Соціальні взаємодії і відносини


Соціальні взаємодії і відносини


Вихідним моментом для виникнення соціального зв'язку є взаємодія індивідів або груп індивідів для задоволення тих чи інших потреб.

Взаємодія - це будь-яка поведінка індивіда чи групи індивідів, які мають значення для інших індивідів і груп індивідів або суспільства в цілому в даний момент і в майбутньому.

Механізм соціальної взаємодії включає: індивідів, що роблять ті чи інші дії; зміни в зовнішньому світі, викликані цими діями; вплив цих змін на інших індивідів і, нарешті, зворотну реакцію індивідів, на яких було надано вплив.

Спосіб взаємодії включає шість аспектів:

1) передачу інформації;

2) отримання інформації;

3) реакцію на отриману інформацію;

4) перероблення інформації;

5) одержання переробленої інформації;

6) реакцію на цю інформацію.

Взаємодія призводить до встановлення соціальних відносин. Соціальні відносини - це відносно стійкі зв'язки між індивідами і соціальними групами як постійними носіями якісно різних видів діяльності, розрізняються по соціальних статусах і ролям у громадських структурах.

Схожі соціальні взаємодії іноді породжують різні за розміром соціальні відносини. Це відбувається тоді, коли соціальні взає­модії здійснюються на різній основі. Деякі соціологи вважа­ють, що цією основою, яка визначає зміст соціальних відно­син, є цінності.

Соціальні відносини виникають із взаємодій, спрямованих на досягнення різного роду цінностей. Під цінностями добро­буту розуміють ті цінності, які є необхідною умовою підтри­мування фізичної та розумової активності індивідів.

До цієї групи цінностей належать перш за все

благополучність, тоб­то здоров’я та безпека людей;

багатство — різні послуги та матеріальні блага;

майстерність — набута професійність у де­якій практичній діяльності;

освіченість — знання та інформа­ційний потенціал особистості, а також її культурні зв’язки.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 18
0  
Користувачів 231
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Чи подобається Вам новий дизайн ?