності.

Правова свідомістьформа суспільної свідомості, яка відображає ставлення соціальних суб’єктів до чинних норм права та правових явищ.

Юридичні установице такі органи, організації, установи, посадовіособи державного та недержавного походження, які займаються правотворчою, правозастосовною або правоохоронною діяльністюЮридичні установи, що здійснюють правореалізаційну функцію, зазвичай, це органи державної влади та місцевого самоврядування, які уповноважені чи зобов’язані у своїй повсякденній діяльності доводити до виконання правові приписи.

Юридична (законодавча, нормотворча) технікасукупність правил та прийомів підготовки, формування та опублікування нормативних правових актів.

Юридичні термінице слова або словосполучення, які достатньо чітко позначають визначені правові поняття.

Правова політикасистема (комплекс) заходів, які здійснюються

органами законодавчої, виконавчої та судової гілок влади у правовій сфері. Це – стратегія і тактика, засади, принципи діяльності держави в галузі правотворчості, реалізації та охорони права. В якомусь розумінні правовуполітику можна віднести і до організаційного аспекту, оскільки остання певним чином організує діяльність держави у сфері правового регулювання.

Особливим або специфічним постійним елементом правової системи є суб’єкт права тобто фізичні або юридичні особи, які є учасниками державно-правових чи правових процесів, які мають місце у правовій системі будь-якої держави. Без людського фактору не відбудеться прийняття нормативно-правового акту, він не буде звернений до виконання. Саме особа наділена такими правовими категоріями як правова культура, правова свідомість. Людина визначає яку юридичну техніку використовувати, які юридичні терміни вживати. Тобто всі правові явища і процеси, що відбуваються у суспільстві тим чи іншим чином пов’язані з людиною. Ми пропонуємо визнати «суб’єкта права» як постійний (основоположний) елемент правової системи суспільства.

Правотворчістьце форма владної діяльності держави, а в окремих випадках–безпосередньо народу, спрямована на утворення чи санкціонування нормативно–правових актів, за допомогою яких в діючу систему права запроваджуються нові, змінюються чи скасовуються існуючі норми права.

Правові відносини (правовідносини)це специфічні суспільні відносини, що виникають на підставі норм права, учасники яких є носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків.

Правореалізаціюце втілення розпоряджень правових норм у правомірній поведінці суб’єктів права тобто в їх практичній діяльності.

Юридичну практикаце діяльність та накопичений в результаті цього досвід компетентних органів, посадових осіб та громадян по виданню та реалізації юридичних норм.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4313
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 48
Наші партнери
Оновлення new
 • Законодавство про цивільне судочинство
 • Цивільне судочинство здійснюється відповідно до: Конституції України, якою встановлені основи організації і діяльності суду, правовий статус громадян
 • Відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення
 • Судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи. Судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру
 • Розумність строків розгляду справи судом, неприпустимість зловживання процесуальними правами
 • Суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин
 • Право на перегляд справи та оскарження судового рішення, обов’язковість судових рішень
 • Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають
 • Змагальність сторін, диспозитивність цивільного судочинства
 • Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та
Інформація
Голосування
Як Ви оцiнюєте рiвень освiти, який отримуєте у ВНЗ?