Пошук по сайту

Безпека життєдіяльності - Атаманчук П.С.


Атаманчук П. С., Мендерецький В. В., Панчук О. П. Чорна О. Г. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 276 с.


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВАРОЗДІЛ І. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ЗВИЧАЙНИХ УМОВАХ1.1. ВСТУП1.2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ1.2.1. Конституційні основи безпеки життєдіяльності: право на життя і здоров'я, працю, свободу та державний захист1.2.2. Закони, законодавчі та нормативні акти, кодекси та інші регламентуючі БЖД документи. Законодавчі та нормативні акти, що регламентують рівень індивідуального ризику1.2.3. Система правового захисту та нагляду за її дотриманням. Державні органи по управлінню та нагляду за безпекою життєдіяльності населення1.3. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ1.3.1. Сутність життєдіяльності, основні поняття та визначення. Проблеми життєдіяльності. Поняття безпеки1.3.2. Основні джерела та чинники небезпеки (внутрішні й зовнішні). Глобальні небезпеки1.3.3. Ризик як оцінка небезпеки. Прогнозування небезпек та захист від їхньої дії. Напрямки забезпечення безпечної життєдіяльності1.4. БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У ЖИТТЄВОМУ СЕРЕДОВИЩІ1.4.1. Механічні небезпеки, їх джерела, наслідки1.4.2. Побутовий травматизм1.4.3. Безпека на ігрових і спортивних майданчиках1.4.4. Відпочинок на воді (льоду). Правила безпеки на воді. Небезпечність льодоходу. Допомога при переохолодженні або обмороженніПам'ятка про поводження на льодуПерша допомога при переохолодженняхПерша допомога при відмороженнях1.4.5. Безпека перебування на вулицях: правила дорожнього руху, дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів, їх причини та наслідки. Типові травмування пішоходів1.4.6. Небезпека контактів з бродячими тваринами1.4.7. Газ у побуті. Вплив газу та продуктів його згоряння на здоров'я людини. Правила безпечного користування газом. Дії у разі витоку газу1.4.8. Людина в екстремальних умовах навколишнього середовища. Подолання стресового стану1.4.9. Правила розпалювання вогнища. Забезпечення водою та їжею. Повідомлення про своє місце знаходження. Орієнтування за природними ознаками1.4.10. Біологічні небезпеки: збудники інфекційних хвороб, шляхи проникнення їх в організм людини. Інфекційні захворювання, шляхи їх розповсюдження, профілактичні заходи1.4.11. Харчові отруєння, джерела, наслідки, профілактичні заходи1.4.12. Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні, її соціально-економічні наслідки та національні програми, спрямовані на подолання1.5. ХІМІЧНІ НЕБЕЗПЕКИ1.5.1. Небезпечні хімічні речовини, джерела, вплив на людину. Класифікація хімічних речовин. Шляхи проникнення шкідливих речовин в організм людини1.5.2. Параметри, які характеризують небезпеку хімічних речовин: токсичність, токсична доза, концентрація, щільність зараження, стійкість, гранично допустима концентрація1.5.3. Сильнодіючі отруйні речовини: хлор, аміак, сірководень, азотна, сірчана, соляна кислоти. Дії людей в зоні зараження.1.5.4. Характеристика шкідливих хімічних речовин, забруднювачів атмосфери, літосфери, гідросфери1.5.5. Забруднювачі атмосфери: чадний газ, окис азоту, діоксид сірки, смог, сірководень, сполуки хлору та фтору, свинець, кадмій, ртуть1.5.6. Забруднювачі водного середовища1.5.7. Забруднення ґрунту (отрутохімікати, пестициди, нітрати)1.5.8. Медикаментозне отруєння1.5.9. Засоби побутової хімії як джерела небезпеки1.6. БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ1.6.1. Політичні небезпеки (конфлікти на міждержавному, міжнаціональному і міжрелігійному рівні, боротьба за владу). Дискримінація людини за певними ознаками1.6.2. Соціальне середовище як складова середовища існування. Сфери суспільного життя. Соціальні відносини людей1.6.3. Соціальні небезпеки. Небезпеки, спричинені низьким духовним та культурним рівнем. Небезпеки психотропного впливу1.6.4. Групи ризику щодо інфікування ВІЛ/СНІД та хворобами, що передаються статевим шляхом. Заходи для подолання епідемії ВІЛ-інфекції1.6.5. Небезпеки психологічного впливу на людину. Небезпеки фізичного впливу1.6.6. Емоційне навантаження (психічна неврівноваженість, агресивність, жорстокість). Суїцид1.6.7. Дезінформація як джерело небезпек РОЗДІЛ II. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ2.1. Правові та організаційнв основи цивільного захисту населення і територій2.2. Надзвичайні ситуації мирного і військового часу та їх вплив на життєдіяльність населення2.3. Моніторинг радіаційної, хімічної та бактеріологічної небезпеки2.4. Основні заходи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій2.5. Організація і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт2.6. Долікарська допомога при надзвичайних ситуаціях2.7. Методика підготовки і проведення занять з питань ЦО в установах, закладах та на виробництвіРОЗДІЛ III. НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ ТА ПОБУТІ3.1. