Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Розділ 10. Основні концепції праворозуміння

Розділ 10

ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОРОЗУМІННЯ

10.1. Праворозуміння як категорія юридичної науки

Право є настільки унікальним, складним і суспільно необхідним феноменом, що протягом усього часу його іс­нування науковий інтерес до нього не тільки не зникає, а й зростає. Питання праворозуміння належать до «вічних» уже тому, що людина на кожному з витків свого індивіду­ального та суспільного розвитку відкриває у праві нові якості, нові аспекти співвідношення його з іншими явища­ми та сферами життєдіяльності соціуму. У світі існує безліч наукових ідей, течій і точок зору з приводу того, що є право. Але лише останнім часом учені стали задаватися питанням: «Що означає розуміти право ».

Праворозуміння — це наукова категорія, що відобра­жає процес і результат цілеспрямованої розумової діяль­ності людини, і включає пізнання права, його сприйняття (оцінку) і ставлення до нього як до цілісного соціального явища.

Суб’єктом праворозуміння завжди виступає конкрет­на людина, наприклад:

1) індивід, який володіє деякими знаннями права і на практиці зіткнувся з
конкретною правовою проблемою;

2) юрист-професіонал, який має достатній запас знань про право, здатний застосовувати і тлумачити правові норми;

3) учений, людина з абстрактним
мисленням, яка за
ймається вивченням права, володіє сумою історичних і сучасних знань, здатна до інтерпретації не тільки норм, а й принципів права, володіє певною методологією дослі­дження.

Праворозуміння є завжди
суб
‘ єктивниморигінальнимхоча уявлення про право можуть збігатися у групи осіб та у цілих соціальних спільнот.

Об’єктом праворозуміння можуть бути право в плане­тарному масштабі, право конкретного суспільства, галузь, інститут права, окремі правові норми. При цьому нерідко знання про окремі структурні елементи переносяться на право в цілому. Важливе пізнавальне навантаження тут несуть середовище і суспільні явища, що взаємодіють із правом.

{lang_content_nav} праворозуміння складають знання суб’єкта про його права та обов’язки, конкретні
та загальні правові до­
зволи, зобов’язування, заборони, а також
оцінка і ставлен­ня до них як до справедливих або несправедливих. Залеж­но від рівня культури, методичної оснащеності суб’єкта і вибору предмета вивчення
праворозуміння може бути пов­ним або неповним, правильним або спотвореним,
позитив­
ним або негативним.

Образ права, що склався в думках наших попередників і виразився у вигляді тієї або іншої концепції, здійснює помітний вплив на формування праворозуміння у нащадків. Концепція праворозуміння — це певний напрям в науко­вому пізнанні сутності та соціального призначення права.

При розгляді різних
концепцій праворозуміння необхід­
но враховувати такі обставини:

1) історичні
умови функціонування права і рамки культури,
в яких жив і працював дослідник;

2) залежність результату
праворозуміння від філософ
ської, етичної, релігійної, ідеологічної позиції суб’єкта пізнання;

3) початкові посилки концепції, а саме: що береться за основу тієї або іншої концепції (джерело правоутворення або сутність самого явища), що розуміється під джерелом права (людина, Бог, природа, держава) і під його сутністю (воля класу, міра свободи людини або природний егоїзм індивіда);

4) концепціям праворозуміння, з одного боку, властиві стереотипи, з іншого — динаміка. Поєднання цих якостей зумовлює довге життя і в той же час зміну змісту концепцій праворозуміння. Тому, наприклад, природно-правові
теорії
 відомі в усі часи.
Якісь їх елементи змінюються, якісь залишаються
стабільними і незмінними.

 

10.2. Юридичне і легістське праворозуміння

Принципова відмінність
між двома протилежними ти­
пами праворозуміння, які називають юридичним і легістським, пов’язана з розрізненням або ототожненням права і закону.

Легістське
праворозуміння засноване на законі і на ото­
тожненні права і закону (від лат. lex — закон). Право сприй­мається як продукт держави, як наказ офіційної державної влади. Право зводиться до примусово-владних установок, до формальних джерел
позитивного права (законів), за ме­
жами яких права немає. Таке легістське ототожнення права і закону є принципом і сенсом доктрини юридичного позитивізму.

