Поиск по сайту

Групова поведінка і поведінка особистості в суспільстві


Групова поведінка і поведінка особистості в суспільстві


Суттєвою характеристикою особистості є її поведінка у групі, вміння контактувати і взаємодіяти з іншими людьми, дотримуватися групових норм і правил. Оскільки процес відносин особистості й групи є надзвичайно складним, для їх розуміння й оцінювання важливі як властивості особистості, котра займає певні статус і позицію в групі, так і склад, характер діяльності, рівень організації групи та групові процеси.

Найважливішими поняттями, котрі визначають місце й особливості поведінки особистості в групі та в ширших соціальних об'єднаннях – є статус, позиція і роль.

Статус відображає визнання чи невизнання особи, повагу чи неповагу, симпатію чи антипатію до неї у групі, колективі, суспільстві.

Позиція погляди, уявлення, установки особистості відносно умов її життєдіяльності.

Рольпевна соціальна, психологічна характеристика особистості, спосіб поведінки залежно від її статусу і позиції у групі, суспільстві, в системі міжособистісних, суспільних відносин.

Той з числа членів групи, по відношенню до кого проявляється найбільше переваг, стає лідером соціальної групи. На іншому боці структури групи розташовуються ті (або той), по відношенню до кого проявляється найменше число переваг (відвернені). Така структура складається стихійно, але, раз склавшись, починає багато в чому визначати поведінку її членів.

Принципову важливість набуває роль лідера соціальної групи. Центральна ознака лідерства – здатність переконувати та здійснювати вплив членів групи. Лідер соціальної групи той, хто ініціює дії, віддає накази, вирішує спори між її членами. Лідер схвалює або не схвалює дії членів групи.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 749
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация