Пошук по сайту

Основи охорони праці - Запорожець О.І.

Запорожець О. І., Протоєрейський О. С., Франчук Г. М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 264 с.


ЗМІСТ

ВСТУПЧАСТИНА І. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІРозділ 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці1.1. Визначення охорони праці1.2. Основні положення законодавства про охорону праці1.3. Державне управління охороною праці1.4. Перелік небезпечних і шкідливих виробничих факторів1.5. Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві1.6. Основні завдання СУОП та напрямки створення безпечних умов праці на підприємстві1.6.1. Навчання робітників безпечним засобам праці і пропаганда охорони праці1.6.2. Забезпечення безпеки виробничого обладнання1.6.3. Забезпечення безпеки технологічних процесів1.6.4. Забезпечення безпечного стану будівель і споруд1.6.5. Створення нешкідливих і здорових санітарно-гігієнічних умов праці1.6.6. Забезпечення працівників спецодягом, засобами індивідуального і колективного захисту1.6.7. Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працюючих1.6.8. Організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників1.6.9. Створення здорових санітарно-побутових умов для працівників1.6.10. Професійний відбір робітників по окремих професіях1.7. Організація охорони праці на підприємстві1.7.1. Проведення контролю за діяльністю Управління охороною праці та обов'язки роботодавця1.7.2. Служба охорони праці на підприємстві1.7.3. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності1.7.4. Нормативно-правові акти з охорони праціРозділ 2. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві2.1. Розслідування нещасних випадків2.2. Спеціальне розслідування нещасних випадків2.3. Розслідування професійних захворювань на виробництві2.4. Розслідування аварій на виробництві2.5. Організація навчання працюючих охороні праці 2.6. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці 2.7. Аналіз, причини нещасних випадків та методи вивчення травматизмуЧАСТИНА ІІ. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЕНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇРозділ 3. Повітря робочої зони3.1 Виробнича санітарія та її завдання3.2. Метеорологічні умови3.3. Нормування та загальні заходи і засоби параметрів мікроклімату3.4. Шкідливі речовини та їхній вплив на організм людини3.5. Кількісні методи визначення вмісту шкідливих речовин та заходи попередження професійних захворювань3.6. Вентиляція і кондиціонування повітря у виробничих приміщенняхРозділ 4. Освітлення виробничих приміщень4.1. Вплив світла на організм людини4.2. Види освітлення виробництв. Джерела освітлення4.3. Нормування виробничої освітленості4.4. Проектування систем штучного освітленняРозділ 5. Електромагнітні високочастотні (ВЧ) і надвисокочастотні (НВЧ) випромінювання5.1. Вплив електромагнітних випромінювань на людину5.2. Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону5.3. Захист від впливу електромагнітних полів5.4. Розрахунок екранаРозділ 6. Лазерні випромінювання6.1. Випромінювання оптичного діапазону6.2. Вплив лазерних випромінювань на людину6.3. Нормування лазерних випромінювань6.4. Захист від впливу лазерних випромінюваньРозділ 7. Іонізуючі випромінювання7.1. Вплив іонізуючих випромінювань на організм людиниОдиниці виміру іонізуючих випромінювань7.2. Нормування іонізуючого опроміненняОпромінення персоналу категорії АОпромінення персоналу категорії БОпромінення населення (категорія В)7.3. Захист від джерел іонізуючого випромінювання7.4. Рентгенівське випромінюванняРозділ 8. Захист від шуму, ультразвука, інфразвука і вібрацій8.1. Терміни і визначення шуму8.2. Дія шуму, вібрацій, ультра- та інфразвука на організм людини, професійні захворювання8.3. Оцінка дії шуму і його нормування8.4. Методи захисту від шуму, вібрацій, ультра- та інфра-звукаРозділ 9. Санітарно-гігієнічні вимоги до територій, виробничих і допоміжних приміщень, споруд9.1. Класи санітарно-захисних зон шкідливих підприємств9.2. Санітарно-побутові приміщення підприємствЧАСТИНА ІІІ. ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКАРозділ 10. Техніка безпеки під час експлуатації вантажопідіймальних машин і засобів внутрішньозаводського транспорту. Техніка безпеки під час експлуатації систем, що працюють під тиском10.1. Державна реєстрація і технічний огляд вантажопідіймальних машин, механізмів та кранів10.2. Безпека праці під час експлуатації систем що працюють під тискомРозділ 11. Блискавкозахист11.1. Небезпека дії грозових розрядів11.2. Захист будинків і споруд від дії блискавки11.3. Розрахунок висоти блискавковідводуРозділ 12. Ураження електричним струмом12.1. Причини і види ураження електричним струмом. Терміни та визначення електробезпеки12.2. Дія електричного струму при дотику людини до струмопровідних частин в різних мережах12.3. Замикання електричного струму на землю. Крокова напруга12.4. Три класи приміщень згідно з небезпекою ураження електричним струмом12.5. Заходи захисту від ураження електричним струмом12.6. Захисне заземлення електроустановокРозділ 13. Захист від статичної електрики13.1. Електризація твердих поверхонь, рідин, газів і пари13.2. Небезпечні прояви статичної електризації13.2.1. Коронний розряд13.2.2. Стримерний розряд13.2.3. Іскровий розряд13.2.4.Технологічна небезпека і біологічна дія електростатичного поля13.3. Способи і засоби захисту від статичної електрики13.3.1. Контроль електростатичних величин13.3.2. Захист від статичної електрики в виробничих приміщеннях13.3.3. Електростатичний захист працюючих під час і після посадочного обслуговування авіатехніки13.3.4. Основні вимоги електростатичної безпеки до обладнання і обслуговуючого персоналуРозділ 14. Поняття і визначення пожежної безпеки14.1. Організація пожежної охорони14.2. Показники пожежовибухонебезпеки речовин та матеріалів14.3. Попередження пожеж і пожежний захист14.3.1. Пожежний захист14.3.2. Пожежна безпека будівель і споруд14.4. Вибухопопередження і вибухозахист14.4.1. Вибухопопередження14.4.2. Вибухозахист14.4.3. Вибухобезпека будівель і споруд14.5. Категорії виробництв з точки зору пожежовибухонебезпеки14.6. Евакуація людей із зони пожежі14.7. Пожежний зв'язок та сигналізаціяРозділ 15. Гасіння пожеж15.1. Гасіння пожеж і вогнегасильні речовини15.2. Пожежі в резервуарах15.3. Установки гасіння пожеж на складах ПММ15.4. Організація гасіння пожеж на складах ПММЛІТЕРАТУРА

Статистика
0  
Всього матеріалів 4383
0  
Всього коментарів 21
2  
Користувачів 609
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Ваш регіон ?