Юридичне праворозуміння — це правове розуміння, засноване на розрізненні права і закону (від лат. jus — пра­во). Право розглядається як об’єктивна міра свободи і справедливості, не залежна від волі, розсуду або свавілля державної влади. Закон же є актом державної влади і за своїм змістом може бути, а може і не бути правовим. Юри­дичний тип праворозуміння має два
різновиди:

1) природно-правовий підхід, що виходить із визнання природного права, яке протиставляється
праву позитив
ному;

2) лібертарно-юридичний підхід, який під правом має на увазі буття і нормативний вираз принципу формальної рівності. Сутність цього підходу висловив В.С.Нерсесянц: «Право — математика
свободи».

Практичний сенс розрізнення права і закону зумовлений необхідністю розмежування і зіставлення права та свавілля. Далеко не завжди закон, що є владним велінням держави, утілює в собі
право. Інакше довелося б визнати правом ра­сові
закони нацистської Німеччини або репресивне законо­
давство СРСР 1930-х 
pp.

Правовий закон відповідає вимогам добра, свободи і справедливості і
характеризується такими ознаками:

1) закріплює міру
свободи індивіда;

2) утілює в собі принципформальної правової рівності та загальний характер справедливості. Його вимоги
в од
наковій мірі поширюються
на державну владу і грома­
дян;

3) враховує та охороняє інтереси тих, хто перебуває за межами фактичної рівності (хворих, старих, безробітних);

4) є не продуктом волі та
суб’єктивного розсуду законо
давця, а необхідною складовою частиною того права, що об’єктивно
формується в даному суспільстві;

5) правовий закон — антипод свавілля.

Реальне буття правового закону можливе тільки в умовах правової держави.

 

10.3. Загальна характеристика сучасних концепцій праворозуміння

Право — складне для розуміння явище, оскільки воно відображає ще складніші економічні,
політичні та соціаль­
ні відносини. Впродовж всієї історії розвитку юридичної думки
люди намагалися визначити, що є право, в чому по­лягає його природа і сутність.

Природа права зумовлена
наявністю в ньому двох основ­
них компонентів:
природного і позитивного. Такий розпо­діл свідчить про діалектичний характер розвитку права, що включає абстрактно
загальні (природно-правові) і кон­кретні
(позитивні) сторони.

Природне право (jus naturale) — це природжені, невід-чужувані, невід’ємні, зумовлені природою людини, люд­ським розумом, загальними етичними принципами прави­ла поведінки, які існують незалежно від держави і поши­рюються на всі часи і народи. Природне право є сукупністю ідеальних, глибоко етичних і надзвичайно справедливих уявлень про право. Воно виникло задовго до держави і може існувати поза нею.

Позитивне право — закріплений в офіційних джерелах права нормативний регулятор, на основі якого визначають­ся межі дозволеної та належної поведінки людей, а компе­тентними державними органами виносяться юридично обов’язкові рішення. Позитивне право є результатом дер­жавної правотворчої діяльності. Офіційні джерела права виражають лише деяку частину природного права. Вся решта права існує у вигляді принципів, правосвідомості, інших правових явищ.

Концепція праворозуміння — це певний напрям у пі­знанні сутності та соціального призначення права. Сучасні концепції праворозуміння можна умовно звести до трьох метаконцепцій: аксіологічної (природно-правової); соціо­логічної; нормативістської (позитивістської). Сучасна зарубіжна юриспруденція стоїть на позиціях або
повної несумісності цих трьох концепцій, або їхньої дії в принци­пово різних сферах юридичного знання: аксіологія є
сферою філософії права, соціологія —
сферою загальної теорії пра­ва, а
нормативізм — область вивчення галузей позитивного права. Деякі учені надають перевагу інтеграційномуправорозумінню, що враховує та
об’єднує все цінне з метаконцепцій
праворозуміння.

