Поиск по сайту

Особливості узагальнення та інтерпретації результатів івент-аналізу


Особливості узагальнення та інтерпретації результатів івент-аналізу


Івент-аналіз, або метод аналізу подієвих даних, дозволяє упорядкувати і структурувати складні політичні процеси (прийняття нормативних актів, публічні заяви політиків, конфлікти) у вигляді ряду подій.

При цьому дані систематизуються за наступними параметрами:

1) суб'єкт-ініціатор;

2) акція (що відбувається);

3) суб'єкт-мішень (стосовно кого);

4) дата;

5) географічна локалізація;

Ефективність даного методу безпосередньо залежить від банку даних.

Спочатку методика івент-аналізу була розроблена в 1960-і роки в США і призначалася для моніторингу расових заворушень у США.

В даний час івент-аналіз застосовується при вивченні конфліктних ситуацій, для аналізу процесу міжнародних переговорів, у сфері прогнозування, дозволяючи виявити об'єктивні тенденції політичної ситуації.

Однією з проблем, яка виникає при узагальнені результатів, є перехід від кількісних показників до формулювання якісних характеристик ситуації. В силу об'єктивних причин точні цифри, на які можна було б спиратися для визначення якісних категорій політичної взаємодії, в реальній змістовній інформації відсутні. Наприклад, немає точного кількісного показника, що визначає таке поняття, як «есклація конфлікту». На практиці кількість ворожих дій сторін може помітно коливатися протягом тижня або місяця, а загальний рівень напруженості обстановки залишатися відносно стабільним. Тому кількісні дані, необхідні для аналітичного порівняння якісних характеристик політичної ситуації чи процесу, виражають через визначення їх відносних значень, а також через побудову індексів.

Як і всяка прикладна методика, івент-аналіз має сильні і слабкі сторони. До його безумовних переваг слід віднести високу ступінь об'єктивності інформації про події, а отже, і надійності як основи для прийняття практичних рішень. Однак ця методика як в «ручному», так і в «машинному» варіанті є дуже трудомісткою процедурою, що вимагає досить високого рівня кваліфікації виконавців. Крім того, в ряді випадків існує небезпека перебільшення можливостей поведінкового і подієвого підходу до побудови програми дослідження і при формулюванні категорій, використовуваних при класифікації подій.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
2  
Користувачів 351
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Чи подобається Вам новий дизайн ?