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ3.1.1. Конституційні основи охорони праці. Закони, законодавчі та нормативні документи про охорону праціПерелік обов'язкових документів з охорони праці в установах освіти3.1.2. Система правового захисту та нагляду за дотриманням безпеки та охорони праці на виробництві. Організація служби охорони праці в закладах та установах3.1.3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці3.1.4. Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов та безпеки праці3.1.5. Гарантії прав громадян на охорону праці3.1.6. Охорона праці жінок3.1.7. Охорона праці молоді3.1.8. Пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці3.1.9. Відшкодування шкоди потерпілому3.1.10. Робочий час3.1.11. Навчання з питань охорони праці3.2. НЕЩАСНІ ВИПАДКИ ТА ВИРОБНИЧИЙ ТРАВМАТИЗМ3.2.1. Основні поняття охорони праці3.2.2. Проблема виробничого травматизму3.2.3. Розслідування та облік нещасних випадків3.2.4. Повідомлення про нещасні випадки3.2.5. Спеціальне розслідування нещасних випадків3.2.6. Розслідування та облік професійних захворювань і отруєнь3.3. НЕБЕЗПЕКА МЕХАНІЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ3.3.1. Вібрація. Визначення поняття "вібрація". Параметри вібрації: амплітуда, частота. Джерела вібрації3.3.2. Вплив вібрації на організм людини, функціональні порушення окремих систем та регуляторної функції центральної нервової системи. Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрації3.3.3. Шум. Визначення поняття "шум". Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота. Звукова потужність джерела звуку. Діапазон частот та звукового тиску, що сприймаються органами слуху людини, нижній поріг сприймання, поріг больового відчуття. Одиниці вимірювання3.3.4. Дія шуму на організм людини, зміни у функціонуванні окремих систем організму. Нормування шумів. Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму3.3.5. Інфра- та ультразвук. Параметри інфра- та ультразвукових коливань; їх джерела, характерні ознаки. Дія ультра- та інфразвуку на організм людини. Методи та засоби захисту від ультра- та інфразвуку3.3.6. Природні та штучні джерела електромагнітних полів (ЕМП). Параметри полів і випромінювань. Діапазони електромагнітних хвиль3.3.7. Чинники, від яких залежать наслідки дії ЕМП на біологічні об'єкти. Наслідки впливу ЕМП на людину. Заходи захисту від ЕМП3.3.8. Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону3.3.9. Випромінювання оптичного діапазону. Спектр випромінювання Сонця. Видиме випромінювання3.3.10. ІЧВ, його властивості, вплив на організм людини. Заходи та засоби захисту від ІЧВ. Захист від надмірного опромінення. Природні та штучні джерела випромінювання.3.3.11. Ультрафіолетове випромінювання (УФВ), особливості дії на організм людини. Область використання УФВ. Негативні наслідки надмірного опромінення. Заходи і засоби захисту від УФВ3.4. РАДІАЦІЙНА БЕЗПЕКА3.4.1. Іонізуюче випромінювання. Радіоактивне випромінювання, його властивості. Корпускулярне та електромагнітне випромінювання, його проникаюча та іонізуюча здатність. Радіонукліди, їх властивості3.4.2. Явище природної радіоактивності. Природні та штучні джерела іонізуючого випромінювання. Внутрішнє та зовнішнє опромінення3.4.3. Параметри іонізуючого випромінювання3.4.4. Біологічна активність іонізуючого випромінювання. Соматичні та генетичні наслідки опромінення. Променева хвороба, стадії її розвитку. Заходи захисту від зовнішнього і внутрішнього випромінювання3.4.5. Заходи захисту від зовнішнього і внутрішнього випромінювання. Наслідки аварії на ЧАЕС. Зона зараження. Параметри, що характеризують радіаційне забруднення місцевості. Норми радіаційної безпеки, державні гігієнічні нормативи3.5. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА3.5.1. Поняття "електробезпека", "електротравма" та "електротравматизм"3.5.2. Дія електричного струму на людину. Електричні травми3.5.3. Чинники, що впливають на наслідки враження електричним струмом. Джерела електронебезпеки. Допустимі значення струму. Характеристика дії електричного струму3.5.4. Захист людей від ураження електричним струмом3.6. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА3.6.1. Визначення понять "пожежа" та "пожежна безпека"3.6.2. Основні причини пожеж у побуті та навчальних закладах3.6.3. Суть процесу горіння3.6.4. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин3.6.5. Система попередження пожеж3.6.6. Суть і складові системи пожежного захисту, її призначення. Правила поведінки в зоні пожежі3.6.7. Засоби виявлення пожежі та оповіщення про неї. Пожежна сигналізація3.6.8. Способи і засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини3.6.9. Первинні засоби гасіння пожеж. Вибір типу та визначення кількості вогнегасників3.6.10. Стаціонарні засоби гасіння пожежі. Протипожежне водопостачання3.6.11. Евакуація людей. Засоби колективного та індивідуального захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежіСписок рекомендованої літератури

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 20
4  
Користувачів 538
Наші партнери
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація
Голосування
Чи подобається Вам новий дизайн ?