Поиск по сайту

Безпека життєдіяльності - Цапко В.Г


Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. - 3-тє вид., стер. - К.: Знання, 2004. - 397 с.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА1. ВСТУП1.1. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ І ПРАКТИКИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"1.2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І СТРУКТУРА ПОСІБНИКА1.3. СУЧАСНІ ОБСТАВИНИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ СТАН ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИСЦИПЛІНИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ2.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ2.1.1. Базові уявлення дисципліни2.1.2. Забезпечення безпеки від дії небезпечних та шкідливих факторів2.2. ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ЩО ФОРМУЮТЬ СИСТЕМУ ЗНАНЬ ДИСЦИПЛІНИ "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ2.2.1. Елементи теорії, що становлять зміст предметної сфери дисципліни2.2.2. Елементи теорії, що становлять логічні категорії безпеки життєдіяльності2.2.3. Елементи теорії, що становлять закони, принципи, аксіоми і правила2.2.3.1. Закони та їх зміст2.2.3.2. Основні принципи та їх зміст2.2.3.3. Правила та їх зміст2.2.3.4. Аксіоми та їх зміст2.2.3.5. Класифікації в безпеці життєдіяльності2.2.4. Елементи теорії, що відбудовують моделі безпеки життєдіяльності2.2.5. Елементи теорії, що формують системні уявлення2.2.6. Елементи теорії, що поєднують методи і засоби оцінки стану життєдіяльності3. ЛЮДИНА ЯК ОБ'ЄКТ, ЯКИЙ ПОТРЕБУЄ ЗАХИСТУ В УМОВАХ СЕРЕДОВИЩА, ЩО ОТОЧУЄ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ВИРОБНИЦТВА3.1. СТАН ЛЮДИНИ ТА СЕРЕДОВИЩА, ДЕ РЕАЛІЗУЄТЬСЯ ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ3.1.1. Середовище, де реалізується діяльність людини3.1.2. Людина як об'єкт середовища3.1.3. Потреби людини на рівні забезпечення життєдіяльності3.1.4. Класифікація основних форм трудової діяльності людини3.1.5. Зміни у фізіологічному стані людини під час роботи3.2. ПЕРЕДУМОВИ, ЩО СТВОРЮЮТЬ НАПРЯМИ ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ3.2.1. Працездатність людини3.2.2. Антропометричні характеристики людини3.2.3. Фізіологія і психологія діяльності людини3.2.4. Психологія в здійсненні безпеки3.3. ВПЛИВ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЛЮДИНУ3.3.1. Системи людини, які сприймають стан навколишнього середовища3.3.1.1. Зоровий аналізатор людини3.3.1.2. Слуховий аналізатор людини3.3.1.3. Характеристики шкірного аналізатора3.3.1.4. Кінестетичний аналізатор3.3.1.5. Нюховий аналізатор3.3.1.6. Смаковий аналізатор3.3.2. Мікроклімат і його вплив на людину3.3.3. Небезпечні речовини3.3.4. Небезпечні вібрації та акустичні коливання3.3.5. Вплив електромагнітних випромінювань3.3.6. Небезпечні фактори пожеж і вибухів3.3.7. Негативні дії електричного струму4. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО НЕБЕЗПЕК, ЩО ДІЮТЬ В СЕРЕДОВИЩІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ4.1. ТЕХНОГЕННІ НЕБЕЗПЕКИ4.1.1. Небезпеки, пов'язані з використанням транспортних засобів4.1.2. Небезпеки, пов'язані з використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин і матеріалів4.1.3. Фактори, які впливають на наслідок ураження електричним струмом4.1.4. Хімічні речовини та шляхи їх попадання в організм людини4.1.5. Шкідливі речовини в повітрі, воді та продуктах харчування4.1.6. Джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання4.1.7. Небезпеки, пов'язані з експлуатацією та утриманням житла4.1.8. Засоби і заходи, спрямовані на запобігання негативній дії джерел небезпеки4.2. СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ НЕБЕЗПЕКИ4.2.1. Загальні закономірності виникнення небезпек4.2.2. Соціальні