Поиск по сайту

Наукові статті

Глобалізація - вплив на сучасні державу і право

Виборча система України: сучасний стан і перспективи розвитку
Вплив виборчої системи на партійну систему в державі

Змішана виборча система: світовий досвід застосування
Медіатизація політики в умовах становлення демократичного режиму

Медіатизація політики як ключовий вектор трансформації легітимаційних та делегіматиційних практик в Україні
Політична культура: теоретико-методологічні проблеми

Політичний дискурс ЗМІ України як індикатор суспільних процесів
Політичний дискурс ЗМІ України як індикатор суспільних процесів
Політичний анекдот як інструмент PR
Політична культура як чинник демократичних перетворень
Поняття праворозуміння та його основні напрями
Порівняльний аналіз основних виборчих систем
Шляхи подолання та усунення прогалин у законодавстві
Сучасна геополітика як наука
Стратегічний трикутник Росія-Індія-Китай
Демографічні процеси в Україні як об'єкт державного регулювання
Абсенетеїзм в Україні: особливості та динаміка
Політичні цінності в системі політичних відносин
Абсенетеїзм та його вплив на становлення парламентаризму
Виборчі системи та їхні політичні наслідки
Етичні засади політики та перспективи розвитку політичної системи
Неофіційна дипломатія як невід'ємна складова сучасних міжнародних відносин
Національний інтерес: політична сутність
Протиборство НАТО і ОВД
Контент-аналіз
Методологічні аспекти моделювання політичних процесів
Нелінійна динаміка сучасних політичних процесів
Біженці в Україні: проблеми дотримання прав людини
Держава і громадянське суспільство
Етнічна і національна ідентичності: характеристика теоретико-методологічних підходів
Менталітет як детермінанта прийняття політичних рішень громадянами
Теоретичні основи взамозв'язків системи міжнародних відносин і підсистеми міжнародного права
Механізми рекрутування політичних еліт та їх вплив на державну політику
Щодо класифікації прав і свобод людини
Зміст і співвідношення понять «державний переворот», «військовий переворот» та «політичний переворот»
О некоторых трактовках понятия "политическая культура"
Политическая культура как предпосылка легитимности власти: к теории вопроса
Соціальна доктрина католицизму як основа взаємодії Української греко-католицької церкви із політичними партіями Західної України
Стабільність/нестабільність політичної системи як показник динаміки політичних конфліктів
Конфлікти коаліцій як умова нестабільності парламенту в Україні
Громадянське суспільство і держава: політико-правові та соціальні аспекти взаємодії
Актуальні питання реалізації принципів правової держави в Україні
Політичний міф сучасного українського суспільства
Сучасні підходи до визначення лідерства
Ідеологічна криза українських політичних партій
Концептуальні підходи до формування понятійного апарату в сфері публічного управління
Публичная политика как зонтичная концепция политической науки
Рациональность как процесс и продукт мышления
Модель політичного ринку в процесах формування державної/публічної політики в Україні
Модернізація публічного сектора та реформування державної політики в умовах становлення демократії
Політичні технології як складова публічної політики та управління на сучасному етапі державотворення
Наука про суспільну політику: досвід становлення в Україні
Електронне урядування в Україні: нові можливості, старі опоненти
Політичне рішення і процес його прийняття: специфіка національних та суспільно-політичних умов
Прийняття політичних рішень: організаційно-управлінський аспект
Основні підходи до аналізу прийняття політичних рішень у західній політичній науці
Теорія прийняття політичних рішень у міжнародних відносинах: основні методологічні підходи та концептуальні моделі
Політичне рішення як складова взаємодії влади та суспільства: комунікативний аспект
Політичний транзит в контексті політичного розвитку
Світогляд сучасної української молоді
Молодь як цільова група державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя
Консерватизм як ідеологія: критерії та основні принципи
Ідейне підґрунтя лібералізму: філософський вимір
Концептуальні засади сучасної порівняльної політології
Соціальний захист економічно активного населення: сутність, принципи, цілі державної політики

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
0  
Користувачів 328
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Чи отримуєте Ви стипендію?