Пошук по сайту

Актуальні проблеми теорії держави та права (Лекції)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Кафедра адміністративного
права і процесу


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ


з курсу


"Актуальні проблеми теорії держави та права"


Київ - 2014
Тема 1. Держава: сутність, поняття, структура, функції та механізм

1. Основні сучасні підходи до розуміння держави

2. Суверенітет держави і його співвідношення із суверенітетом народу і суверенітетом нації

3. Сучасні тенденції еволюції форми держави

4. Функції сучасної української держави

5. Механізм держави: ретроспективний огляд та сучасні тенденції визначення


Тема 2. Аспекти співвідношення держави та політичної системи суспільства

1. Політична система суспільства та її трансформація в епоху глобалізації

2. Характеристика елементів політичної системи суспільства

3. Влада в демократичній державі

4. Місце та роль держави в політичній системі суспільства


Тема 3. Право як соціокультурне явище розвитку цивілізації

1. Підходи до праворозуміння в сучасній юридичній науці

2. Соціальна цінність права, його сутність та зміст

3. Механізм правоутворення та його відмінність від категорій правотворчість, законодавчий процес, законотворчий процес

4. Система джерел і форм права сучасності


Тема 4. Внутрішня будова права України та зовнішня форма його прояву

1. Система права та система законодавства: єдність та розбіжності

2. Норми права в системі соціонормативного регулювання

3. Особливості структури норми права та способи її викладення в статтях нормативно-правових актів

4. Норми національного та міжнародного права: взаємовплив та взаємозалежність


Тема 5. Актуальні проблеми правового регулювання

1. Правовий вплив на суспільні відносини

2. Предмет, методи, способи, засоби, типи, сфери, функції, напрями, межі та стадії правового регулювання

3. Механізм правового регулювання та характеристика його складових елементів

4. Юридична діяльність, юридичний процес та юридична справа


Тема 6. Еволюція правової системи України

1. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи

2. Структура правової системи суспільства та характеристика її елементів

3. Правова політика: поняття, форми реалізації, пріоритети

4. Поняття та типологія правових систем сучасності. Критерії їх класифікації


Тема 7. Динамічні процеси у праві

1. Норми права та правовідносини

2. Форми реалізації права та механізми їх здійснення

3. Механізм правозастосування та його вплив на суспільство

4. Проблеми тлумачення норм права


Тема 8. Поведінка особи та її юридичні наслідки

1. Сучасна концепція правової поведінки особи

2. Державно-правовий примус та юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності

3. Пільги, заохочення, стимули та обмеження в праві

4. Юридичний конфлікт та проблеми його врегулювання


Джерело інформації: www.naiau.kiev.ua

Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1269
Оновлення new
  • Подання доказів у цивільному процесі
  • Сторони та інші учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в
  • Підстави звільнення від доказування у цивільному процесі
  • Обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або
  • Обов’язок доказування і подання доказів у цивільному процесі
  • Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених ЦПК
  • Достатність доказів у цивільному процесі
  • Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета
  • Допустимість доказів у цивільному процесі
  • У Конституції України містяться певні норми, що гарантують отримання доказів з дотриманням законодавства України. Так, стаття 31 Конституції
Інформація