Міжнародні інститути, відповідальні за досягнення паритету


Міжнародні інститути, відповідальні за досягнення паритету


Сюди слід віднести ООН, що приділяє велику увагу перебудові внутрішньої діяльності на гендерних принципах, формуванню всіх документів організації з позицій гендерної перспективи. Однією з трьох найважливіших цілей організації, названих у Статуті 1945 р., є «заохочення і розвиток поваги до прав і основних свобод людини … без різниці раси, статі, мови, релігії» (ст. 1).

Основним статутним органом ООН, що відповідає за сприяння правам людини є Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР). Рада утворила ряд комісій, найважливішими з яких в забезпеченні гендерної політики є Комісія з прав людини та Комісія з положення жінок.

Комісія з прав людини – представляє пропозиції, рекомендації і доповіді Раді відносно: Міжнародної Хартії прав, міжнародних декларацій чи конвенцій про громадянські свободи, права жінок, попередження дискримінації за ознакою статі, мови і релігії, інших питань, що стосуються прав людини.

Комісія з положення жінок займається винятково питаннями захисту прав жінок. Комісія та її Відділ по просуванню жінок, готує рекомендації по забезпеченню прав жінок у політичній, економічній, соціальній та освітній сферах. Діяльність Комісії включає як розробку положень про права жінок, так і виявлення факторів, що перешкоджають втіленню рівності. Вона ввела поняття національного політичного механізму просування жінок, завданням якого є розповсюдження та впровадження резолюцій комісії для забезпечення реальної гендерної рівності, адаптуючи їх до політичного контексту конкретної країни.

З метою здійснення контролю за дотриманням міжнародних конвенцій з прав людини в рамках ООН створений ряд договірних органів – комітетів.

Так, Комітет з прав людини розглядає доповіді, що надаються державами-учасниками, про прийняті ними заходи для реалізації в життя положень Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. Комітет з економічних, соціальних і культурних прав контролює дотримання Міжнародного пакту про економічні, соціальні й культурні права, вносить пропозиції загального характеру по міжнародним документам з прав людини, у тому числі по правам жінок. Комітет з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок проводить моніторинг дотримання Конвенції, щорічно представляє Генеральній Асамблеї доповіді про свою діяльність, розробляє положення і рекомендації з питань, що входять до його компетенції.

Спеціалізовані установи ООН, які здійснюють контроль за дотриманням державами взятих на себе договірних зобов’язань, включають систему органів, що передбачають процедури подачі скарг-звернень і скарг-повідомлень: Управління Верховного комісара ООН у справах біженців; Міжнародна організація праці, МОП (займається питаннями вирівнювання прав та можливостей жінок та чоловіків у цій сфері); Організація ООН з питань освіти, науки, культури, ЮНЕСКО (слідкує за забезпеченням рівного доступу до освіти жінок та чоловіків); Всесвітня організація охорони здоров’я, ВООЗ (відповідає за захист здоров’я матерів та дітей). Звернення до цих організацій можливе у випадку, коли держава приєдналась до положень, які надають міжнародному органу юрисдикцію щодо індивідуальних скарг.

Фонд ООН для розвитку в інтересах жінок (ЮНІФЕМ) має першочерговим завданням стимулювання залучення жінок до основного курсу суспільного розвитку і підтримка заходів експериментального характеру відповідно до національних і релігійних пріоритетів.

Структура «ООН-жінки» виконує такі функції: підтримка міжурядових органів, таких, як Комісія зі становища жінок, у розробці політики, глобальних стандартів і норм; допомога державам-членам в реалізації цих стандартів, готовність надати відповідну технічну і фінансову підтримку тим країнам, які просять про це, а також зміцнення ефективних партнерських зв’язків з громадянським суспільством; забезпечення відповідального ставлення системи ООН до своїх власних зобов’язань в сфері гендерної рівності, в тому числі здійснення регулярного моніторингу загальносистемного прогресу.

Підводячи підсумок вищенаведеного, слід зазначити, що ООН дійсно є універсальним органом у захисті прав жінок і дітей.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 282
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Звідки Ви дізнались про сайт ?