Початковою формою буття
права прихильники природ­
но-правового підходу
вважають суспільну (та/або індиві­
дуальну) свідомість, якій споконвічно властиві етично-пра­вові орієнтири. Аксіологічна концепція розглядає право з позицій відповідності
його справедливості. У просторі при­
родного права діють правові принципи-аксіоми, що одно­часно є моральними імперативами: не роби замах на життя іншої людини та її майно, дотримуйся обіцянки, віддавай кожному своє та ін.
Відповідність позитивного права кри­теріям природного права і є саме право як вираз і міра свободи і справедливості. 
Справедливість, а не норма — ключове поняття природно-правової теорії. З позицій аксіологічного підходу закон і право
розглядаються як різні речі. Закон виступає як форма права і уживається як тотожне праву поняття лише тоді, коли є
справедливим, тобто від­повідним критеріям
природного права.

Аксіологічний підхід цінний своєю спрямованістю на вдосконалення права, його гуманізацію. В той же час проти­ставлення права і закону далеко не сприяє зміцненню за­конності в суспільстві, провокує невиконання законів під приводом їх неправового характеру.

Соціологічна концепція права базується на тому, що джерелом права і формою його буття є суспільні відносини. При такому підході правом визнається його функціонуван­ня, реалізація, його «дія в житті». Соціологічний підхід до права так само, як і аксіологічний, заснований на розме­жуванні права і закону, «права у книгах» і «права у житті». Закони можуть бути не затребувані суспільством, можуть бути неефективними і навіть непотрібними. Такі закони не визнаються формою існування права. Справжнє право, «живе право» — це правопорядок, це реально існуюча в суспільстві система правових відносин. Поняття правовід­носин є ключовим для соціологічного підходу до права.

Слабкою стороною цього підходу є відсутність чітких меж між правом і правовою поведінкою, при цьому втрача­ються критерії для розрізнення правомірної і неправомірної поведінки. Перенесення всієї тяжкості правотворчості на осіб, що застосовують право (судді, адміністратори), ставить під питання існування розподіл влади, підвищує небезпеку адміністративного і суддівського свавілля.

Сутність нормативістського (юридико-позитивістського) підходу до права передається формулою «закон є закон»Прихильники такого праворозуміння ототожнюють право і закон, а єдиним джерелом права вважають державну волю. На думку позитивістів, право є сукупність встановлених і забезпечених державним примусом загальнообов’язкових норм. Поняття норми є ключовим для цього підходу до права. Право, з погляду позитивістів, з одного боку, не під­лягає етичній оцінці та критиці (як не підлягають критиці рельєф місцевості або
закони фізики), з іншою — не потре­
бує
жодного виправдання. Право слід сприймати як об’єк­тивно існуючу реальність і
не більше того.

У нормативістського
підходу до права є ряд переваг. Зо­
крема,
він орієнтує на такі властивості права, як формаль­на визначеність, однозначність приписів, обов’язковість слідування праву. В той же час некритичне ставлення до законодавства гальмує його розвиток. Із позицій такого підходу виправданою є будь-яка несправедливість, якщо вона встановлена законом.

Інтегративний підхід до розуміння права (Д.Холл) є спробою в рамках однієї концепції узгодити юридичну форму, соціальний зміст і моральні цінності у праві. Ви­хідною посилкою даної позиції виступає теза про те, що кожен підхід виділяє в
праві істотне та необхідне, без чого цілісне уявлення про право є неможливим.
Із позицій інте­
граційного підходу право — це сукупність нормативів рівності і справедливості, що визнані у певному суспіль­стві, забезпечені офіційним захистом, регулюють бороть­бу йузгодження вільних воль у їх взаємовідношенні одне з одним.

Проте при такому,
певною мірою механічному, поєднан­
ні різних ознак права в єдине ціле виникає проблема визна­чення достатності властивостей
права, необхідних для
всебічного його опису. Зберігається вірогідність того, що набір ознак права буде суб’єктивним і не збігатиметься, наприклад, у простого обивателя і юриста-практика.Якщо для першого значущим є віддзеркалення в праві законних інтересів, міри свободи і справедливості, то юрист-практик акцентує увагу на чіткості юридичної форми, що дозволяє одноманітно тлумачити і застосовувати норму права,
за­
кон.

Через це можна зробити висновок, що пошуки загальної формули розуміння права не є перспективними. На користь юридичної науки і практики слід
віддавати перевагу плю­
ралістичним підходам до
розуміння права і вивчати різні визначення права.

 

10.4. Теорія природного права

Витоки
природно-правової теорії сходять до часів анти­
чності (Арістотель, римські юристи), середньовіччя (Тома Аквінський), епохи ранньобуржуазних революцій і станов­лення сучасної держави (Г. Гроцій, Б. Спіноза, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо).