небезпеки4.2.3. Політичні небезпеки4.3. КОМБІНОВАНІ НЕБЕЗПЕКИ4.3.1. Природно-техногенні небезпеки4.3.1.1. Кислотні дощі4.3.1.2. Пилові бурі4.3.1.3. Соціально-природничі небезпеки4.3.2. Соціально-техногенні небезпеки4.4. НЕБЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ УРБАНІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ4.4.1. Основні небезпеки в урбанізованому середовищі4.4.2. Вимоги до стану місць помешкання населення4.4.3. Особливі заходи безпеки в багатоповерхових будинках4.4.4. Загальні правила користування і поведінки в приміщеннях багатоповерхових будинків4.4.5. Безпека дорожнього руху5. ФАКТОРИ РИЗИКУ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ5.1. ПРИРОДНІ НЕБЕЗПЕКИ5.2. ВИДИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ5.2.1. Залізничний транспорт5.2.2. Морський та річковий транспорт5.2.3. Авіаційний транспорт5.2.4. Дорожньо-транспортні події5.2.5. Радіаційно небезпечні об'єкти5.2.6. Підприємства з видобутку та переробки уранової руди5.2.7. Хімічно небезпечні об'єкти5.2.8. Пожежо- та вибухонебезпечні об'єкти5.2.9. Газо-, нафто- та продуктопроводи5.2.10. Об'єкти комунального господарства5.2.11. Гідродинамічні аварії5.3. ДІЇ НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ5.3.1. Зсуви5.3.2. Землетрус5.3.3. Сильний вітер, шквали та смерчі5.3.4. Сель. Лавина5.3.5. Повінь. Паводок5.3.6. Пожежа5.4. ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄКТІВ5.5. ПРИБЛИЗНИЙ ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЇ (ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ)5.5.1. Загальні положення5.5.2. Ліквідація аварії до прибуття професійних формувань5.6. СИСТЕМА ЗАХИСТУ ЛЮДИНИ В СЕРЕДОВИЩІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ5.6.1. Апарат аналізу стану небезпеки5.6.2. Метрологічне забезпечення безпеки життєдіяльності5.6.3. Принципи забезпечення безпеки за рахунок впровадження зберігаючих сільськогосподарських технологій5.6.4. Модель людини, придатної до професійної діяльності (на прикладі оператора сільськогосподарської техніки)5.6.5. Принципи захисту людини5.6.6. Засоби захисту в умовах виробництва5.7. НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ5.7.1. Порушення дихання і серцевої діяльності5.7.2. Утоплення5.7.3. Поранення і кровотечі5.7.4. Удари5.7.5. Переломи і вивихи5.7.6. Травми голови5.7.7. Травми грудної клітки й живота5.7.8. Опіки5.7.9. Відмороження5.7.10. Електротравми, ураження блискавкою6. ЛЮДИНА ЯК СУБ'ЄКТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ6.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ6.1.1. Цілі та завдання системи управління6.2. СИСТЕМА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ6.2.1. Загальні принципи побудови законодавства з безпеки життєдіяльності6.2.2. Система правового забезпечення безпеки людини6.3. ДЕРЖАВНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ6.3.1. Правова система як передумова управління безпекою життєдіяльності6.3.2. Принципи побудови системи державних органів управління та нагляду за безпекою життєдіяльності6.3.3. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності6.3.4. Інформаційне забезпечення системи управління6.3.5. Система державних органів управління і нагляду за безпекою життєдіяльності6.4. РЕГІОНАЛЬНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ6.4.1. Регіональна політика в сфері управління безпекою життєдіяльності6.4.2. Структури органів, що реалізують регіональну систему управління безпекою життєдіяльності6.5. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ АПКСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 19
11  
Користувачів 503
Наши партнеры
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация
Голосование
Чи доводилося Вам стикатися з випадками корупцiї у ВНЗ?