1.6. Функції теорії держави і права

1.6. Функції теорії держави і права

Саме виникнення науки пов'язане із соціальною потре­бою в пізнанні навколишнього світу та систематизованих знань про нього. Ці знання необхідні для забезпечення мінливих умов життєдіяльності людини. Тому наука вико­нує визначені, їй іманентні функції.

Функції теорії держави і права — це основні напрями її впливу на розвиток юридичної науки та юридичної прак­тики.

Гносеологічна (пізнавальна) функція теорії держави і права полягає в пізнанні правових явищ, як уже відомих, так і нових, у проникненні в глибинні проблеми їхньої сутності. Держава і право безперервно розвиваються; тому юридична теорія повинна «задовольняти» потреби суспіль­ства в пізнанні характеру і спрямованості цих змін. У цьо­му сенсі роль юридичної теорії не обмежується тільки правознавством, але має й загальносоціальне значення. Вказана функція умовно може бути розділена на «підфункції»: онтологічну (констатуючу), інтерпретаційну (пояс­нювальну) та евристичну (пошукову). Інакше кажучи, те­орія держави і права науково формулює державно-правові явища, пояснює їх сутні і виявляє нові закономірності їх­нього розвитку.

Методологічна функція виражається у формуванні понятійного апарату та методологічного інструментарію системи юридичних наук, створенні універсальної юридич­ної мови, що забезпечує одноманітність у класифікації та оцінці правових явищ фахівцями різних галузей права.

Прогностична функція теорії держави і права полягає у виробленні науково обґрунтованих прогнозів щодо перспек­тив і тенденцій розвитку права, правової системи, право­знавства, «передбачення» того, яким якісним і кількісним змінам піддадуться існуючі політико-правові явища.

Практична (практико-орієнтуюча) функція теорії дер­жави і права та юридичної науки в цілому полягає в тому, що результатом пізнавальної активності повинні бути ви­роблені та апробовані наукою рекомендації по вдосконален­ню нормотворчої, правозастосовчої, право інтерпретаційної, правоохоронної діяльності.

< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Статистика
0  
Всього матеріалів 4290
0  
Всього коментарів 2
0  
Користувачів 36
Наші партнери
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?