Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Прокуратура України (Шпаргалки)

1. Акти прокурора – процесуального
керівника по керівництву досудовим розслідуванням

2. Види дисциплінарних стягнень, що
можуть застосовуватись до прокурорів

3. Види посадових осіб прокуратури
України, які мають статус прокурорів

4. Вимоги до кандидатів на посаду
прокурора

5. Вимоги щодо несумісності перебування
прокурора на посаді, поєднаного з перебуванням на посадах в інших владних
структурах

6. Військові прокуратури: структура та
повноваження

7. Всеукраїнська конференція правників
прокуратури як вищий орган прокурорського самоврядування: формування і
повноваження

8. Гарантії єдності системи прокуратури
України

9. Гарантії незалежності прокурора

10. Добір кандидатів на посади
прокурорів місцевих прокуратур

11. Завдання і компетенція Генеральної
прокуратури України, її структура

12. Завдання прокурора як державного
обвинувача

13. Загальні права і обов’язки
прокурора, що випливають з його перебування на службі в органах прокуратури.
Матеріальна відповідальність прокурора, завдана його незаконними рішеннями,
діями та бездіяльністю

14. Засади єдності та територіальності
як основи організації прокурорської системи України

15. Звернення прокурора до суду з
обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного
чи виховного характеру

16. Зупинення та відсторонення від
повноважень прокурора

17. Ініціювання прокурором або слідчим
за погодженням з прокурором клопотання про відсторонення від посади

18. Кваліфікаційний іспит, спеціальна
перевірка і спеціальна підготовка кандидатів на посади прокурорів

19. Кількісний склад та структура
органів прокуратури

20. Компетенції
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури

21. Компетенція Ради прокурорів України

22. Концепція реформування прокуратури
України на сучасному етапі

23. Координаційні повноваження
прокурора, який здійснює обов’язки процесуального керівника

24. Матеріально-побутове та пенсійне
забезпечення прокуратури

25. Методика підготовки прокурора до
підтримання державного обвинувачення

26. Місцеві прокуратури та особливості
їх територіальної компетенції

27. Нагляд за додержанням законів
органами досудового розслідування, а також при виконанні судових рішень по
кримінальних провадженнях і при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

28. Накладення прокурором грошових
стягнень на учасників кримінального провадження за порушення процесуальних норм

29. Незалежність прокурорів,
гарантування від незаконного впливу на них при виконанні службових обов’язків,
незаконного втручання прокуратури у діяльність законодавчої, виконавчої та
судової влади, зокрема поваги до незалежності суддів

30. Нормативно-правові акти Генерального
прокурора України та порядок їх видання

31. Обов’язковість вказівок прокурора
органам розслідування і процесуальна самостійність слідчого

32. Організації прокуратури США. Система
органів прокуратури США

33. Особливості звільнення прокурорів з
посад

34. Особливості правового статусу
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

35. Особливості участі прокурора в
розгляді його клопотань щодо заходів примусового медичного і виховного впливу

36. Підготовка прокурора до підтримання
державного обвинувачення в суді

37. Підпорядкування прокурора виконанню
наказів і вказівок керівників прокуратур. Службова субординація

38. Підстави для притягнення прокурора
до дисциплінарної відповідальності

39. Підстави і умови звільнення
прокурорів з посад, припинення їх повноважень на посадах

40. Підстави представництва прокурором
інтересів громадянина або держави в суді

41. Підстави та порядок відмови від
обвинувачення

42. Підстави та порядок зміни державного
обвинувачення і висунення нового обвинувачення

43. Підстави та порядок оскарження
зацікавленими особами процесуальних рішень прокурора і погодження окремих
процесуальних рішень у слідчого судді

44. Повноваження Генерального прокурора
України

45. Повноваження керівників місцевих
прокуратур

46. Повноваження прокурора –
процесуального керівника по керівництву досудовим розслідуванням

47. Повноваження прокурора по реагуванні
на виявлені правопорушення кримінально-виконавчого законодавства та інших
нормативних актів, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

48. Поєднання прокурорського нагляду з
процесуальним керівництвом досудового розслідування

49. Поняття засад діяльності прокуратури
та їх система за ЗУ “Про прокуратуру”

50. Поняття і зміст державного
обвинувачення

51. Поняття і значення прокурорського
нагляду за додержанням законів у сфері розслідування

52. Поняття прокуратури, її місце в
механізмі держави і системі правоохоронних органів України

53. Порядок призначення на
адміністративну посаду Генерального прокурора України та звільнення його з цієї
посади

54. Порядок призначення прокурорів на
адміністративні посади

55. Порядок розгляду дисциплінарних
справ Вищою дисциплінарною комісією прокуратури

56. Правові основи організації і
діяльності прокуратури України

57. Предмет і завдання прокурорського
нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних
справах та при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з
обмеженням особистої свободи громадян

58. Предмет і поняття курсу «Прокуратура
України»

59. Принцип політичної нейтральності
прокуратури. Безпартійність прокурорів

60. Прозорість діяльності прокуратури,
інформування про неї суспільства, Верховної Ради України та органів місцевого
самоврядування

61. Прокуратури областей, Автономної
Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, їх управління та відділи.
Повноваження керівника регіональної прокуратури

62. Промова прокурора

63. Рада прокурорів України: формування
і повноваження

64. Система і структура органів
прокуратури України

65. Співробітництво прокуратури України
та прокуратур інших держав у боротьбі зі злочинністю

66. Створення й етапи розвитку
прокуратури в Україні

67. Строки та прядок розгляду скарг і
заяв в органах прокуратури

68. Суть і завдання представництва
прокурором інтересів громадянина або держави в суді та можливі негативні
наслідки прийнятих з цього приводу рішень

69. Сучасні завдання прокуратури України

70. Укладення угоди прокурором з
підозрюваним у процесі досудового розслідування

71. Участь державного обвинувача у
кримінальному провадженні в суді першої інстанції

72. Участь прокурора в ініціюванні угод
про визнання винуватості

73. Участь прокурора в касаційному
судовому провадженні

74. Участь прокурора в перегляді судових
рішень в апеляційному і касаційному порядку по цивільних, господарських та
адміністративних справах

75. Участь прокурора у вирішенні питань
про умовно-дострокове звільнення від покарання або переведення засуджених до
позбавлення волі до колоній з іншим рівнем безпеки

76. Участь прокурора у досудовому
кримінальному провадженні

77. Участь прокурора у підготовчому
проваджені кримінального судочинства

78. Форми взаємодії органів прокуратури
України з відповідними органами інших країн у вирішенні питання видачі
злочинців та інших питань кримінальної юстиції

79. Форми представництва прокурором
інтересів громадянина або держави в суді

80. Форми реагування прокурора на
виявлені порушення законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах,
а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з
обмеженням особистої свободи громадян

81. Функції прокуратури України:
підтримання державного обвинувачення в суді, представництво в суді інтересів
громадянина або держави

82. Функціональні засади діяльності
прокуратури: верховенство права, законність, справедливість та об’єктивність,
презумпція невинуватості, неухильне дотримання прокурорами норм професійної
етики та поведінки

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+