1.2. Місце теорії держави і права в сучасній юриспруденції

1.2. Місце теорії держави і права в сучасній юриспруденції

Теорія держави і права та інші теоретичні юридичні на­уки вивчають загальні для всієї державно-правової дійсно­сті явища, виробляють загальні для юриспруденції катего­рії та поняття. Внаслідок цього вони посідають особливе місце в системі юридичної науки. У свою чергу в циклі те­оретичних юридичних наук теорія держави і права відіграє роль системоутворюючої дисципліни: філософія та со­ціологія права відокремилися від неї, «працюють» у зв'яз­ку з нею та надають їй свої результати.

Необхідність виокремлення із системи юридичних наук теорії держави і права зумовлена існуванням загальних закономірностей розвитку державно-правових явищ, не­знання яких унеможливлює більш-менш глибоке вивчення предмета інших юридичних наук. Решта юридичних наук, як правило, виділяє в аналізі держави і права окремі їхні сторони та властивості. Проте цілісне системне досліджен­ня державно-правових явищ здійснює, в першу чергу, тео­рія держави і права.

Решта юридичних наук переважно емпіричні, тобто вони базуються на досвіді, на вивченні фактів конкретної державно-правової реальності. Завдання теорії держави і права полягає в тому, щоб привести в систему, витлумачи­ти й узагальнити ці факти. Теорія держави і права інтегрує досягнення інших юридичних наук, вносить упорядкова­ність у сукупність виявлених ними фактів, встановлює системні зв'язки між ними та виводить із них певні уза­гальнення. Наприклад, вивчення конкретного матеріалу щодо статусу глави держави (монарха, президента) в різних країнах призвело до формулювання теоретичних положень про наявність двох основних форм правління сучасних держав — монархії та республіки. Таким чином, теорія держави і права є наукою узагальнюючого характеру щодо інших юридичних наук.

Загальнотеоретичні конструкції стають основою для висновків і положень галузевих юридичних наук. Напри­клад, модель правового статусу підозрюваного (галузь науки кримінального процесу) базується на загальнотеоре­тичній моделі правового статусу особи. У цьому випадку теорія держави і права відіграє роль базової (фундамен­тальної) юридичної науки.

Теорія держави і права здійснює інтеграцію юридичних знань у струнку систему. Це досягається, по-перше, за рахунок виявлення найбільш загальних рис державно-пра­вових явищ, що вивчаються галузевими науками, по-друге, за рахунок перенесення узагальнених категорій галузевих наук в інші науки. Наприклад, поняття фізичної та юри­дичної особи були спочатку розроблені наукою цивільного права. Теорія держави і права, виділивши загальні сутніс-ні риси цих понять, розробила категорії суб'єкта права і суб'єкта правових відносин, які використовуються в інших галузевих науках. Завдяки теорії держави і права виробля­ється спільна мова юридичної науки, її понятійно-катего­ріальний апарат.

Теорія держави і права методологічна стосовно ін­ших юридичних наук. Для них вона розробляє та вдоско­налює методологію (систему методів, прийомів і принципів дослідження). Наприклад, тлумачення нормативно-право­вих актів здійснюється за допомогою розробленого теорією держави і права формально-юридичного методу.

Нарешті, не можна лишити поза увагоюпропедевтич­ний (вступний) характер теорії держави і права. В юри­дичних школах більшості країн світу саме з неї починаєть­ся навчання юриспруденції, вона створює основи для ви­вчення студентами інших юридичних наук, з неї почина­ється оволодіння юридичною професією.

< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Статистика
0  
Всього матеріалів 4362
0  
Всього коментарів 15
0  
Користувачів 105
Наші партнери
Оновлення new
  • Особи, які можуть та не можуть бути представниками в суді
  • Особи, які можуть бути представниками: адвокат; законний представник. Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
  • Міністерство освіти і науки України змінило правило вступу до вищих навчальних закладів
  • По-перше, у 2019 році МОН збільшить пільги для учасників бойових дій. По-друге, МОН затвердило нові норми вступу на бакалаврат та
  • Законні представники у цивільному процесі
  • Законне (необхідне, обов'язкове) процесуальне представництво виникає на підставі закону, адміністративного чи судового акта за наявності таких
  • Види представництва у цивільному процесі
  • ЦПК України прямо класифікацію процесуального представництва не проводить, проте аналіз окремих його статей, що визначають правові засади участі
  • Умови, які необхідні для здійснення функцій представника у цивільному процесі
  • Для того, щоб відбулося процесуальне представництво, повинно бути дотримано низку умов: такі особи мають бути правоздатні та дієздатні, тобто, не
Інформація
Голосування
Ви живете...