Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Помічник судді у цивільному процесі

Кожний суддя має помічника (помічників), статус і умови діяльності якого (яких) визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України.

Помічником судді може бути: 

 • громадянин України;
 • має вищу юридичну освіту; 
 • вільно володіє державною мовою. 

Помічником суддів Верховного Суду може бути: 

 • громадянин України;
 • має вищу юридичну освіту; 
 • вільно володіє державною мовою;
 • стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років.

Помічник судді – це працівник патронатної служби у суді, який забезпечує виконання суддею повноважень щодо здійснення правосуддя.

Помічник судді забезпечує підготовку та організаційне забезпечення судового процесу.

Обов’язки помічника судді визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується керівником апарату суду за погодженням із зборами суддів відповідного суду.Помічник судді призначається на посаду на строк повноважень безпосереднього керівника та не довше ніж на період перебування безпосереднього керівника у штаті суду. Помічник судді має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження. Посвідчення помічника судді видається, використовується та повертається відповідно до вимог Інструкцій, які регулюють порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень працівників апаратів судів.

Помічник судді:

 • бере участь в оформленні судових справ, за дорученням судді готує проекти запитів, листів, інших матеріалів, пов’язаних із розглядом конкретної справи, виконавчих документів;
 • здійснює оформлення копій судових рішень для направлення сторонам у справі та іншим учасникам справи відповідно до вимог процесуального законодавства, контролює своєчасність надсилання копій судових рішень;
 • виконує інші доручення судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

Помічник судді має право:

 • користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України;
 • отримувати від працівників апарату суду, до якого він прикріплений, документи та інформацію, необхідні для виконання своїх обов’язків;
 • користуватися інформаційними базами даних, телекомунікаційними мережами відповідного суду в установленому порядку;
 • вносити пропозиції судді щодо організації своєї роботи;
 • за погодженням із суддею брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах, форумах, інших науково-практичних заходах, а за поданням судді – проходити стажування у відповідних підрозділах державних органів;
 • брати участь у нарадах, зборах трудового колективу та інших подібних заходах відповідного суду;
 • підвищувати свій професійний рівень у системі підготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату суду;
 • на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
 • на оплату праці відповідно до чинного законодавства;
 • на соціальний і правовий захист відповідно до свого статусу.

Помічник судді:

 • здійснює підбір актів законодавства та матеріалів судової практики, які необхідні для розгляду конкретної судової справи;
 • бере участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, в оформленні судових справ, за дорученням судді готує проекти судових рішень, запитів, листів, інших матеріалів, пов’язаних із розглядом конкретної справи;
 • здійснює оформлення копій судових рішень для направлення сторонам у справі та іншим учасникам справи, які беруть участь у справі відповідно до вимог процесуального законодавства, контролює своєчасність надсилання копій судових рішень;
 • здійснює контроль за своєчасним проведенням експертними установами призначених у справах експертних досліджень, за своєчасним виконанням органами внутрішніх справ ухвал судді про примусовий привід, а в разі невиконання таких ухвал – готує проекти відповідних нагадувань тощо;
 • готує проекти доручень суду про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справ, про екстрадицію правопорушників на територію України;
 • сприяє оформленню, виконанню доручень судів іноземних держав відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справах, інших міжнародно-правових договорів України про правову допомогу, ратифікованих Верховною Радою України;
 • виконує інші доручення судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

Помічник судді за дорученням судді (головуючого у судовій колегії) може за відсутності секретаря судового засідання здійснювати його повноваження. Під час здійснення таких повноважень помічнику судді може бути заявлено відвід з підстав, передбачених ЦПК України, для відводу секретаря судового засідання.

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+