Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Основи охорони праці – Запорожець О.І.

Запорожець О. І., Протоєрейський О. С., Франчук Г. М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

 

ЗМІСТ

ВСТУП

ЧАСТИНА І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Розділ 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці

1.1. Визначення охорони праці

1.2. Основні положення законодавства про охорону праці

1.3. Державне управління охороною праці

1.4. Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів

1.5. Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві

1.6. Основні завдання СУОП та напрямки створення безпечних умов праці на підприємстві

1.6.1. Навчання робітників безпечним засобам праці і пропаганда охорони праці

1.6.2. Забезпечення безпеки виробничого обладнання

1.6.3. Забезпечення безпеки технологічних процесів

1.6.4. Забезпечення безпечного стану будівель і споруд

1.6.5. Створення нешкідливих і здорових санітарно-гігієнічних умов праці

1.6.6. Забезпечення працівників спецодягом, засобами індивідуального і колективного захисту

1.6.7. Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працюючих

1.6.8. Організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників

1.6.9. Створення здорових санітарно-побутових умов для працівників

1.6.10. Професійний відбір робітників по окремих професіях

1.7. Організація охорони праці на підприємстві

1.7.1. Проведення контролю за діяльністю Управління охороною праці та обов’язки роботодавця

1.7.2. Служба охорони праці на підприємстві

1.7.3. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності

1.7.4. Нормативно-правові акти з охорони праці

Розділ 2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

2.1. Розслідування нещасних випадків

2.2. Спеціальне розслідування нещасних випадків

2.3. Розслідування професійних захворювань на виробництві

2.4. Розслідування аварій на виробництві

2.5. Організація навчання працюючих охороні праці 2.6. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці 2.7. Аналіз, причини нещасних випадків та методи вивчення травматизму

ЧАСТИНА ІІ. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЕНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ

Розділ 3. Повітря робочої зони

3.1 Виробнича санітарія та її завдання

3.2. Метеорологічні умови

3.3. Нормування та загальні заходи і засоби параметрів мікроклімату

3.4. Шкідливі речовини та їхній вплив на організм людини

3.5. Кількісні методи визначення вмісту шкідливих речовин та заходи попередження професійних захворювань

3.6. Вентиляція і кондиціонування повітря у виробничих приміщеннях

Розділ 4. Освітлення виробничих приміщень

4.1. Вплив світла на організм людини

4.2. Види освітлення виробництв. Джерела освітлення

4.3. Нормування виробничої освітленості

4.4. Проектування систем штучного освітлення

Розділ 5. Електромагнітні високочастотні (ВЧ) і надвисокочастотні (НВЧ) випромінювання

5.1. Вплив електромагнітних випромінювань на людину

5.2. Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону

5.3. Захист від впливу електромагнітних полів

5.4. Розрахунок екрана

Розділ 6. Лазерні випромінювання

6.1. Випромінювання оптичного діапазону

6.2. Вплив лазерних випромінювань на людину

6.3. Нормування лазерних випромінювань

6.4. Захист від впливу лазерних випромінювань

Розділ 7. Іонізуючі випромінювання

7.1. Вплив іонізуючих випромінювань на організм людини

Одиниці виміру іонізуючих випромінювань

7.2. Нормування іонізуючого опромінення

Опромінення персоналу категорії А

Опромінення персоналу категорії Б

Опромінення населення (категорія В)

7.3. Захист від джерел іонізуючого випромінювання

7.4. Рентгенівське випромінювання

Розділ 8. Захист від шуму, ультразвука, інфразвука і вібрацій

8.1. Терміни і визначення шуму

8.2. Дія шуму, вібрацій, ультра- та інфразвука на організм людини, професійні захворювання

8.3. Оцінка дії шуму і його нормування

8.4. Методи захисту від шуму, вібрацій, ультра- та інфра-звука

Розділ 9. Санітарно-гігієнічні вимоги до територій, виробничих і допоміжних приміщень, споруд

9.1. Класи санітарно-захисних зон шкідливих підприємств

9.2. Санітарно-побутові приміщення підприємств

ЧАСТИНА ІІІ. ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Розділ 10. Техніка безпеки під час експлуатації вантажопідіймальних машин і засобів внутрішньозаводського транспорту. Техніка безпеки під час експлуатації систем, що працюють під тиском

10.1. Державна реєстрація і технічний огляд вантажопідіймальних машин, механізмів та кранів

10.2. Безпека праці під час експлуатації систем що працюють під тиском

Розділ 11. Блискавкозахист

11.1. Небезпека дії грозових розрядів

11.2. Захист будинків і споруд від дії блискавки

11.3. Розрахунок висоти блискавковідводу

Розділ 12. Ураження електричним струмом

12.1. Причини і види ураження електричним струмом. Терміни та визначення електробезпеки

12.2. Дія електричного струму при дотику людини до струмопровідних частин в різних мережах

12.3. Замикання електричного струму на землю. Крокова напруга

12.4. Три класи приміщень згідно з небезпекою ураження електричним струмом

12.5. Заходи захисту від ураження електричним струмом

12.6. Захисне заземлення електроустановок

Розділ 13. Захист від статичної електрики

13.1. Електризація твердих поверхонь, рідин, газів і пари

13.2. Небезпечні прояви статичної електризації

13.2.1. Коронний розряд

13.2.2. Стримерний розряд

13.2.3. Іскровий розряд

13.2.4.Технологічна небезпека і біологічна дія електростатичного поля

13.3. Способи і засоби захисту від статичної електрики

13.3.1. Контроль електростатичних величин

13.3.2. Захист від статичної електрики в виробничих приміщеннях

13.3.3. Електростатичний захист працюючих під час і після посадочного обслуговування авіатехніки

13.3.4. Основні вимоги електростатичної безпеки до обладнання і обслуговуючого персоналу

Розділ 14. Поняття і визначення пожежної безпеки

14.1. Організація пожежної охорони

14.2. Показники пожежовибухонебезпеки речовин та матеріалів

14.3. Попередження пожеж і пожежний захист

14.3.1. Пожежний захист

14.3.2. Пожежна безпека будівель і споруд

14.4. Вибухопопередження і вибухозахист

14.4.1. Вибухопопередження

14.4.2. Вибухозахист

14.4.3. Вибухобезпека будівель і споруд

14.5. Категорії виробництв з точки зору пожежовибухонебезпеки

14.6. Евакуація людей із зони пожежі

14.7. Пожежний зв’язок та сигналізація

Розділ 15. Гасіння пожеж

15.1. Гасіння пожеж і вогнегасильні речовини

15.2. Пожежі в резервуарах

15.3. Установки гасіння пожеж на складах ПММ

15.4. Організація гасіння пожеж на складах ПММ

ЛІТЕРАТУРА

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+