Пошук по сайту

Порівняльне правознавство та його значення


Тема 21. Основні правові системи сучасності


1. Порівняльне правознавство та його значення

Порівняльне правознавство або юридична компаративістика – наука, яка займається дослідженням загальних та специфічних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування сучасних правових систем світу.

Порівняння правових явищ виникло майже одночасно з правом. У продовж тривалого часу правопорівняння було мало пов’язане з потребами розвитку і вдосконалення існуючого позитивного права. Різноманіття правотворчості численних феодалів розглядалось як варварство. Справжнім правом, яке заслуговувало на увагу з боку вчених і підлягало вивченню у навчальних закладах, було римське та канонічне право. Саме вони розглядались як основні складові частини загального права цивілізованого світу. Тому реально існуюче право, правові системи конкретних країн порівнювались і оцінювались виключно з погляду їх відповідності римському або канонічному праву.

Порівняльне правознавство в сучасному його розумінні сформувалося в останній чверті ХІХ ст., і було наслідком соціально-політичних змін, які відбулись у світі. Правовий розвиток передових держав досяг високого рівня. Практично сформувались національні правові системи. Утвердження властивих капіталізмові ринкових відносин суттєво розширило контакти між державами в цілому, а також між їх органами, громадськими організаціями та громадянами. Відбувається інтернаціоналізація економіки, розвиток міжнародних торговельних зв’язків, збільшення експорту капіталу. У зв’язку з цим виникають потреби і, відповідно, посилюється інтерес до вивчення іноземного законодавства та його порівняння з національним правом.

На цьому фоні відбувається виразне виокремлення порівняльного правознавства в більш-менш самостійну наукову дисципліну, відокремлення його від історії, теорії та філософії права, при яких воно фактично відігравало роль одного з методів досліджень. У розвинутих країнах (Франції, Німеччині, Англії, США) порівняльне правознавство, як окрема навчальна дисципліна є обов’язковою для вивчення у програмі юридичної освіти. Створюються спеціальні кафедри компаративістського (порівняльного) напрямку.

У сучасному порівняльному правознавстві досить чітко вимальовуються дві основні тенденції. З одного боку підкреслюється спільність, схожість законодавства різних країн, а з другого – більше уваги приділяється відшуканню і висвітленню цінностей між ними.

В межах цих тенденцій у ході історичного розвитку порівняльного правознавства вбачається декілька його шкіл або напрямків:

 • порівняльно-історичне правознавство – виникло першим і було дуже впливовим у Німеччині і Росії;
 • історично-філософська школа – відстоювала подальший його розвиток;
 • школа порівняльного законодавства – виходячи з позитивістського право розуміння, була зорієнтована не на розгляд права взагалі, а на вивчення конкретних правових норм та інститутів;
 • вільне право.

Залежно від завдань, які стоять перед конкретними порівняльними дослідженнями права і пов’язаних з ним явищ, предметом його можуть бути:

 • правові системи та їх складові, які існували в далекому чи близькому минулому;
 • порівнюватись можуть реально чинні правові системи та їх складові;
 • порівнюватись можуть правові системи, які існували в минулому, з реально існуючими та їх окремими складовими. При цьому можуть порівнюватись як однотипні правові системи (внутрішньо типове порівняння), так і правові системи різних типів (між типове порівняння).

Для порівняльно-правового дослідження не має значення, скільки систем воно охоплює. Вивченню можуть підлягати як всього дві правові системи чи їх окремі складові, так і світова правова система в цілому.

Доцільно розрізняти порівняльне правознавство на загальне та спеціальне (галузеве та внутрішньогалузеве).

Предметом загального порівняльного правознавства є правові системи в цілому, загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку та функціонування правових явищ (законодавства, системи права, чпіввідношення права та закону, правовідносини, тлумачення, законодавча техніка тощо), тобто все те, що входить в загальнотеоретичне знання правового поля держави.

Предметом спеціального порівняльного правознавства є окремі компоненти системи права – галузі: цивільне, кримінальне, адміністративне право, їх конкретні норми, тобто все те, що входить в спеціальне знання галузевої юридичної науки.

Порівняльне правознавство слід розглядати як ефективний засіб забезпечення вдосконалення національного права. Адже глибоке розуміння всіх переваг і недоліків власної системи права можливе лише за умови знання того, чим вона відрізняється і в чому є спільною з правовими системами інших країн. Саме тому порівняння досвіду правотворчої, правозастосовчої та правоохоронної діяльності інших держав дає багатий матеріал для полегшення розуміння сутності і пошуку шляхів вирішення правових проблем своєї країни.

Нині у центрі уваги юристів-компаративістів знаходяться три повні комплекси проблем:

 • загальнотеоретичні питання порівняльного правознавства: його предмет, цілі, функції і т. ін.;
 • порівняльні дослідження основних правових систем сучасності;
 • порівняльні дослідження у межах юридичних галузевих наук.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
3  
Користувачів 886
Наші партнери
Оновлення new
 • Подання доказів у цивільному процесі
 • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
 • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
 • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
 • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
 • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
 • Достатність доказів у цивільному процесі
 • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
 • Допустимість доказів у цивільному процесі
 • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація