Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Президент України та Кабінет Міністрів України як суб’єкти адміністративного права

Тема 2. Президент України та Кабінет Міністрів України як суб’єкти адміністративного права

План:


1. Загальноюридична характеристика поняття “суб’єкт адміністративного права”

2. Система органів виконавчої влади

3. Президент України як суб’єкт адміністративного права


4. Кабінет Міністрів України як суб’єкт адміністративного права

 

1.
Загальноюридична характеристика поняття “суб’єкт адміністративного права”

Суб’єкти адміністративного права — це учасники
суспільних відносин, які мають суб’єктивні права та виконують юридичні
(суб’єктивні) обов’язки, встановлені адміністративно-правовими нормами.

Суб’єктами
адміністративного права
є
громадяни, іноземці, особи без громадянства.

Суб’єктами
адміністративно-правових відносин
є органи держави, насамперед це Президент України, органи виконавчої
влади, а також внутрішні частини їх апарату, органи громадських організацій,
діяльність яких регулюється правом, адміністрація підприємств, установ,
організацій, а також органи місцевого самоврядування.

Щодо вживання власне
конструкції “публічна
адміністрація”
, то це одна з принципових новацій адміністративного
права .

Для означення відповідної
системи органів публічної влади у багатьох країнах світу використовується
термін “публічна
адміністрація”
(public administration).

До органів та інституцій
публічної адміністрації функціонально можуть належати також будь-які інші
суб’єкти, які здійснюють публічно-управлінські функції (наприклад, орган
професійно самоврядування, який держава законом уповноважила здійснювати якісь
реєстраційні функції, або навіть підприємство, яке відповідно до законодавства
надає адміністративні послуги тощо).

Публічна адміністраціяорганізація і діяльність органів та установ,
підпорядкованих політичній владі, які забезпечують виконання закону та
здійснюють інші адміністративні функції в публічних інтересах.

Публічна
адміністрація
включає,
насамперед, органи виконавчої влади та
виконавчі органи місцевого самоврядування, а також державну службу та службу в
органах місцевого самоврядування.

Найбільш
поширене виділення таких основних видів суб’єктів адміністративного права:

– фізичні особи громадяни України, іноземці, особи без громадянства;

– юридичні особи органи виконавчої влади, будь-які інші державні
органи, органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян, підприємства,
установи, організації (в особі їхніх керівників, які очолюють органи управління
цих підприємств, установ, організацій);

– колективні суб’єкти (утворення), які не мають ознак юридичної особи, але
тією чи іншою мірою наділені нормами адміністративного права певними правами і
обов’язками:

– структурні
підрозділи державних і недержавних органів,
підприємств, установ, організацій, деякі інші громадські
утворення (на кшталт загальних зборів громадян за місцем проживання).

 

2.
Система органів виконавчої влади

Органи виконавчої влади є ключовими суб’єктами
адміністративного права, оскільки їм належить провідне місце і роль у
виникненні й функціонуванні суспільних відносин, що є предметом
адміністративно-правового регулювання.

Поняття «орган виконавчої влади» є похідним
від ширшого поняття «державний орган» (або «орган державної влади»).

В цьому розумінні орган виконавчої влади є
окремим видом державних органів.

Орган
виконавчої влади є

організаційно самостійним елементом державного
апарату (механізму держави), який наділений чітко окресленим обсягом
повноважень (компетенцією) відповідно до покладених на нього завдань і функцій,
складається зі структурних підрозділів і посад, що обіймають державні
службовці, і віднесений Конституцією і законами України до системи органів
виконавчої влади.

Вона виділяє за критерієм
організаційно-правового рівня наступні види:

1) вищий орган у системі органів виконавчої влади — Кабінет Міністрів України;

2) центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ) — міністерства та інші центральні
органи;

3) місцеві органи виконавчої влади — обласні (Київська і Севастопольська
міські), районні державні адміністрації.

 

3. Президент України як суб’єкт
адміністративного права

Сутність та зміст основних повноважень Президента України, що викладені у статті 106 Конституції України в т.ч. у сфері виконавчої влади.

Текст чинної на сьогоднішній день Конституції України відповідає тексту внесеному Законом Укаїни «Про внесення змін до Конституції України» N 2222-IV від 08.12.2004.

Відповідно до ст. 102 Конституції України
Президент України є главою держави і виступає від її імені, є гарантом
державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Основні повноваження Президента України
закріплені у
статті 106 Конституції України. Глава держави здійснює також
інші повноваження, визначені Конституцією України.

Структура
та повноваження Адміністрації Президента України. Інститут представників
Президента.

П. 28 ст. 106 Конституції надає право Президентові України створювати в
межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх
повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби. Нині
апарат глави Української держави становить Адміністрація
Президента, інші допоміжні органи, з яких тільки два (Представництво Президента
в Автономній Республіці Крим і Рада національної безпеки та оборони)
безпосередньо передбачені Конституцією, інші ж створені й функціонують згідно з
указами самого Президента України.

Провідне місце серед органів, що становлять апарат глави держави,
посідає Адміністрація Президента України,
яка за своїм статусом є постійно діючим органом, що утворюється главою держави
відповідно до Конституції України для забезпечення здійснення ним своїх
повноважень. Адміністрація не є органом
державної влади, оскільки не має власних владних повноважень
; це –
адміністративний апарат Президента, який вступає у правовідносини з іншими
органами тільки за дорученням глави держави. Основними завданнями Адміністрації є організаційне, правове,
консультативне, інформаційне, експертно-аналітичне та інше забезпечення
діяльності глави держави.

 

4. Кабінет Міністрів
України як суб’єкт адміністративного прав
а

Закон
України Про Кабінет Міністрів України
27 лютого 2014 року№
794-VII
, відповідно
до Конституції
України визначив організацію, повноваження і порядок
діяльності Кабінету Міністрів України.

Основні
завдання Кабінету Міністрів України:

1) забезпечення державного суверенітету та економічної
самостійності України, здійснення внутрішньої та зовнішньої політики держави,
виконання Конституції та законів України, актів Президента України;

2) вжиття заходів щодо забезпечення прав і
свобод людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного і
всебічного розвитку особистості;

3) забезпечення проведення бюджетної,
фінансової, цінової, інвестиційної, у тому числі амортизаційної, податкової,
структурно-галузевої політики; політики у сферах праці та зайнятості населення,
соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури, охорони
природи, екологічної безпеки і природокористування;

4) розроблення і виконання
загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального,
культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і
виконання інших державних цільових програм;

5) забезпечення розвитку і державної
підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу держави;

6) забезпечення рівних умов для розвитку
всіх форм власності; здійснення управління об’єктами державної власності
відповідно до закону;

7) здійснення заходів щодо забезпечення
обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку,
боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) організація і забезпечення провадження
зовнішньоекономічної діяльності, митної справи;

9) спрямування та координація роботи
міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх
діяльністю.

До складу Кабінету Міністрів України входять:

1. Прем’єр-міністр України.

2. Перший віце-прем’єр-міністр України.

3. Віце-прем’єр-міністри.

4. Міністри.

Організація діяльності Кабінету Міністрів України має такі особливості. Кабінет Міністрів України спрямовує
і координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного
і державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента
України, додержання прав і свобод людини та громадянина.

Акти Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів України на основі та на виконанняКонституціїі законів України,
актів Президента України видає обов’язкові для виконання акти – постанови і
розпорядження. Акти Кабінету Міністрів України нормативного характеру видаються
у формі постанов Кабінету Міністрів України.

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+