Видатні представники природно-правової теорії XX ст. — німецькі вчені Р. Штаммлер, А. Ауер, А. Кауфман, американські учені Р. Дворкін, Дж. Роулс, французький теолог і філософ Ж. Марітен.

Природно-правові теорії визнають існування поряд із позитивним правом (законами і звичаями) ідеального по­рядку відносин між людьми. Цей вищий
нормативний по­
рядок і називають природним правом. Джерелом права виступає не державна воля, а природа людини та/або воля Бога. Згідно з таким поглядом, закони держави є дійсними і
легітимними лише у тому випадку, якщо вони відповіда­
ють ідеальному праву. Розрізнення права і законує най­важливішим компонентом
природно-правової теорії.

Сучасне розуміння природного права істотно відрізня­ється від попередніх трактувань. На противагу доктринам минулого, заснованим на уявленнях про людину як про відособленого індивіда, природно-правові теорії XX ст. роз­глядають людину як учасника різноманітних суспільних зв’язків.

Природне право більше не розглядається як сукупність непорушних, раз і
назавжди встановлених розумом розпо
ряджень. Р.Штаммлеру належить заслуга обґрунтування нового поняття — «природне правоіз мінливим змістом». Із його точки зору «природним правом з мінливим змістом» є ідеї зміни права,
що набувають масового характеру. Іде­алом,
за Штаммлером, є таке суспільство, де подолана одвіч­
на суперечність між волею і бажаннями, між розумом і відчуттями, між належним і сущим. Для досягнення цієї мети Штаммлер
закликав висувати проекти, що наближа­
ють суспільство до ідеалу, поширювати відповідні ідеї шляхом навчання і прикладу, морально удосконалюватися. У літературі початку
XX ст. такий підхід іменували «від­родженим природним правом», розуміючи під ним відрод­ження на новій методологічній основі традицій раціоналі­стичного обґрунтування права, які були перервані в другій половині XIX ст.
розвитком юридичного позитивізму.

Автори сучасних теологічних концепцій природного права виводять його з мудрості та/або волі Бога, через щойого пізнання можливе тільки на основі релігійної віри. Із їхньої точки зору,
«право є своєрідною моделлю присутнос­
ті Бога у суспільстві». Ж.Марітен визначав природний закон як встановлені
Божественним розумом «універсаль­ні норми права і обов’язку». Людина має природні права і здатна усвідомити їх через свою причетність божественно­му
розуму. Марітен вважав, що природне право розкрива­ється людям поступово, у
міру розвитку культури і набли­ження людини
до Бога.

Світські теорії убачають у природному праві етичну першооснову права. Так, із погляду Р.Дворкіна позитивне право має піддаватися оцінці з
моральної точки зору. Фун­
даментальні суб’єктивні права утворюють критерій мо­рального вимірювання права, його
відповідності справед­
ливості.

Поняття справедливостістало ключовим для природно-правової концепції ДжРоулса. Із його точки зору блага, що існують у суспільстві,
мають розподілятися на підставі вза
ємних вимог людей і на підставі максимально можливої рівності. До «первинних благ»що підлягають зрівняльному розподілу, Роулс відносить свободу, рівні можливості, певний рівень матеріального достатку. Всі ці «первинні блага» забезпечують людині самоповагу; вони в той самий час є умовами, які забезпечують людині автономію, само­ стійність, у тому числі й самостійне розпорядження такими благами.

У розумінні Роулсом категорії справедливості є певні нововведення: вона характеризується ним як правильність, сумлінність, безсторонність, як свого роду «процесуальна справедливість»яка забезпечується за допомогою правових норм, що відповідають принципу правління справедливого закону.

Сучасні теорії природного права набули найбільшого поширення у середині XX ст. Інтерес до них багато в чому був зумовлений прагненням демократичних кіл покінчити з практикою авторитарних режимів на європейському
кон­
тиненті. Природно-правові концепції того часу відіграли значну роль у дискредитації фашизму, в затвердженні за­гальнолюдських цінностей і норм міжнародного права як основи сучасної
демократії.

< {lang_prev_nav}   {lang_content_nav}   {lang_next_nav} >
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+